Økonomi og ledelse

Er du interessert i en grunnleggende innføring i hvordan økonomiske beslutninger fattes? Da er kanskje et årsstudium noe for deg! Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Studiet inneholder grunnleggende økonomiske, administrative og juridiske vurderinger, beregninger, teorier og verktøy.

Årsstudium i økonomi og ledelse

Studiepoeng 60,0
Type studium Årsstudium
Startsemester Høst 2018
Språk
Fakultet Handelshøgskolen
Studiested Bodø, Steinkjer, Mo i Rana
Søknadsfrist 14.04.2017

Yrkesmuligheter

Årsstudiet kvalifiserer for enkle oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innen økonomi og ledelse vil gjøre enhver kandidat mer attraktiv i arbeidslivet i kombinasjon med annen utdanning og kompetanse.

Videre utdanning

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

I alle bransjer er det behov for personer som har kunnskap innenfor økonomi og administrasjon. Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet og er en basisutdanning som du kan bygge videre på.

Årsstudium i økonomi og ledelse fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon, metodefag og andre emner.

Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer på internett. Lærings- og arbeidsformene vil basere seg på forskning, samt en praksisorientering.

Dette varierer fra emne til emne og blir gitt blant annet i form av forelesninger, kollokvier, innleveringer og praktiske øvelser. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid.

For deg som har annen utdanning fra før, er årsstudiet en anvendbar tilleggsutdanning og kompetanseoppbygging. Studiet passer også for søkere som ønsker å ta en kortere utdanningsløp i bedriftsøkonomiske fag enn ett treårig bachelorstudium.

Studiet utgjør første året av bachelorstudiet i økonomi og ledelse som er lagt opp i henhold til anbefalingen fra NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning) der en økonomisk-administrativ utdanning minst bør omfatte de fire fagområdene bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjon og metode.

Årsstudiet skal gi kandidatene forståelse av markeder og organisasjoner samt utvikle deres evne til refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. I tillegg inngår emner i matematikk, statistikk, bedriftsøkonomisk analyse - og finansregnskap samt rettslære. Årsstudiet er identisk med første året på bachelorstudiene i regnskap, eiendomsmegling og økonomi og ledelse.

Etter fullført årsstudium kan man søke overgang til ett av våre bachelorstudier. Opptakskravet er da at 6 av 8 emner er bestått.

Deler av undervisningen vil forutsette at kandidaten har tilgang til datamaskin eller nettbrett som muliggjør bruk av relevant programvare.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag.
 • Kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og rettslære.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike det bedriftsøkonomiske fagområdet.
 • Ha kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse.

Ferdigheter

kandidaten skal:

 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske, juridiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • Kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.

Generell kompetanse

kandidaten skal:

 • Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kunne skriftlig presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
 • Kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
 • Kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Yrkesmuligheter

Årsstudiet kvalifiserer for enkle oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innen økonomi og ledelse vil gjøre enhver kandidat mer attraktiv i arbeidslivet i kombinasjon med annen utdanning og kompetanse.

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling på årsstudiet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Eksamen og vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Det benyttes varierte evalueringsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, paper/prosjektoppgaver, casestudier og andre muntlige og skriftlige presentasjoner benyttes i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige skoleeksamener. Det benyttes bokstavkarakter eller vurderingen bestått/ikke bestått.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.