Poengberegning og rangeringsregler

Poengberegning og rangering der bachelor eller annen 3-årig høyere utdanning er opptaksgrunnlaget.

​​​For søkere med bokstavkarakterer benyttes følgende​ omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Beregning av C i snitt
C i snitt beregnes av opptaksgrunnlaget. Snittet bereg​nes av alle emner med bokstavkarakterer med vekting ut fra emnets omfang i studiepoeng. Emner med bestått/godkjent tas ikke med inn i beregningen av karaktersnitt.​ Snittet beregnes med to desimaler og avrundes til nærmeste hele tall etter ordinære avrundingsregler.

Dersom det ikke er tallkarakterer i opptaksgrunnlaget og det bare er bestått, vil det gjøres en individuell vurdering.​

Sjekk også informasjon under "Opptakskrav" på studieprogramsiden på det aktuelle studieprogrammet.

Utregning av vektet karakterpoeng

For å regne ut vektet gjennomsnitt må hver tallverdi multipliseres med mengden studiepoeng. Summen av disse deles deretter på den totale mengden studiepoeng. 

Rangering

Rangeringsgrunnlag for mastergrader og videreutdanning er den utdanningen som gjør søkeren kvalifisert for opptak (opptaksgrunnlaget), samt eventuelle tilleggspoeng.

Karakterpoengene regnes ut på bakgrunn av vektet snitt som inngår i karaktergrunnlaget til studiet, med mindre annet er fastsatt i studieplanen.

Der det er fasttatt i studieplanen kan søkere få tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget. Der praksis er en del av opptakskravet kan det beregnes tilleggspoeng for relevant praksis utover opptaksgrunnlaget.

Eksempel på hvordan konkurransepoengsummen utregnes:

PoengtypeForklaring
+ karakterpoeng                               Vektet karaktersnitt x 10 (maksimalt 50 poeng)
+ tilleggspoeng                1 poeng pr 30 studiepoeng (maksimalt 2 poeng)
+ Praksispoeng 1 -2 poeng pr. 12.mnd i 100% arbeidspraksis (sjekk opptakskrav på den aktuelle studieprogramsiden)
= Konkurransepoengsum 

Dersom tilleggspoeng skal telle med i rangeringen til et studium må det fremgå i opptakskravene på studieprogramsiden.

Omregningsskala tallkarakterer

Følgende omregningsskala benyttes ved Nord universitet for søkere med tallkarakterer. 

Tabellen benyttes til utregning av C i snitt, og poengberegning/rangering av søkere der 
søker har tall karakterer der 1,0 er best og 4,0 er bestått

Bokstavkarakter 

Tallkarakterer 

Gir følgende tallverdi 

A 

1,0 - 2,0 

5 

B 

2,1 - 2,5 

4 

C 

2,6 - 2,8 

3 

D 

2,9 - 3,2 

2 

E 

3,3 - 4,0 

1