Informasjon om opptak

​For å bli tatt opp som student ved Nord universitet må du søke om opptak gjennom Samordna opptak, vår lokale Søknadsweb eller EVUweb. Hvordan du søker er avhengig av hvilket studium eller emne du skal søke om opptak til.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Betinget opptak

Med bakgrunn i de ekstraordinære tiltak som følge av COVID 19, ble det vedtatt midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. 

​§ 9 gir mulighet for betinget opptak til søkere som har søkt master- og videreutdanning ved Nord universitet, der opptaksgrunnlaget er bachelorgrad. 

§ 9: Betinget opptak:
 1. ​Studenter som i utgangspunktet skal avslutte sin utdanning i vårsemesteret 2022, kan gis betinget opptak til masterstudier og videreutdanninger ved Nord universitet med oppstart høsten 2022. 
 2. Studenter som gis betinget opptak, skal pålegges å oppfylle opptakskravene senest innen 31.12.2022 for å beholde studieretten. I tilfeller hvor studenten ikke oppfyller opptakskravene innen denne fristen, blir eventuelle eksamensresultater i den nye utdanningen ikke tellende. 
 3. Rektor kan utarbeide nærmere retningslinjer for betinget opptak. ​
Retningslinjer
Nord universitet kan gi betinget opptak for: 

 1. Søkere som normalt skulle ha fullført sin master-, bachelor- eller annen gradsutdanning vår 2022, men på grunn av korona-pandemien ikke har avlagt eksamen våren 2022 og dermed ikke kunne kvalifisere seg for opptak til master- og videreutdanninger der opptakskravet er bachelorgrad, og søkere til påbyggingsstudier høsten 2022. 
 2. Søkeren kan maksimalt mangle 20 studiepoeng av opptaksgrunnlaget til studieprogrammet det søkes opptak til. 
 3. Dersom studieprogrammet det søkes opptak til har krav til minimum karakteren C i snitt i opptaksgrunnlaget, må søkeren oppfylle karakterkravet i de emner som er bestått på opptakstidspunktet for å få betinget opptak. 
 4. Søkeren må oppfylle alle opptakskrav til studieprogrammet innen 31. 12.2022. 
 5. Søkeren må dokumentere hvilke eksamener i opptaksgrunnlaget, som ikke er gjennomført og dokumentere hvordan han eller hun kan gjennomføre disse innen fristen 31.12.2022. Søkere som ikke kan dokumentere at opptakskravene kan oppfylles innen 31.12.2022, skal ikke gis betinget opptak. 
Rangering
 1. ​Søkere rangeres etter konkurransepoengsum dersom ikke annet er bestemt i studieplanen. 
 2. Konkurransepoengene beregnet ut fra et vektet snitt av karakterene fra opptaksgrunnlaget som søker har ved opptakstidspunktet. Søkere som får tilbud om betingt opptak på et studieprogram på bakgrunn av konkurransepoeng, beholder studieplassen dersom de oppfyller opptakskravene innen 31.12.2022. 
 3. Søkere som får betinget opptak kan ikke få innvilget reservert studieplass for høsten 2023. 

Krav til dokumentasjon

Her finner du mer informasjon om hvordan opptakskrav​ skal dokumenteres

Overflytting til eller internt ved Nord universitet

Er du student med aktiv studierett på et studieprogram ved Nord universitet (intern søker) eller ved en annen institusjon (ekstern søker), kan du søke overgang til et tilsvarende studieprogram ved Nord universitet. 

Doktorgrad

Nord universitet tilbyr fire doktorgrader:

Opptak til doktorgradsutdanning utføres ved det ansvarlige fakultet.

Finansierte stillinger lyses ut, men det foretas også opptak av kandidater med ekstern finansiering.

Opptakskrav
For opptak til ph.d-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. 

Nord kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. 

Fakultetene kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent, tilgjengelig og i tråd med vår rekrutteringspolitikk og faglige profil. 

Privatist

Etter nærmere regler kan man melde seg opp til eksamen som privatister: Adgang til privatisteksamen​

Det stilles de samme generelle og eventuelt spesielle krav til privatister som til opptatte studenter ved respektive utdanningstilbud. 

Dette gjelder f.eks opptakskrav og eventuelle andre forutdanningskrav, arbeidskrav i studiet/kurset som må være oppfylt/godkjent/bestått for å få melde seg opp til eksamen. 

Søkere som kan sannsynliggjøre at kunnskapskravene er oppfylt på en annen måte enn gjennom foreskreven utdanning, kan søke om lemping i kravene til forutdanning. 

Privatister ved Nord universitet må betale eksamensavgift som fastsettes av universitetets styre, samt pålagt semesteravgift for aktuelt eksamenssemester. 

Privatistene skal ikke følge de samme rutiner som i dette kapitlet er beskrevet for ordinære studenter. 

Kontakt
Henvendelser om oppmelding til privatisteksamen, gjøres til telefon 755 17 200 eller til opptak@nord.no. 

Frist for oppmelding:

Vår: 15. november
Høst: 1. juli


Søk oppta​k/
Last opp dokumentasjon


 • ​Integrert master, bachelorstudier og de fleste årsstudier:
  Samordna opptak​

 • Masterstudier, enkelte årsstudier, kortere studier, videreutdanninger, enkeltemner og internasjonalt opptak:
  Søknadsweb

 • Kurs og videreutdanninger:​
  EVUweb​

​Kontakt:


+47 75 51 76 99
Mandag - fredag 12.00 - 14.00    
opptak@nord.no

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø