Realkompetanse

Du kan søke med realkompetanse, hvis du ikke fyller kravet til generell studiekompetanse.
Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak.

Dette gjelder kun grunnutdanningene til Nord universitet. Altså til studier som kun har generell studiekompetanse som opptakskrav.

Hva er realkompetanse

Realkompetanse er kunnskap du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller lignende.

Krav for å bli realkompetansevurdert

 • For noen studier er det egne krav i tillegg til de nedenfor, sjekk studieprogrammet du søker til om det er egne krav som også må dekkes.

 • Du kan ikke ha generell studiekompetanse
 • Du må fylle 25 år eller mer i søknadsåret
 • Du må dokumentere minimum 5 års lønnet, relevant praksis (omregnet til heltid) *
 • Du må dokumentere norsk og engelsk på nivå med minst 1. året fra videregående skole
 • Har du morsmål fra land utenfor Norden, må du dokumentere at du oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2
 • Du må skrive egenerklæring og motivasjonsbrev
* Inntil 2 av disse årene kan erstattes av ulønnet arbeid eks. førstegangstjeneste, omsorgsarbeid, utdanning eller liknende

Hva må du laste opp i søknaden din når du søker om realkompetanse?

 • Utdanning og kurs dokumenterer du  med vitnemål, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende
 • Yrkespraksis og frivillig arbeid dokumenterer du med attest fra arbeidsgiver/leder i organisasjonen. Attesten må inneholde tidsrom (fra og til dato), stillingsandel (heltid/deltid/hvor mye tid som gikk til aktiviteten om det er frivillig arbeid) og beskrivelse av hva arbeidet gikk ut på. Dersom du har opparbeidet deg spesiell kompetanse i det arbeidet du har hatt, må attesten også inneholde en beskrivelse/bekreftelse på dette. Merk at CV og arbeidsavale ikke er godkjent dokumentasjon
 • Du må skrive en egenerklæring der du beskriver hvorfor du mener du er kvalifisert for dette studiet, og din motivasjon for å studere.Disse punktene blir det lagt stor vekt på, og det er derfor svært viktig at du skriver en god egenerklæring og beskrivelse av din motivasjon

Reglement for opptak på grunnlag av realkompetanse for Nord universitet

Alle kvalifiserte søkere blir rangert når de søker opptak til høyere utdanning. Søkere som blir kvalifisert til opptak på grunnlag av realkompetanse blir rangert gjennom en helhetlig vurdering. Det vil si at du må bli vurdert å inneha de nødvendige forutsetningene for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. Vi gjør oppmerksom på at vurderingen er skjønnsmessig og at hvert enkelt lærested definerer selv hva som gir realkompetanse for egne studier. Vurderingen kan derfor bli forskjellig ved ulike lærersteder.

Selv om du får godkjent realkompetansesøknaden, må du i tillegg konkurrere på lik linje med andre søkere for å få tilbud om studieplass.

Ved rangering blir det lagt vekt på følgende, i prioritert rekkefølge:
 • Dokumenterte kunnskaper og kvalifikasjon inkludert kunnskaper i norsk, engelsk og eventuelle andre fag
 • Omfang og relevans av praksis
 • Motivasjon for å søke studiet

Søknadsfrist

Søknadsfrist for de som søker opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse er 1. mars.