Realkompetanse

Du kan søke med realkompetanse, hvis du ikke fyller kravet til generell studiekompetanse.
Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak.

​Realkompetansevurdering kan utføres til studieprogrammer som har generell studiekompetanse som opptakskrav. Ved spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse kan ikke realkompetanse vurderes. 

Hva er realkompetanse

Realkompetanse er kunnskap du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller lignende.

Retningslinjer for å bli realkompetansevurdert ved Nord universitet

For noen studier er det egne krav i tillegg til de nedenfor, sjekk studieprogrammet du søker til om det er egne krav som også må dekkes.

  • Du kan ikke ha generell studiekompetanse
  • Du må fylle 25 år eller mer i søknadsåret
  • Du må dokumentere minimum 5 års lønnet, relevant praksis (omregnet til heltid) *
  • Du må dokumentere fagene norsk og engelsk på nivå med minst 1. året fra videregående skole
  • Har du morsmål fra land utenfor Norden, må du dokumentere at du oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2
  • Du må skrive egenerklæring og motivasjonsbrev
* Inntil 2 av disse årene kan erstattes av ulønnet arbeid eks. førstegangstjeneste, omsorgsarbeid, utdanning eller liknende

Til studieprogrammer med spesielle opptakskrav/karakterkrav må dette dokumenteres med kompetansebevis fra videregående skole.

Hva må du laste opp i søknaden din når du søker om realkompetanse?

  • Utdanning og kurs dokumenterer du med vitnemål, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende
  • Yrkespraksis og frivillig arbeid dokumenterer du med attest fra arbeidsgiver/leder i organisasjonen. Attesten må inneholde tidsrom (fra og til dato), stillingsandel (heltid/deltid/hvor mye tid som gikk til aktiviteten om det er frivillig arbeid) og beskrivelse av hva arbeidet gikk ut på. Dersom du har opparbeidet deg spesiell kompetanse i det arbeidet du har hatt, må attesten også inneholde en beskrivelse/bekreftelse på dette. Merk at CV og arbeidsavtale ikke er godkjent dokumentasjon

  • Du må skrive en egenerklæring der du beskriver hvorfor du mener du er kvalifisert for dette studiet, og din motivasjon for å studere. Disse punktene vil det bli lagt vekt på, og det er derfor svært viktig at du skriver en god egenerklæring og beskrivelse av din motivasjon

Rangering / vurdering

Søkere som blir kvalifisert til opptak på grunnlag av realkompetanse, må vurderes og ha nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre det aktuelle studieprogrammet uten å ha generell studiekompetanse.  

Vurderingen er skjønnsmessig og hvert enkelt lærested definerer selv hva som gir realkompetanse for egne studier. Vurderingen kan derfor bli forskjellig ved ulike læresteder.

Selv om du får godkjent realkompetansesøknaden, må du i tillegg konkurrere på lik linje med andre søkere for å få tilbud om studieplass. Dersom det er konkurranse om studieplassene på studieprogrammet du søker på, kan du oppleve å få din realkompetanse godkjent for opptak og likevel ikke få studieplass.

Ved rangering blir det lagt vekt på følgende, i prioritert rekkefølge:

  • Dokumenterte kunnskaper og kvalifikasjon inkludert kunnskaper i norsk, engelsk og eventuelle andre fag
  • Omfang og relevans av praksis
  • Motivasjon for å søke studiet

Søknadsfrist og dokumentasjons​frist 

Søknadsfrist og dokumentasjonsfrist for de som søker opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse er 1. mars.​