Ph.d. i profesjonsvitenskap

Ph.d. i profesjonsvitenskap setter profesjonsutøvelsen og praksisfeltet i sentrum og skal bidra til innovative prosesser i profesjoner.  Programmet vektlegger profesjonsvitenskap innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst og omhandler fokusområdene språk, relasjoner og handlinger. Disse er sentrale innenfor profesjonsutøvelse og utgjør en viktig ramme som det vitenskapelige grunnlaget for studieprogrammet.

Profesjonsvitenskap er en empirisk vitenskap og forstås som et fler- og tverrfaglig kunnskapsområde som inkluderer bidrag fra flere ulike disipliner og vitenskapsområder. Programmet er bredt sammensatt og rommer praksisnær forskning på profesjonsutvikling, danning i profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsutøvernes samhandling med relevante aktører og deres opplevelse av denne

Beskrivelse av studiet

Ph.d. i profesjonsvitenskap setter profesjonsutøvelsen og praksisfeltet i sentrum og skal bidra til innovative prosesser i profesjoner.  Programmet vektlegger profesjonsvitenskap innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst og omhandler fokusområdene språk, relasjoner og handlinger. Disse er sentrale innenfor profesjonsutøvelse og utgjør en viktig ramme som det vitenskapelige grunnlaget for studieprogrammet.

Profesjonsvitenskap er en empirisk vitenskap og forstås som et fler- og tverrfaglig kunnskapsområde som inkluderer bidrag fra flere ulike disipliner og vitenskapsområder. Programmet er bredt sammensatt og rommer praksisnær forskning på profesjonsutvikling, danning i profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsutøvernes samhandling med relevante aktører og deres opplevelse av denne

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak til ph.d.-programmet må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng. Programmet ligger i naturlig forlengelse av masterstudier (som sykepleie, lærerutdanning, idrett) ved Nord universitet, men åpner også for kandidater som har masterutdanning innen andre fagfelt, og for studier av andre profesjoner.

For opptak til ph.d. i profesjonsvitenskap kreves normalt karakter B eller bedre i vektet snitt på høyere grad.

Se utfyllende beskrivelse i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet §§ 6-1 og 6-2, samt utfyllende retningslinjer for ph.d. i profesjonsvitenskap for nærmere beskrivelse av bestemmelsene for opptak. Nord universitet kan etter individuell vurdering godkjenne annen likeverdig høyere utdanning som grunnlag for opptak. Det kan også gis unntak fra kravet om B i snitt for søkerne som gjennom dokumentasjon, f.eks. publisering av vitenskapelige artikler eller deltakelse i forskningsprosjekt, kan vise grunnleggende vitenskapelig forståelse og innsikt, refleksjon, selvstendighet og analytisk tenkning på høyere grads nivå.

Ved søknad om opptak må det fremlegges beskrivelse av forskningsprosjektet og dokumentasjon på fullfinansiering av studieperioden. Privat finansiering som egne eller familiens midler eller lignende, aksepteres normalt ikke som finansiering. Endelig prosjektbeskrivelse, utviklet i samarbeid med veileder, inkludert plan for gjennomføring av ph.d.-programmet (opplæringsdel og selvstendig forskningsarbeid) godkjennes av dekanen ved kandidatens fakultet, etter innstilling fra arbeidsutvalget.

Læringsutbytte

Etter godkjent ph.d. i profesjonsvitenskap skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor profesjonsvitenskap, avgrenset til ett eller flere av fokusområdene språk, relasjoner og handlinger:

Kunnskap:

Kandidaten:

 • er i kunnskapsfronten i profesjonsvitenskap på høyt internasjonalt nivå, innen ett eller flere av fokusområdene språk, relasjoner og handlinger
 • kan bidra selvstendig og innovativt til utvikling av ny kunnskap og teori innenfor profesjonsvitenskap
 • har omfattende kunnskap om relevante formidlingsarenaer for profesjonsvitenskap
 • kan beherske og kritisk og selvstendig reflektere over relevant teori, problemstillinger, vitenskapsteori og metoder
 • har inngående kunnskap om forskningsetikk, inkludert lovverk og forskrifter

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan kritisk og selvstendig håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen profesjonsvitenskap
 • kan kritisk og selvstendig vurdere og begrunne hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskningsprosjekter, samt redegjøre for begrensninger av metodiske valg
 • kan drive forskning på høyt internasjonalt nivå gjennom eget forskningsprosjekt
 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter og innovasjon, på et høyt akademisk nivå og med bruk av relevant teknologi
 • kan initiere, gjennomføre, evaluere og formidle forskning på en kritisk og selvstendig måte, og drøfte implikasjoner av forskningen for profesjoner og samfunnet

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan identifisere, kritisk vurdere og drøfte relevante faglige og etiske problemstillinger i egen og andres forskning, og utøve egen forskning med faglig integritet
 • kan lede komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter på en selvstendig måte og i samarbeid med andre
 • kan formidle forskning gjennom anerkjente, og fortrinnsvis åpne, nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan kritisk vurdere behovet for og ta initiativ til innovasjon og forskning med samfunnsrelevans
 • kan delta aktivt i debatter i nasjonale og internasjonale fora, og bidra med faglige innspill i samfunnsdebatten

Jobbmuligheter

Målet for studiet er å kvalifisere for forsknings- og utviklingsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og tenkning. Studenten skal etter gjennomført studium ha faglig dybde og bredde innen det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonsvitenskap. Dette innebærer bl.a. at studenten skal ha kjennskap til, og kunne anvende, aktuelle metoder i faget.

 

 

Videre utdanning

Ph.d. er sluttgraden.

Utenlandsopphold

Fakultetene gir administrativ støtte og mulighet for å søke økonomisk støtte, slik at den enkelte kandidat kan gjennomføre studieopphold i utlandet. Oppholdet skal gjennomføres ved en anerkjent utdannings- eller forskningsinstitusjon, evt. annet relevant fagmiljø, der det er mulig å arbeide med problemstillinger i tilknytning til forskningsarbeidet/avhandlingen. Dersom dette ikke er mulig, kan et opphold ved en annen norsk utdanningsinstitusjon gjennomføres. Andre ordninger som sikrer at kandidaten får innsikt i alternative fag- og forskningstradisjoner relatert til avhandlingens problemstillinger, kan også vurderes av arbeidsutvalget for ph.d.-programmet. I tillegg til at kandidatene kan reise ut, henter fakultetene også inn gjesteforskere, og legger til rette for at kandidaten blir inkludert i internasjonale nettverk.

​​Opptak, reglement og retningslinjer

For opptak på doktorgradsutdanningen kreves en mastergrad eller kvalifikasjoner som er ekvivalent til en norsk ma​stergrad. Det forutsettes også at søkeren har et tilfredsstillende karaktersnitt, tilstrekkelig finansiering, godkjent prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen.

Retningslinjer for opptak


Retningslinjer prosjektbeskrivelse


Ph.d.-håndbok Nord universitet


Forskrift 


Utfyllende regler/retningslinjerObligatoriske seminarer


Søknadsskjemaer

Skjema for søkere med dokumentert finansiering:


Se siste side i skjema angående veiledning for utfylling og krav til vedlegg.


Skjema for ph.d.-kandidater som allerede er gitt opptak:


Avtalen fylles ut i samarbeid med fakultetets ph.d.-koordinator.


Skjema for søknad om bedømmelse:

Ph.d.-kurs, informasjon og påmelding

Vår 2022Emneansvarlig: Professor Mojtaba Vaismoradi

Undervisning
 • Mandag 31. januar, tirsdag 1. februar, onsdag 2. februar, torsdag 3. februar – kl 09:00 – 16:00
​Vurdering: 
 • ​1 arbeidskrav – innlevering torsdag 10. februar
 • Hjemmeeksamen – 2 uker
 • Utleveres mandag 7. mars kl 09:00
 • Innlevering fredag 18. mars kl 14:00
Valgfritt emne
>>  Søknadsskjema PRO9017​ (nettskjema)

Søknadsfrist 3. januar 2022Emneansvarlig: Førsteamanuensis Fredrik KH Rusk

Undervisning
 • Uke 4 – tirsdag 25. januar og onsdag 26. januar, kl 09:00 – 16:00
 • Uke 9 – Tirsdag 1 mars og onsdag 2. mars, kl 09:00 – 16:00
All undervisning på kurset blir digital.

Eksamen: Mappe – ferdigstilles innen 4. april

Obligatorisk oppmøte
Valgfritt emne
>>  Søknadsskjema PRO9016​ (nettskjema)

Søknadsfrist er 3. januar 2022Emneansvarlig: Professor Roland J W van den Tillaar 

Undervisning
 • ​Uke 17 – onsdag 27. april, torsdag 28. april, fredag 29. april kl 09:00 – 16:00
 • Uke 22 – mandag 30. mai, tirsdag 31. mai, onsdag 1. juni kl 09:00 – 16:00
Innlevering 16. april​
 • Alle som skal delta på emnet må 16. april levere et notat med tittelen « Hva er kjernen i mitt prosjekt». Max 3 sider. Se mer informasjon i emnebeskrivelsen
​Vurdering: 
 • 4 arbeidskrav; se emnebeskrivelse
 • Obligatorisk oppmøte
 • ​Eksamen: muntlig eksamen onsdag og torsdag uke 25.
Obligatorisk emne for dem som er tatt opp til ph.d i profesjonsvitenskap, valgfritt for andre
>>  Søknadsskjema PRO9013 (nettskjema)

Søknadsfrist er 27. mars 2022Emneansvarlig: Professor Heidi Katharina Harju-Luukkainen

Undervisning:
 • ​Uke 18 – onsdag 4. mai kl 13:00 – 16:00
 • Uke 20 – onsdag 18. mai kl 13:00 – 16:00
 • Uke 21 – onsdag 25. mai kl 13:00 – 16:00
 • Uke 23 – onsdag 8. juni kl 13:00 – 16:00
Eksamen: Oppgave – innleveres fredag 8. juli innen kl 14:00 i Inspera
Obligatorisk oppmøte
Valgfritt emne
All undervisning er digital
>>  Søknadsskjema PRO9011 (nettskjema)

Søknadsfrist er 4. april 2022


Høst 2021


Emneansvarlig: Professor Mette Splid Ludviksen

Undervisning
 • ​Uke 35: mandag 30.8, tirsdag 31.8 og onsdag 1.9
 • Uke 38. mandag 20.9, tirsdag 21.9
Eksamen: Oppgave – innleveres fredag 15.10 i uke 41

Obligatorisk emne for dem som er tatt opp til ph.d i profesjonsvitenskap, valgfritt for andre

Søknadsfrist: torsdag 29. juli


Emneansvarlig: Førsteamanuensis Catrine Torbjørnsen Halås

Undervisning:
 • Uke 37 – mandag 13.9. t.o.m. torsdag 16.9. (går digitalt)
Eksamen: Oppgave – innleveres 17.11. 2021.

Obligatorisk for kandidater tatt opp på ph.d. i studier av profesjonspraksis etter ordning av 01.01.2018 og valgfritt for andre ph.d. studenter

Søknadsfrist: 12. august


Emneansvarlig: Professor James McGuirk

Undervisning:

 • Uke 42 Mandag 18.10. t.o.m. torsdag 21.10.
 • Uke 47 Mandag 22.11.
Eksamen: Oppgave – innleveres fredag 17.12 i uke 50

Obligatorisk emne for dem som er tatt opp til ph.d i profesjonsvitenskap, valgfritt for andre
Søknadsfrist: 17. september


OVERSIKT OVER PH.D.-KURS INNEN SAMFUNNSVITENSKAP VED ANDRE UNIVERSITET: 

Ph.d.-seminar og generiske kurs, informasjon og påmelding

Seminar / generisk kurs i academic writing for doktorgradskandidater

Ansvarlig: Professor Heidi Harju-Luukkainen
Undervisning online: 13. oktober, 26. oktober, 17. november og 1. desember.
Påmeldingsfrist: 14. september.
Lenke til påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/214400​

Tilbudet er ikke studiepoenggivende.

Mer informasjon:
Joint Finnish-Norwegian seminar on academic writing and publishing
In academia there is an increased pressure to publish frequently and in highly ranked international journals, which in turn are connected to career outcomes of individual researchers. 

During this seminar PhD students will learn how to write a research paper for publication. This seminar supports PhD students in their writing process towards a research paper intended for journals or other peer reviewed publications. During the seminar the writing process will be supported as well as described. Strategies connected to which international journals to approach, will be explained. You will be asked to present your paper to others as well as to get constructive feedback on it. 

The aim of the seminar is to finalize journal papers for publication. Language of the seminar is English and all of the seminars will be held online.  ​​​ 

Forskerskoler

Forskerskoler kommer i tillegg til tilbudene i institusjonenes ph.d.-programmer, og skal sikre at kandidatene tilbys en møteplass av høy kvalitet og av stor verdi for yrkesutøvelsen innenfor de aktuelle sektorene.

Flere av våre stipendiater er tatt opp ved en av følgende forskerskoler:

PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Skolen er etablert som et resultat av samarbeid mellom Nord universitet, universitetene i Agder og Stavanger og Universitetet i Sørøst-Norge, i partnerskap med flere høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet.

MUNI-HEALTH-CARE er tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er et supplement til eksisterende ph.d-utdanninger ved universiteter og høyskoler.

NAFOL​ (Nasjonal forskerskole for lærerutdanning) har som hovedmål å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner.

Doktorgradsavhandlinger

Avhandlinger i Ph.d. i profesjonsvitenskap


Publisert​

​Forfatter - Tittel
Nr. 36 - 2020​
​Marina Prilutskaya
Use of Students’ Linguistic Resources in Teaching English as an Additional Language in Norway: An Empirical Study.
​Nr. 35 - 2020
​Rita Solbakken 
Omsorg for pasienten- kjernen i sykepleieledelse. En hermeneutisk studie fra sykepleielederes perspektiv i kommunehelsetjenesten.
​Nr. 34 – 2020
​Andreas Ribe-Nyhus
Indre og ytre soning.
Nr. 33 - 2020
​Bente I. Borthne Hvidsten
​Nr. 32 - 2019
​Lisbeth Drejer Dybro
Fornemmelser, fortællinger, faglighed – om at fortælle skærpet dømmekraft frem. Et studie af sygeplejerskers fortællinger om egen praksis​.
Nr. 31 - 2019
​Marit Synnøve Krogtoft
Praktiske arbeidsformer i norsk på ungdomstrinnet. En studie med utgangspunkt i ungdomstrinnsmeldinga.
Nr. 30 - 2019​​Katji Lindberg
Bara som skapande. Om konstpraktik som meningsskapande och reflexiv process, belyst genom konstlärarens yrkeskunnande.
​Nr. 29 - 2019
​Oddbjørg Edvardsen
Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet. En fenomenologisk undersøkelse av politipatruljens praksis​​.
​Nr. 28 - 2019

​Maria Strandås
Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis. En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management.
Nr. 27 - 2019​

​Inger-Lise Magnussen
Nærhetsrommet – en sansehage‐pasient‐pleier relasjon: Aksjonsforskning i sykehjem.
Nr. 26 - 2018

​Regine Vesterlid Strøm
Det usikre sangerlivet. En livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis.
Nr. 25 - 2018

​Wenche Wannebo
Om ungdom og psykisk helse. Ung på hybel, sårbarhet og helsefremming.
Nr. 24 - 2018

​Jonny Mækelæ
«Den kvasse eggen»: En kvalitativ undersøkelse av relasjoner og samarbeid mellom ansatte og beboere i et bofellesskap.
Nr. 23 - 2018
​May Line Rotvik Tverbakk
Læreres lesedidaktiske praksiser. En studie av lesing i norsk, naturfag og samfunnsfag på ungdomstrinnet.
Nr. 22 - 2018

​Thomas Dillern
Natural Science: a human practice – Expanding the horizon of established practice.
Nr. 21 - 2018

​Natallia B. Hanssen
Special educational needs practices in Norwegian and Belarusian preschools.
Nr. 20 - 2017  
​Cathrine Fredriksen Moe 
Hverdagsrehabilitering i praksis. En studie fra spenningsfeltet mellom ulike aktører og interesser.
Nr. 19 - 2017

​Solrun G. Holm
Knapt med tid i hjemmetjenesten – om kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress: En dokumentanalyse av enkeltvedtak og ukeprogram.
Nr. 18 - 2017
​Ann Karin Orset
Kunnskapsutvikling i fiksjon og virkelighet. En studie av teaterpedagogers nøytralmaskeundervisning.
​Nr. 17 - 2017

​Kjersti Sunde Mæhre
"Vi må ha hjelp!" Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer fra en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen.
Nr. 16 - 2016

​Ove Pedersen
"Konseptualisering av entreprenørskap i pedagogiske kontekster".
Nr. 15 - 2016
​Dag Ofstad
"Den entreprenørielle dannelsesreisen". En kvalitativ studie av læringsprosesser.
Nr. 14 - 2015

​Jorunn Hov
"De får han aldri". Om erfaringane til pårørande og pleiepersonalet og det som står på spel i møtet mellom heimverda og sjukeheimsverda.
Nr. 13 - 2015

​Niklas Hald
Skådespelaren i barnteatern. Utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga.
Nr. 12 - 2014
​Anne Marit Valle
Lærerens intuitive handlingskompetanse.
Nr. 11 - 2014​

​Anette Jahnke
Insegel till dialog. Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker.
Nr. 10  - 2014

​Jostein Greibrokk
I storm og i stille. En diskusjon av norsklæreres litteraturundervisning.
Nr. 9 - 2014

​Ingjerd G. Kymre 
Å iverksette hud-mot-hud omsorg for premature nyfødte barn og deres foreldre – En undersøkelse av praksisens mening og vilkår fra sykepleieres perspektiv.
Nr.  8 - 2013

​Inger J. Danielsen
Handlingsrommets evidens: om praktisk kunnskap i nyfødteintensivsykepleien.
Nr. 7 - 2012​

​Rita Jakobsen
Nærvær når identitet er truet - En studie av god omsorg til personer i særlig sårbare situasjoner.
Nr. 6 - 2012

​Maria Johansson
Skådespelarens praktiska kunskap.
Nr. 5 - 2012

​Catrine Torbjørnsen Halås
Ungdom i svevet - Å oppdage muligheter med utsatte unge.
Nr. 4 - 2011

​Nils Friberg
Det ovägbaras tyngd - Vattenfall og ingenjörens roll.
​Nr. 3 - 2011

​Grete Salicath Halvorsen
Relasjoner mellom hjelper og hjelpesøkende - En studie i forståelsens og anerkjennelsens betingelser og utviklingsmuligheter.
​Nr. 2 - 2011 

​Linda Hoel
Å gjenopprette orden - En studie av politibetjentens praktiske kunnskap - i et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv.
Nr. 1 - 2010  
Johanne Alteren
Følelse er fornuft. Sykepleierutdanningen mellom gjerninger og tekst​.


Doktorgradsutvalget

Doktorgradsutvalget fungerer som studiets programråd og er et rådgivende organ som koordinerer forvaltningen av ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap. Utvalget har en viktig rolle i kvalitetssikring og utvikling av programmet, samt i behandling av saker om opptak, utdanningsplaner, veilederoppnevning og lignende for den enkelte ph.d.-kandidat.

​Utvalget er satt sammen slik:

 • Prodekan for forskning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) (leder)
 • Prodekan for forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) (nestleder og leders stedfortreder)
 • Minst to professorkompetente forskere ved FSH
 • Minst to professorkompetente forskere ved FLU
 • Studieprogramansvarlig for ph.d. i profesjonsvitenskap 
 • En representant for stipendiatene fra FSH
 • En representant for stipendiatene fra FLU
I tillegg møter doktorgradsutvalgets sekretær, som også er administrativ koordinator for studieprogrammet.

For tiden har utvalget følgende medlemmer:

 • Lars Kirkhusmo Pharo (leder)
 • Kari Ingstad (nestleder)
 • Berit Støre Brinchmann (professor FSH)
 • Lisbeth Uhrenfeldt (professor FSH)
 • Jessica Marianne Aspfors (professor FLU)
 • Pål A. Lagestad (professor FLU)
 • Anne Marit Valle (studieprogramansvarlig)
 • Bodil Aarmo Brenne (stipendiat FSH)
 • Ørjan Breivik Kines (stipendiat FLU)
​Varamedlemmer: 

 • ​Ottar Bjerkeset (professor FSH – vara)
 • Kitt Lyngsnes (professor FLU – vara)
 • Anne Deinboll (stipendiat FSH – vara)
 • Sondre Arntzen Lomsdal (stipendiat FLU – vara)
Utvalgets sekretær er Geir Fjeldavli.

Møteplan:

Høsten 2021 møtes utvalget etter følgende plan:

 • ​19. august (frist for å levere saker til behandling: 11. august)
 • 23. september (frist for å levere saker: 15. september)
 • 21. oktober (frist for å levere saker: 13. oktober)
 • 18. november (frist for å levere saker: 10. november)
 • 16. desember (frist for å levere saker: 8. desember) 
Våren 2021 møttes utvalget etter følgende plan:

 • ​​18. januar (frist for å levere saker til behandling: 8. januar)
 • 18. februar (frist for å levere saker: 8. februar)
 • 18. mars (frist for å levere saker: 8. mars)
 • 20. april (frist for å levere saker: 9. april)
 • 26. mai (frist for å levere saker: 14. mai)
 • 17. juni (frist for å levere saker: 7. juni)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak
Studiepoeng 180
Type studium Doktorgrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk og norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Mer informasjon