Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag for 8.- 13. trinn, deltid, nett- og samlingsbasert

Har du høyere utdanning og ønsker å bruke den til å undervise ungdom? Med PPU får du den praktisk-pedagogiske kompetansen du trenger. Nord universitet tilbyr PPU i samfunnsfag, naturfag, fremmedspråk, matematikk, kroppsøving og musikk. Kombinasjonen av pedagogikk, didaktikk og praksis på ulike skoletrinn gjør deg rustet til en givende og spennende hverdag i læreryrket. Deltidsstudiet går over to år og kvalifiserer deg til fast ansettelse som lærer på ungdomsskole og videregående skole.

Beskrivelse av studiet

Har du høyere utdanning og ønsker å bruke den til å undervise ungdom? Med PPU får du den praktisk-pedagogiske kompetansen du trenger. Nord universitet tilbyr PPU i samfunnsfag, naturfag, fremmedspråk, matematikk, kroppsøving og musikk. Kombinasjonen av pedagogikk, didaktikk og praksis på ulike skoletrinn gjør deg rustet til en givende og spennende hverdag i læreryrket. Deltidsstudiet går over to år og kvalifiserer deg til fast ansettelse som lærer på ungdomsskole og videregående skole.Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For å få opptak til PPU for allmennfag må du ha 

 • en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i

eller

eller

 • Bachelorgrad i praktisk-estetiske fag som oppfyller følgende kriterier:
 • Bachelorgraden må bestå av utelukkende praktiske og/eller estetiske fag.
 • Inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i.
 • Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag.
 • Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag.
 • Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng.
 • Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (minimum 3,0 poeng) eller bedre fra bachelorgraden.

De praktisk-estetiske fagene i grunnskolen er kroppsøving, mat og helse, kunst- og håndverk, musikk, design og redesign, fysisk aktivitet og helse, medier og informasjon, sal og scene, og natur, miljø og friluftsliv. Siste gang du kan søke på bakgrunn av bachelorgrad i praktiske- og/eller estetiske fag vil være i 2024.

Følgende opptakskrav gjelder for de ulike didaktiske retningene vi tilbyr:

Samfunnsfag:

 • Mastergrad og minimum 60 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være innenfor sosiologi, statsvitenskap, historie eller sosialantropologi.
 • De resterende 30 studiepoengene kan være innenfor følgende fag: Kriminologi, psykologi, jus, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, u-landsstudier, utviklingsstudier, kjønn og likestilling og internasjonale studier.

Naturfag:

 • Mastergrad og minimum 60 studiepoeng emner innenfor biologi, kjemi, fysikk, naturfag, botanikk, zoologi, ernæring, miljøfag, medisin, geologi, farmasi, bioteknologi, limnologi, økologi, astronomi, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk eller statikk.
 • Naturfaglige emner innen ingeniørfag og helsefag kan også være relevante.

Fremmedspråk:

 • Mastergrad og minimum 60 studiepoeng i minst ett av følgende språk : fransk, spansk, tysk, engelsk. Dette gjelder også de som har språket som morsmål.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og 20 være litteraturemner eller emner i kultur/samfunnsfag.

Matematikk:

 • Mastergrad og minimum 60 studiepoeng i matematikk.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være i matematiske fag.
 • De resterende 30 studiepoengene kan være innenfor statistikk, mekanikk, økonomi eller informatikk.
 • Studenter med matematikk fra økonomiutdanning og ingeniørutdanning fra høgskole får vurdert matematikkemnene i hvert enkelt tilfelle.

Kroppsøving:

 • Mastergrad og 60 studiepoeng i idrett og/eller kroppsøving.

eller

 • Bachelorgrad i praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Du må ha minst 60 studiepoeng i kroppsøving og/eller idrett. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (3,0 poeng) eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng). Har du bachelor i idrettsvitenskap eller bachelor i trening fra Nord universitet, kan du være kvalifisert.

Musikk:

 • Mastergrad og 60 studiepoeng i utøvende og/eller teoretiske musikkfag.

eller

 • Bachelorgrad i praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Du må ha minst 60 studiepoeng i musikk. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (3,0 poeng) eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng).

eller

 • Bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i musikkfag.

Søk opp bachelorutdanningen din for å se hvilken finansieringskategori den hører til her.

Rangeringsregler:

Kvalifiserte søkere til samfunnsfag, fremmedspråk, naturfag og matematikk rangeres etter:

1. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.

2. Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise.

3. Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng.

4. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Kvalifiserte søkere til kroppsøving og musikk rangeres etter:

1. Ph.d.-grad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

2. Mastergrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

3. Bachelorgrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

4. Mastergrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

5. Bachelorgrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

6. Vektet gjennomsnitt av karakterer i opptaksgrunnlaget. Ved betinget tilbud om opptak, jf. § 14a, tas det ikke hensyn til eksamener avlagt i søknadssemesteret ved beregning av vektet gjennomsnittskarakter. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Læringsutbytte

For å ivareta prinsippet om helhet og sammenheng i PPU A, anvendes felles læringsutbyttebeskrivelser for pedagogikk og fagdidaktikk i henhold til de nasjonale retningslinjene.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om danning og utdanning i et samfunn basert på demokrati, bærekraftig utvikling, mangfold, likestilling og likeverd
 • har solid kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon, rammebetingelser og styringsstruktur og om skolens samarbeidspartnere og hvordan disse bidrar til å sikre barn og unge en god oppvekst
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, motivasjon, læring og sosialisering, og om sammenhenger mellom individuelle, sosiale, kulturelle og fagspesifikke forhold i arbeidet med tilpasset opplæring
 • har inngående kunnskap om undervisningsfagets plass, begrunnelse og progresjon i skolen
 • har bred kunnskap om undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer generelt og fagspesifikt og om hvordan praktiske, digitale, skapende og estetiske læreprosesser kan påvirke helse, trivsel og læring
 • har kunnskap om overgrep mot barn og unge, om vanskelige livssituasjoner som barn og unge kan komme i, samt kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser
 • har inngående kunnskap om sammenhenger mellom samfunnsutvikling, utdanningspolitikk samt skolens og lærerens rolle i samfunnet
 • har bred kunnskap om samiske forhold og samiske elevers rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og drøfte utfordringer i læreplaner og øvrige styringsdokumenter
 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og begrunne undervisning i fag basert på mål for opplæringen, lokale og individuelle behov
 • kan bruke varierte og relevante metoder i undervisningen og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevens ulike læringstempo, interesse for faget og evne
 • innehar profesjonsfaglig digital kompetanse og kan bruke digitale ressurser som er sentrale for det aktuelle faget
 • kan gi underveis- og sluttvurdering, informere om elevens faglige nivå og utvikling, og gi faglige vurderingsbegrunnelser
 • kan lede og motivere elever i faglig arbeid og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever
 • kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i opplæringen
 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede FoU-prosjekter i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan vise og utøve en autonom og profesjonsetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt
 • kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen faglige praksis
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nyskaping i opplæringen
 • kan bidra til kritisk analyse av utdanningspolitiske spørsmål og formål, ideologier og praksiser og delta i samfunnsdebatter om utdanningspolitikk

Jobbmuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag gir undervisningskompetanse i relevante fagdidaktikker på ungdomstrinn, i videregående opplæring på studiespesialiserende program, i fellesfag på yrkesfaglige program og i yrkesfaglige fag tilknyttet voksenopplæringen.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til ulike mastertilbud for studenter med bachelorgrad i utøvende/skapende kunstfag eller også idrettsfag. For studenter med mastergrad, vil studiet kunne kvalifisere til videre Phd-utdanning.

Utenlandsopphold

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag har ikke utveksling.

Samlinger

Studiet har fire samlinger med obligatorisk oppmøte på Nord universitet i Bodø. Det er normalt en ukes samling per semester.

Tidspunkt for samlinger studieåret 2023/ 24:

1. studieår (kull 2023): uke 35 og 2

2. studieår (kull 2022): uke 37 og 4

For å legge til rette for en god og strukturert nettundervisning mellom samlingene, der alle kan ha mulighet til å være med samtidig, må studentene sette av tid til organisert studiearbeid på onsdager mellom kl. 12 – 15.

Dette gjelder gjennom hele studieåret, utenom uker med praksis og samlinger. Læringsaktivitetene kan være webinarer, læringsgruppemøter, veiledning, samarbeid med medstudenter eller selvstudier.

Pedagogikken (PED1013) vil ha obligatoriske onsdagswebinarer i ukene: 38, 41, 45, 9, 12 og 15.

De seks obligatoriske fagdidaktiske webinarene, legges også fortrinnsvis til onsdager, men dato kan variere mellom didaktikkene. Plasseringen vil være klar til studiestart. Det vises forøvrig til emneplanene i de enkelte fagdidaktikkene.

Praksis

​PPUA-studiet har 60 dager skolepraksis. Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen. Praksis er organisert i bolker på to og fire sammenhengende uker, to uker høst og fire uker vår begge studieår:

Første semester: to uker praksis, andre semester: fire uker praksis, tredje semester: to uker praksis, fjerde semester: fire uker praksis.

Praksisuker studieåret 2023/2024:

1. studieår (kull 2023): uke 47, 48, 4, 5, 6 og 7.
2. studieår (kull 2022): uke 45, 46, 8, 9, 10, 11 eller 12 (inkl. vinterferieuke.)

Det skal gjennomføres praksis i både på ungdomstrinnet og videregående skole. Det er minimumskrav om to uker praksis i videregående opplæring og minimum to uker praksis på ungdomstrinnet.

Studenter kan ha maks 50% praksis ved egen arbeidsplass (30 av 60 dager). Studenten må ta fri fra eget arbeid for å ha praksis, og praksis kan ikke foregå i egne klasser.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved PPU-A. Dette første studieåret har dere en høstsamling i Bodø i uke 37 og en vintersamling i uke 4, som begge er obligatoriske. Samlingene starter mandag kl. 11.30 og avsluttes fredag kl. 13.00. Mandag blir det undervisning fram til kl. 18.00, og på tirsdag blir det et faglig-sosialt opplegg utendørs etter ordinær undervisning. 

Studiet begynner med et oppstartswebinar (nettmøte), tirsdag, 23.08 kl. 17.30 – 18.30. Det må påregnes 2-3 slike obligatoriske webinarer for hele studentgruppa i løpet av høsten. I tillegg blir det også mer fleksible nettmøter i mindre læringsgrupper.
 
Nærmere informasjon om alt dette legges ut i eget kullrom i august. 

​Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.
 

Politiattest 
På praktisk-pedagogisk utdanning kreves det at du leverer politiattest. Denne må leveres så snart som mulig.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan  
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:  
 
>> Timeplan​  
  
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
  
Pensum  
Slik finner du riktig pensum:   
 
>> Pensum​  
  
Utstyr  
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:   
  
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang   
 • Hodetelefoner    
 • Webkamera    
Tilrettelegging   
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september.  
 
  
Ofte stilte spørsmål om studiestart  
 

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.  
  

Studiepoeng 60
Type studium  
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.

Mer informasjon