Overflytting ved Nord universitet

Her finner du informasjon om hvordan du søker overflytting til eller internt ved Nord universitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Er du student med aktiv studierett på et studieprogram ved Nord universitet (intern søker) eller ved en annen institusjon (ekstern søker), kan du søke overgang til et tilsvarende studieprogram ved Nord universitet.

Følgende generelle regler gjelder for overgang:

  1. Du må ha aktiv studierett på et tilsvarende studieprogram
  2. Søknader om overgang behandles på hvert enkelt fakultet.
  3. Du må senest innen studiestart dokumentere å ha fullført kvalifiserende utdanning for å kunne begynne i det studieåret som du søker overgang til.
Det er ikke alle studieprogram du kan søke overgang til. Dersom du ikke kan søke overgang til ditt studium, eller du ikke kvalifiserer til å søke om overgang, kan du søke opptak til 1. studieår via Samordna opptak innen ordinær søknadsfrist. Dersom du får tilbud om studieplass på studiet du ønsker å fortsette på, kan du søke du om fritak fra eksamen som er avlagt ved annet studiested. ​

Finn mer detaljert informasjon for de enkelte fagområdene under:​

Sykepleie, vernepleie, farmasi og paramedisin

Hvis du har fullført ett (60 studiepoeng) eller to studieår (120 studiepoeng) ved Bachelor i sykepleie, Bachelor i vernepleie, Bachelor i farmasi eller Bachelor i paramedisin ved Nord universitet eller annet universitet/høyskole, og ønsker å bytte studiested, går du fram på følgende måte:

 1. Søk deg inn på aktuell utdanning ved det studiestedet du ønsker gjennom Samordna opptak. 
 2. Dersom du får tilbud og takker ja til opptak gjennom Samordna opptak, kan du søke om godkjenning av emner og om oppflytting til høyere årskull. Send søknaden så snart som mulig og senest 5. augustIngen søknader behandles før denne dato og du kan påregne svar medio uke 32. ​Hvis du har fullført og bestått emner tilsvarende hele første studieår (60 stp), kan du søke om oppflytting til 2. studieår. Hvis du har fullført og bestått emner tilsvarende hele første og andre studieår (120 stp), kan du søke om oppflytting til 3. studieår. Send søknaden til postmottak@nord.no og legg ved karakterutskrift for fullførte emner, eventuelt elektronisk resultatutveksling, og studieplan og emnebeskrivelser som viser innholdet i beståtte emner fra annet universitet/høyskole. 
 3. Hvis du får godkjent første studieår, eller første og andre studieår, kan du innvilges oppflytting til 2. eller 3. studieår forutsatt at det er ledig plass ved det aktuelle kullet. Merk at det på noen utdanninger kan være begrenset antall studieplasser. 
 4. Hvis det er flere søkere som er kvalifisert for 2. eller 3. studieår enn det er ledige studieplasser, prioriteres søkere etter konkurransepoeng fra Samordna opptak.
 5. Hvis du får godkjent ett eller to hele studieår, og ikke får plass i høyere årstrinn på grunn av mangel på ledige studieplasser, kan du søke om permisjon og beholde plassen i det kullet du kom inn på gjennom Samordna opp​tak.

Barnehagelærer

Overflytting til tredje studieår på Bachelor barnehagelærerutdanning ved Nord universitet. 

Dersom du er i ferd med å fullføre andre studieår av en heltids barnehagelærerutdanning ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge, kan du søke om overflytting for å ta ditt tredje studieår ved Nord universitet. 

For å få innvilget søknaden, krever vi at andre studieår er fullført og bestått i henhold til gjeldende studieplan ved det studiestedet du søker fra. 

Du må være registrert som aktiv student eller ha gyldig permisjon ved lærestedet du søker overflytting fra. Har du en avbrutt barnehagelærerutdanning, må du søke opptakt via Samordna opptak og deretter søke om innpassing av de emnene du har tatt tidligere.

Du kan ikke kreve en spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studiemodellen ved den institusjonen du søker deg bort fra og den gjeldende studiemodellen ved Nord universitet.


Søknadsprosedyre ved overflytting til 3. studieår på Bachelor barnehagelærerutdanning, heltid:

 1. Du må opprette bruker og søke via Søknadsweb til Nord universitet  
 2. I Søknadsweb velger du kategorien «Overflytting/overgang til høyere årskull».
 3. Velg deretter studiestedet du ønsker overflytting til.
 4. I merknadsfeltet i skriver du hvilket fordypningsfag du ønsker. 
 5. Det er viktig at du har åpnet for resultatutveksling mellom institusjonene under «Eksterne resultater» i Søknadsweb for at behandlingen av søknaden skal gå fortere.
 6. Dokumentasjon du må laste opp i Søknadsweb:
   1. ​​Bekreftelse på studentstatus ved nåværende universitet/høgskole.
   2. Hvis du ikke har åpnet for resultatutveksling, må du laste opp karakterutskrift over eksamener og praksis. Ettersendelsesfristen for resultater du oppnår i vårsemesteret på andre studieår er 1. juli.
   3. Fag- og studieplan fra det universitetet/høgskolen du søker overflytting fra. Denne finner du ofte på din institusjons nettsider. 
Søknadsfristen er 15. april. 


Grunnskolelærer 

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet tilbyr grunnskolelærerutdanning på tre ulike studiesteder; Bodø, Levanger og Nesna/Mo i Rana.

Grunnskolelærerutdanning 1-7, campusbasert: Bodø og Levanger
Grunnskolelærerutdanning 1-7, nett- og samlingsbasert: Nesna/Mo i Rana og Levanger

Grunnskolelærerutdanning 5-10, campusbasert: Bodø og Levanger
Grunnskolelærerutdanning 5-10, nett- og samlingsbasert: Nesna/Mo i Rana

Alle studietilbud er på heltid uansett organiseringsform.

Både ekstern og intern overflytting innvilges etter en helhetlig vurdering omkring faglig bærekraft, tilgang til praksisplasser og studentmiljø.

For eksterne søkere: søknadsfrist 15. april
For interne søkere: søknadsfrist 1. juni 

Mulige masterfag ved de ulike studiestedene: Kontakt studieveileder for informasjon. Kontaktinformasjon finner du på studieprogrammets nettside.

Vi gjør oppmerksom på det vil kunne være samkjørt undervisning mellom studiestedene på de ulike masterfagene. Samkjørt undervisning betyr at noe av undervisningen kan foregå på ett studiested og overføres digitalt til de andre studiestedene. Det kan også være løsninger hvor masterfaget er samlings- og nettbasert. Pedagogikk og elevkunnskap på fjerde studieår kjøres campusbasert inntil to dager i uka på Levanger, mens det i Bodø og på Nesna/Mo i Rana kjøres samlings- og nettbasert. Med forbehold om endringer.

Overflytting til 2. eller 3. studieår

Søknadsprosedyre for søkere fra andre universitet og høyskoler som søker om overflytting til 2. eller 3. studieår på Grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10, master:

 • Søk opptak via Samordna opptak innen ordinær frist 15. april.
 • Når du har fått tilbud om plass, kan du søke om godkjenning av tidligere gjennomført utdanning. Du sender da søknaden til postmottak@nord.no så fort du har fått tilbud om plass.
 • Det er viktig at du har åpnet for resultatutveksling mellom institusjonene i Studentweb for at behandling av søknaden skal gå fortere.
 • Du må dokumentere antall dager praksis som er gjennomført og bestått.​
Overflytting til 4. studieår

Du kan søke om overflytting fra en annen norsk institusjon til Nord universitet hvis du er student på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 eller 5-10. I henhold forskrift om rammeplan for de femårige grunnskolelærerutdanningene, kan du søke om overflytting det året du fullfører tredje studieår.

Kravet for å få innvilget overflytting er som følger:

 • Alle fag må være bestått på de tre første årene.
 • All veiledet og vurdert praksis må være bestått på de tre første årene.
 • Det må ikke være opprettet skikkethetssak ved institusjonen du søker overflytting fra.
 • Nord universitet må tilby masterfaget du ønsker, samt at det er ledig plass på masterfaget.
Fristen for å dokumentere at alt er bestått på de tre første årene er 1. juli

Krav for overflytting til femårig Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7

Overflyttingsstudenter må ha gjennomført følgende etter avsluttet 3. studieår:

 • 30 studiepoeng matematikk og 30 studiepoeng norsk
 • 30 studiepoeng i et tredje skolefag
 • 30 studiepoeng i et fjerde skolefag/skolerelevant fag
 • 30 studiepoeng som bygger på ett av skolefagene over, og som vi tilbyr som masterfordypning
 • 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • 85 dager veiledet og vurdert praksisopplæring
​Krav for overflytting til femårig Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Overflyttingsstudenter må ha gjennomført følgende etter avsluttet 3. studieår:

 • 60 studiepoeng i et skolefag vi tilbyr som masterfordypning
 • 60 studiepoeng i et annet skolefag
 • 30 studiepoeng i et tredje skolefag/skolerelevant fag
 • 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • 85 dager veiledet og vurdert praksisopplæring
​Informasjon om studiets oppbygging finner du i studieplanen til den respektive grunnskolelærerutdanningen på denne nettsiden: www.nord.no/no/student/studieplaner​

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studiemodellen ved den institusjonen du søker deg bort fra og den gjeldende studiemodellen ved Nord universitet.

Søknadsprosedyre for søkere fra andre universitet og høyskoler som søker om overflytting til 4. studieår på Grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10, master:

 • Du må opprette bruker og søke via Søknadsweb til Nord universitet 
 • I Søknadsweb velger du kategorien «Overflytting/overgang til høyere årskull».
 • Velg deretter studiestedet du ønsker overflytting til. For Levanger må du spesifisere om du ønsker campusbasert eller nett- og samlingsbasert (kun MAGLU 1-7).
 • I merknadsfeltet i skriver du hvilket masterfag du ønsker.
 • Det er viktig at du har åpnet for resultatutveksling mellom institusjonene under «Eksterne resultater» i Søknadsweb for at behandlingen av søknaden skal gå fortere.

Dokumentasjon du må laste opp i Søknadsweb:
​​​​

 • Bekreftelse på studentstatus ved nåværende universitet/høgskole.
 • Hvis du ikke har åpnet for resultatutveksling, må du laste opp karakterutskrift over eksamener og praksis. Ettersendelsesfristen for resultater du oppnår i vårsemesteret på tredje studieår er 1. juli.
 • Fag- og studieplan fra det universitetet/høgskolen du søker overflytting fra. Denne finner du ofte på din institusjons nettsider.
Søknadsfrist 15. april.​ 
Overflytting til 5. studieår

Søknadsprosedyre for søkere fra andre universitet og høyskoler som søker om overflytting til 5. studieår på Grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10, master: Send en søknad på e-post til postmottak@nord.no.

Søknaden må inneholde følgende:
 • Fullt navn, adresse, telefonnummer og fødsels- og personnummer (11 siffer)
 • Prioritert studiested (Bodø, Nesna/Mo eller Levanger).
 • Prioritert masterfagvalg.
En overflytting til 5. studieår forutsetter at all praksisopplæring på grunnskolelærerutdanningen er gjennomført (115 dager) siden det ikke tilbys praksis på 5. studieår ved Nord universitet. Det er også en forutsetning at studiemodellen på 5. studieår er lik ved de to institusjonene.

Søknadsfrist 15. april.​
Interne søkere

Søknadsprosedyre for Nord-studenter som søker overgang fra ett studiested til et annet: Send en søknad på e-post til postmottak@nord.no​.

Søknaden må inneholde følgende:
 1. Fullt navn og studentnummer
 2. Prioritert studiested (Bodø, Nesna/Mo eller Levanger)
 3. Prioritert masterfagvalg.
Vær oppmerksom på at fagtilbud kan variere mellom de ulike studiestedene, for eksempel fag 3 for MAGLU 1-7 og fag 2 for MAGLU 5-10. Dette kan føre til at man ikke får fortsette på valgte fag ved overflytting etter fullført 1. eller 2. studieår, og kan føre til forsinkelse i studiet. ​

​Søknadsfrist 1. juni.


Sosialt arbeid

​Dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap vedtar følgende kriterier for overflytting mellom sosialt arbeid Bodø – Levanger – Bodø:

1. Aktiv studierett
2. Bestått 60 studiepoeng ved studiested man ble tildelt opptak
3. Tilstrekkelig kapasitet ved ønsket studiested​

​Kontakt opptak

+47 75 51 76 99
Mandag - fredag 12.00 - 14.00    
opptak@nord.no

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø