Fagbøker i bokhylle

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

​Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og består av en kursdel på 30 studiepoeng og et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og metode. Gjennom utdanningen skal doktorgradsstudentene skaffe seg faglig dybde og bredde i det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonspraksis, samt kunne sette fagområdet inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

De ulike doktorgradsarbeidene skal være faglige bidrag på høyt nivå, både til yrkesprofesjonene og til samfunnet for øvrig. Doktorgradsarbeidene skal sette nye temaer på dagsorden, og de skal bidra til at profesjonene og nye områder utvikles teoretisk og empirisk; og videre gi vitenskapelig forståelse for handlingsbasert kunnskap.

Beskrivelse av studiet

​Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og består av en kursdel på 30 studiepoeng og et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og metode. Gjennom utdanningen skal doktorgradsstudentene skaffe seg faglig dybde og bredde i det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonspraksis, samt kunne sette fagområdet inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

De ulike doktorgradsarbeidene skal være faglige bidrag på høyt nivå, både til yrkesprofesjonene og til samfunnet for øvrig. Doktorgradsarbeidene skal sette nye temaer på dagsorden, og de skal bidra til at profesjonene og nye områder utvikles teoretisk og empirisk; og videre gi vitenskapelig forståelse for handlingsbasert kunnskap.

Opptakskrav

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. For opptak til Ph.d. i studier av profesjonspraksis kreves normalt en gjennomsnittskarakter på B eller bedre fra de siste to årene av mastergradsstudiet (tilsvarende 120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Se utfyllende beskrivelse i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet §5-1 og Ph.d. i studier av profesjonspraksis, utfyllende bestemmelser til denne.

Nord universitet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

Utenlandsopphold

Det er krav om tiltak som bidrar til internasjonalisering i løpet av studietiden. Det er ønskelig at den enkelte ph.d.-stipendiaten gjennomfører studieopphold på minimum 3 måneder ved en utenlandsk vitenskapsinstitusjon hvor det er et relevant fagmiljø, og at dette oppholdet inngår i framdriftsplanen ved søknad om opptak til studiet. Ph.d.-stipendiater som av en eller annen grunn ikke har anledning til å tilbringe et semester i utlandet, kan oppfylle krav om internasjonalisering ved å planlegge for deltakelse i internasjonale ph.d.-kurs eller forskerskole, og/eller holde presentasjoner på internasjonale vitenskapelige konferanser med fagfellevurdering. Hovedveileder har et særlig ansvar for å introdusere kandidaten for relevante internasjonale fagmiljø.

Opptak, reglement og retningslinjer

For opptak på doktorgradsutdanningen kreves en mastergrad eller kvalifikasjoner som er ekvivalent til en norsk mastergrad. Det forutsettes også at søkeren har et tilfredsstillende karaktersnitt, tilstrekkelig finansiering, godkjent prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen.


Retningslinjer for opptak

Retningslinjer for vurdering av opptak


Retningslinjer prosjektbeskrivelse

Søknad om bedømming av doktoravhandling ph.d

Retningslinjer for kappe.pdf

Retningslinjer for prosjektbeskrivelse.pdf


Ph.d.-håndbok Nord universitet

Ph.d_håndbok


Forskrift 


Utfyllende regler/retningslinjer

Utfyllende retningslinjer knyttet til studieplan av 2018

 Utfyllende regler knyttet til studieplan av 2016

Utfyllende regler knyttet til studieplan for 2015 og tidligere

Søknadsskjemaer

Skjema for søkere med dokumentert finansiering:
Ph.d. søknadsskjema (norsk)
PhD​ application form (english)

Se siste side i skjema angående veiledning for utfylling og krav til vedlegg.

Skjema for ph.d.-kandidater som allerede er gitt opptak:

Avtalen fylles ut i samarbeid med fakultetets ph.d.-koordinator

Ph.d.-kurs

HØST 2019


> Påmelding per epost til Geir Fjeldavli senest to uker før kursstart.


PRO9002 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis
(5 stp)
26.-28. august.
Emneansvarlig professor James McGuirk.  
Emnebeskrivelse PRO9002.pdf
Undervisningsplan PRO9002.pdf
Litteraturliste PR9002.pdf

PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaringdel 1 (5 stp)
26.-28. august.
Emneansvarlig professor James McGuirk
Emnebeskrivelse PRO9003.pdf
Undervisningsplan PRO9003.pdf
Litteraturliste PRO9003.pdf

PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring, del 2 (5+5 stp).
23.-24. september.
Emneansvarlig professor James McGuirk
Emnebeskrivelse PRO9003.pdf

PRO9008 Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn, del 1 (5 stp)
4.-7. november 2019.
Emneansvarlig professor Steen Wackerhausen.
Emnebeskrivelse PRO9008.pdf

Undervisningplan PRO9008 H19.pdf

Litteraturliste PRO9008 H19.pdf

PRO9005 Vitenskapsteori og forskningsetikk (5 stp)
18.-21. november 2019.
Emneansvarlig professor Johan Arnt Myrstad.
PRO9005 Vitenskapsteori og forskningsetikk.pdf

PRO9006 Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp)
18.-21. november 2019. 
9.-11. desember 2019. 
Emneansvarlig professor Johan Arnt Myrstad. 

PRO9006 Vitenskapsteori og forskningsetikk.pdf


VÅR 2020


> Påmelding per epost til Geir Fjeldavli senest to uker før kursstart.


PR415H Metodologi og forskningsdesign (5 stp)
20.-23. januar 2020.
Emneansvarlig professor Steen Wackerhausen. 
Emnebeskrivelse PR415H.pdf

PR402H Kvalitative metoder (5 stp.).
10.-13. februar 2020.
Emneansvarlig førsteamanuensis Anne Kasén.
PR402H-kvalitative-metoder.pdf

PRO9009 Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn, del 2 (5+5 stp)
9.-11.mars 2020.

Emneansvarlig professor Steen Wackerhausen.
Emnebeskrivelse PRO9009.pdf


Tidligere avholdte kurs

VÅR 2019  

PR415H Metodologi og forskningsdesign, 5 stp., obligatorisk:
Emne og undervisningsplan - Metodologi og-forskningsdesign

PR402H Kvalitative metoder, 5 stp., obligatorisk:
Kvalitative metoder HØST 2018

PRO9002 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis  (5 stp.) og  
PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring (10 stp.) (del 1):

PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring  10 stp. (del 2).

PRO9005 Vitenskapsteori og forskningsetikk 5 stp.:
PRO9005 Vitenskapsteori og forskningsetikk 2018 5 stp

PRO9006 Vitenskapsteori og forskningsetikk 10 stp.:
Vitenskapsteori og forskningsetikk 2018OVERSIKT OVER PH.D.-KURS INNEN SAMFUNNSVITENSKAP VED ANDRE UNIVERSITET: 


Yrkesmuligheter

Doktorgradsprogrammet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på yrkespraksis på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og kunnskap om profesjonell yrkesutøvelse.

Forskerskoler 

Forskerskoler kommer i tillegg til tilbudene i institusjonenes ph.d.-programmer, og skal sikre at kandidatene tilbys en møteplass av høy kvalitet og av stor verdi for yrkesutøvelsen innenfor de aktuelle sektorene.

Flere av våre stipendiater er tatt opp ved en av følgende forskerskoler:

PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Skolen er etablert som et resultat av samarbeid mellom Nord universitet, universitetene i Agder og Stavanger og Universitetet i Sørst-Norge, i partnerskap med flere høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet.

MUNI-HEALTH-CARE er tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er et supplement til eksisterende ph.d-utdanninger ved universiteter og høyskoler.

NAFOL (Nasjonal forskerskole for lærerutdanning) har som hovedmål å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner.

Doktorgradsavhandlinger

Avhandlinger i studier av profesjonspraksis.
PublisertForfatter-Tittel


Nr. 29 - 2019
Oddbjørg Edvardsen
​Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet. En fenomenologisk undersøkelse av politipatruljens praksis.
Nr. 28 - 2019
Maria Strandås
Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis. En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management.
Nr. 27 - 2019
Inger-Lise Magnussen
Nærhetsrommet – en sansehage‐pasient‐pleier relasjon: Aksjonsforskning i sykehjem

Nr. 26 - 2018
Regine Vesterlid Strøm
Det usikre sangerlivet. En livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis

Nr. 25 - 2018
Wenche Wannebo
Om ungdom og psykisk helse. Ung på hybel, sårbarhet og helsefremming

Nr. 24 - 2018
Jonny Mækelæ
«Den kvasse eggen»: En kvalitativ undersøkelse av relasjoner og samarbeid mellom ansatte og beboere i et bofellesskap

Nr. 23 - 2018
May Line Rotvik Tverbakk
Læreres lesedidaktiske praksiser. En studie av lesing i norsk, naturfag og samfunnsfag på ungdomstrinnet.

Nr. 22 - 2018
Thomas Dillern
Natural Science: a human practice – Expanding the horizon of established practice

Nr. 21 - 2018
Natallia B. Hanssen
Special educational
needs practices in Norwegian and Belarusian preschools
Nr. 20-201  Cathrine Fredriksen Moe 
Hverdagsrehabilitering i praksis. En studie fra spenningsfeltet mellom ulike aktører og interesser.
​Nr. 19-2017        
​Solrun G. Holm
Knapt med tid i hjemmetjenesten – om kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress: En dokumentanalyse av enkeltvedtak og ukeprogram.
Nr. 18-2017
Ann Karin Orset
Kunnskapsutvikling i fiksjon og virkelighet. En studie av teaterpedagogers nøytralmaskeundervisning.
Nr. 17-2017Kjersti Sunde Mæhre
"Vi må ha hjelp!" Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer fra en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen
Nr. 16-2016Ove Pedersen
"Konseptualisering av entreprenørskap i pedagogiske kontekster"
Nr. 15-2016Dag Ofstad
"Den entreprenørielle dannelsesreisen". En kvalitativ studie av læringsprosesser.
Nr. 14-2015Jorunn Hov
"De får han aldri". Om erfaringane til pårørande og pleiepersonalet og det som står på spel i møtet mellom heimverda og sjukeheimsverda.
Nr. 13-2015 Niklas Hald
Skådespelaren i barnteatern. Utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga.
Nr. 12-2014 Anne Marit Valle
Lærerens intuitive handlingskompetanse
Nr. 11-2014 Anette Jahnke
Insegel till dialog. Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker.
Nr. 10-2014 Jostein Greibrokk
I storm og i stille. En diskusjon av norsklæreres litteraturundervisning.
Nr. 9-2014

Ingjerd G. Kymre 
Å iverksette hud-mot-hud omsorg for premature nyfødte barn og deres foreldre – En undersøkelse av praksisens mening og vilkår fra sykepleieres perspektiv.

Nr. 8-2013 Inger J. Danielsen
Handlingsrommets evidens: om praktisk kunnskap i nyfødteintensivsykepleien
Nr. 7-2012 Rita Jakobsen
Nærvær når identitet er truet - En studie av god omsorg til personer i særlig sårbare situasjoner.
Nr. 6-2012 Maria Johansson
Skådespelarens praktiska kunskap .
Nr. 5-2012 Catrine Torbjørnsen Halås
Ungdom i svevet - Å oppdage muligheter med utsatte unge.
Nr. 4-2011 Nils Friberg
Det ovägbaras tyngd - Vattenfall og ingenjörens roll .
Nr. 3-2011 Grete Salicath Halvorsen
Relasjoner mellom hjelper og hjelpesøkende - En studie i forståelsens og anerkjennelsens betingelser og utviklingsmuligheter.
Nr. 2-2011         Linda Hoel
Å gjenopprette orden - En studie av politibetjentens praktiske kunnskap - i et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv .
Nr. 1-2010          Johanne Alteren
Følelse er fornuft. Sykepleierutdanningen mellom gjerninger og tekst .


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Mer informasjon