Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag for 8.- 13. trinn, deltid, nett- og samlingsbasert

PPU A er en lærerutdanning som bygger på en allerede oppnådd faglig gradskompetanse, og som har fokus på transformasjon fra et vitenskapsfaglig erfaringsområde og over til en profesjonsbasert og skolefaglig undervisningskontekst i et kunnskapsintensivt samfunn. Organiseringen av PPU-A ved Nord universitet, skal sikre et helhetlig studieprogram som integrerer teori og praksis, som er forsknings- og utviklingsbasert, og som sikrer faglig progresjon og profesjonsretting. Dette gjøres blant annet ved å ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, didaktikk og praksis i utdanningen. 

Beskrivelse av studiet

PPU A er en lærerutdanning som bygger på en allerede oppnådd faglig gradskompetanse, og som har fokus på transformasjon fra et vitenskapsfaglig erfaringsområde og over til en profesjonsbasert og skolefaglig undervisningskontekst i et kunnskapsintensivt samfunn. Organiseringen av PPU-A ved Nord universitet, skal sikre et helhetlig studieprogram som integrerer teori og praksis, som er forsknings- og utviklingsbasert, og som sikrer faglig progresjon og profesjonsretting. Dette gjøres blant annet ved å ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, didaktikk og praksis i utdanningen. Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskrav:

For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning ved Nord universitet må søker oppfylle kravene i Forskrift om rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning §6: 

 • Mastergrad som inneholder 60 studiepoeng i minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14, eller
 • Bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget,
  eller
 • Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen. Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden, eller
 • Bachelorgrad i tegnspråk og tolkning (døvetolkutdanning), med minst 80 studiepoeng i tegnspråk. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden.

Det kreves altså enten mastergrad eller bachelorgrad, avhengig av hvilken didaktisk retning man søker opptak til. Nord universitet tilbyr følgende didaktiske retninger:

 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 • Fremmedspråk
 • Matematikk (opptak kun annethvert år)
 • Kroppsøving
 • Musikk

For å få opptak til de forskjellige didaktiske retningene må man altså ha enten mastergrad eller bachelorgrad, i tillegg til at det er krav om et gitt antall studiepoeng i spesifikke fag.

Følgende opptakskrav gjelder for de forskjellige didaktiske retningene:

Samfunnsfag:

Mastergrad med minimum 60 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner.

Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være innenfor sosiologi, statsvitenskap, historie eller sosialantropologi (i kombinasjon eller alene). De resterende 30 studiepoengene kan være innenfor følgende fag: Kriminologi, psykologi, jus, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, u-landsstudier, utviklingsstudier, kjønn og likestilling og internasjonale studier.

Naturfag:

Mastergrad med minimum 60 studiepoeng emner innenfor biologi, kjemi, fysikk, naturfag, botanikk, zoologi, ernæring, miljøfag, medisin, geologi, farmasi, bioteknologi, limnologi, økologi, astronomi, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk eller statikk.

Det er en fordel med en kombinasjon av emner fra både biologi, fysikk og kjemi.

Relevante naturfaglige emner innen ingeniørfag og helsefag kan også godkjennes.

Fremmedspråk:

Nord universitet tilbyr fremmedspråkdidaktikk i følgende språk:

Engelsk, tysk, fransk og spansk.

Mastergrad med minimum 60 studiepoeng i minst ett av følgende språk : fransk, spansk, tysk, engelsk. Dette gjelder også de som har språket som morsmål. Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og 20 være litteraturemner eller emner i kultur/samfunnsfag.

For fransk, spansk, tysk og engelsk kan det maksimum inngå 10 studiepoeng der undervisning og studielitteratur er på norsk eller engelsk.

Bestått oversetterstudium av minst tre års varighet kan også godkjennes.

Matematikk:

Mastergrad som inneholder minst 60 studiepoeng i matematikk.

Dette kan dekkes med for eksempel: matematikk, statistikk (maksimum 20 studiepoeng), mekanikk, økonomi eller informatikk (maksimum 10 studiepoeng til sammen).

Studenter med matematikk fra økonomiutdanning og ingeniørutdanning fra høgskole må få vurdert matematikkemnene i hvert enkelt tilfelle.

Kroppsøving:

Bachelor i idrettsfag med 180 studiepoeng i idretts- og/eller kroppsøvingsfag.

eller

bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng). Et eksempel på en slik bachelorgrad er bachelor i idrett med årsstudium i friluftsliv eller ernæring og mat og kultur som breddeenhet. Bachelor i idrett med årsstudium i engelsk eller pedagogikk som bredde kvalifiserer ikke for opptak

eller

mastergrad med 60 studiepoeng innenfor idrett og/eller kroppsøving.

Din grad må inneholde aktivitetslære rettet mot et bredt spekter av idretter og aktiviteter som er aktuelle i skolen.

Bachelor i idrettsvitenskap eller bachelor i trening fra Nord universitet kan også gi opptak.

Musikk:

Bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, altså 180 studiepoeng innenfor utøvende og/eller teoretiske musikkfag.

eller

bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng).

eller

mastergrad som inneholder 60 studiepoeng i minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14. Her må man altså ha 60 studiepoeng innenfor utøvende og/eller teoretiske musikkfag.

RANGERINGSREGLER:

Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter gjeldende rangeringsregler.

 • Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.
 • Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise.
 • Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng.
 • Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.  

For søkere til kroppsøving og musikk gjelder egne rangeringsregler:

 • Fullført grad etter følgende prioriterte kategorier:
  • Ph.d.-grad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.
  • Mastergrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.
  • Bachelorgrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.
  • Mastergrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.
 • Vektet gjennomsnitt av karakterer i opptaksgrunnlaget. Ved betinget tilbud om opptak, jf. § 14a, tas det ikke hensyn til eksamener avlagt i søknadssemesteret ved beregning av vektet gjennomsnittskarakter. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Jobbmuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPUA) gir undervisningskompetanse i relevante fagdidaktikker på ungdomstrinn, i videregående opplæring på studiespesialiserende program, i fellesfag på yrkesfaglige program og i yrkesfaglige fag tilknyttet voksenopplæringen.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til ulike mastertilbud for studenter med bachelorgrad i utøvende/skapende kunstfag eller også idrettsfag. For studenter med mastergrad, vil studiet kunne kvalifisere til videre Phd-utdanning.

Utenlandsopphold

PPU-A som årstudium har ikke utveksling.

Samlinger

PPU A-studiet har fire samlinger med obligatorisk oppmøte på Nord universitet i Bodø. Det er normalt en ukes samling per semester.

Tidspunkt for samlinger studieåret 2021/2022:

1. studieår (kull 2021): uke 35 og uke 2

2. studieår (kull 2020): uke 37 og uke 4

Mellom samlingene arbeides det digitalt med bruk av læringsgrupper, webinarer og nettundervisning. Noe av dette vil være med obligatorisk oppmøte. 

 

Praksis

PPUA-studiet har 60 dager skolepraksis. Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen.

Praksis er organisert i bolker på to og fire sammenhengende uker, to uker høst og fire uker vår begge studieår. 

Praksisuker studieåret 2021/2022: 

Første studieår (kull 2021): uke 47, 48, 4, 5, 6 og 7.

Andre studieår: (kull 2020): uke 45, 46, 8, 9, 10 og 12 (inkl. vinterferieuke). 

Det skal gjennomføres praksis i både på ungdomstrinnet og videregående skole. Det er minimumskrav om to uker praksis i videregående opplæring og minimum to uker praksis på ungdomstrinnet.

Studenter kan ha maks 50% praksis ved egen arbeidsplass (30 av 60 dager). Studenten må ta fri fra eget arbeid for å ha praksis, og praksis kan ikke foregå i egne klasser.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student på praktisk-pedagogisk utdanning  for allmenne fag ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU). Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Undervisningen dette semesteret vil kun foregå på nett. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 
Studiet vil gå digitalt høsten 2020 og oppstartsmøtet vil være:

1.årsstudenter:
PPU allmennfag: mandag 7. september

2.årsstudenter:
PPU allmennfag: mandag 21. september

Her vil du også få mulighet til å bli kjent med både medstudenter og undervisningspersonell.

Program og lenke til oppstartsmøtet kommer.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med studieprogramansvarlig eller studieveileder.

Politiattest
PPU krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene skal ha tilgang til:

PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner med mikrofon
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Program for studiestart

Årets program for PPU vil foregå på nett. Lenke kommer.​

Timeplan og pensum

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit.


Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:


Buss til og fra campus
Bodø:


Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart


Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android

Bruk delingskoder: 
Delingskode Bodø: Nord​

Studiepoeng 60
Type studium  
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon