Realkompetanse

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan du kvalifisere til opptak til høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​For opptak til universiteter og høgskoler er det krav om generell studiekompetanse. Men det kan gjøres unntak fra dette kravet på grunnlag av realkompetanse. 

Dette gjelder kun opptak til grunnutdanninger og videreutdanninger hvor opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Du kan ikke bli vurdert for realkompetanse dersom studiet har krav om et visst antall skolepoeng, som for eksempel grunnskolelærer-, faglærer- og lektorutdanningene.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. ​

Hvordan søker jeg?

For å søke på bakgrunn av realkompetanse må du huke av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden din. Du må laste opp dokumentasjon som viser at du har nødvendige faglige forutsetninger til å gjennomføre studiet du søker på. 

Real​kompetansevurderinger er svært arbeidskrevende. Samordna opptak har derfor satt 1. mars som søknadsfrist og 20. mars som frist for innsending av dokumentasjon. Disse fristene gjelder også når du søker på studier gjennom det lokale opptaket vårt i Søknadsweb.  ​

Kan jeg søke på bakgrunn av realkompetanse?

Søker du på bakgrunn av realkompetanse, må du dekke ​alle disse punktene:

  • ​​​Du har ikke generell studiekompetanse og er ikke kvalifisert på en annen måte.
  • Du er 25 år eller eldre i opptaksåret. 
  • Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk. Søkere som har utdanning fra Norge eller et annet nordisk land må dokumentere norsk​ og engelsk fra minimum 1. året på videregående skole. Søkere med utdanning fra utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.​ Les om hvordan du kan dokumentere norsk og engelsk på Samordna opptak sine sider​
  • Du må dokumentere minst 5 års lønnet og relevant arbeidserfaring til studiet det søkes på. Hvis du har jobbet deltid, må dette kunne omregnes til minimum 5 års heltidsarbeid. ​
Inntil 2 år av 5 års kravet kan dekkes av ulønnet arbeidserfaring som for eksempel førstegangstjeneste eller omsorg for egne barn, utdanning eller lignende.

Hva hvis studiet har spesielle opptakskrav?

Enkelte studier har spesielle opptakskrav i tillegg til krav om generell studiekompetanse. Du må dokumentere at du dekker de spesielle opptakskravene selv om du søker på bakgrunn av realkompetanse. Spesielle opptakskrav kan altså ikke realkompetansevurderes. 

For eksempel, dersom du søker om opptak til bachelor i sykepleie på bakgrunn av realkompetanse, må du også kunne dokumentere at du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer). 

Det kan være flere måter å dekke spesielle opptakskrav på. Vi anbefaler derfor at du leser informasjonen om spesielle opptakskrav på Samordna opptak sine nettsider​.

Hvordan dokumenterer jeg realkompetanse?

Du må laste opp følgende dokumentasjon i søknaden: 

 • ​Gyldig arbeidsattest signert av arbeidsgiver. Attesten må inneholde stillingsbeskrivelse, tidsrom for arbeidet og informasjon om stillingsprosent eller antall timer jobbet i perioden. Vi godtar ikke ​lønnsslipper, arbeidsavtaler eller CV som dokumentasjon på arbeidserfaring. 
 • Selvstendig næringsvirksomhet må dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregistrene og skatteetaten, eventuelt bekreftelse fra regnskapsfører hvis skatteoppgjøret ikke er klart.
 • Vitnemål, karakterutskrifter, kompetansebevis, kursbevis, diplomer med mer som kan dokumentere din opparbeidede formelle kompetanse. 
 • Dokumentasjon på at du har norsk og engelsk fra minimum 1. året fra videregående skole. Hvis du ikke har videregående opplæring fra Norge eller et annet nordisk land, må du dokumentere at du har norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse. Les om hvordan du kan dokumentere norsk og engelsk på Samordna opptak sine sider​
 • Egenerklæring hvor du beskriver din motivasjon for studiet du har søkt på. 
​I tillegg til dette må du dokumentere at du dekker eventuelle spesielle opptakskrav til studieprogrammet du søker på. 

Hvis du har omsorg for egne barn, kan du laste opp bostedsattest for å dokumentere det. 

Vurdering av realkompetanse og rangering

Når du søker på bakgrunn av realkompetanse gjør vi en individuell og skjønnsmessig vurdering av relevant arbeidspraksis, varighet på arbeidserfaring, karakterer fra fag​ og om du eventuelt har fagbrev, samt egenerklæringen din. Vi vurderer realkompetansen din opp mot opptakskravene til det studiet du søker opptak til. 

Selv om du får godkjent realkompetansen din, må du likevel konkurrere med andre søkere for å få tilbud om studieplass. Dersom det er konkurranse om studieplassene på studieprogrammet du har søkt på, kan det hende at du ikke får tilbud om studieplass selv om vi har godkjent realkompetansen din. Du vil da få tilbud om plass på venteliste. 

På studier uten konkurranse vil alle søkere med godkjent realkompetanse få tilbud om opptak.​

Søknadsfrist og dokumentasjonsfrist

Frist for å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse er 1. mars

Frist for å laste opp dokumentasjon i søknaden din er 20. mars.​