Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for 8.-13. trinn, deltid, nett- og samlingsbasert

Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring? Er du glad i å jobbe med ungdom? Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring? Er du glad i å jobbe med ungdom? Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Nord universitet tilbyr PPU for yrkesfag innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • Bygg - og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Håndverk, design og produktutvikling

Opptakskrav

 • fullført treårig yrkesrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
 • minimum to års relevant heltids yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fagbrev, svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • generell studiekompetanse
 • to års relevant yrkesteoretisk utdanning tilsvarende 120 studiepoeng etter videregående skole
 • minimum fire års relevant heltids yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning. Deltidsarbeid regnes om til heltidsarbeid.

Manglende generell studiekompetanse kan realkompetansevurderes. Les mer om realkompetansevurdering her: https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse/Sider/default.aspx

Mindre deler av kravet om yrkesteoretisk utdanning kan også realkompetansevurderes. Kompetanse som kan vurderes er særlig relevant yrkespraksis utover minstekravet kombinert med relevante studier og kurs etter videregående opplæring. Utdanning og yrkespraksis som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

Om du ikke dekker opptakskravet for PPU for yrkesfag, anbefaler vi Bachelor yrkesfaglærer: https://www.nord.no/no/studier/bachelor-yrkesfaglarer

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere at du oppfyller opptakskravene. Last opp vitnemål/kompetansebevis/fagbrev og arbeidsattester.

Dokumentasjon på yrkespraksis er signert attest fra arbeidsgiver, og må inneholde startdato, sluttdato, samt stillingsprosent/antall timer jobbet. Vi godkjenner ikke arbeidsavtaler, lønnsslipper eller CV som dokumentasjon på yrkespraksis. Dersom du har eget foretak kan dette dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregisteret.

Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 • Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa.
 • Antall måneder relevant yrkespraksis ut over opptakskravet.
 • Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag.

Alle som blir tatt opp til studier hvor man kan komme i kontakt med personer under 18 år, må levere gyldig politiattest. Det er ikke mulig å delta i praksis eller klinisk opplæring uten at en slik attest har blitt levert.

Vi viser til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Lovdata): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har

 • yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot 8.-13. trinn
 • kunnskap om gjeldende lov- og regelverk for opplæringsløpet og forståelse for opplæringens mandat og mål
 • kunnskap om elevenes forutsetninger og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, læringsarenaer, klasseledelse og vurderingsformer
 • kunnskap om barn og unge i ulike livssituasjoner, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv
 • kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster, herunder også samisk barne- og ungdomskultur
 • kunnskap om metoder i forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter
Studenten kan

 • diskutere og reflektere i fellesskap over læring og yrkesopplæring i lys av profesjonelle kvalitetskriterier og yrkesetiske prinsipper
 • planlegge, lede, gjennomføre og vurdere undervisning i samsvar med opplæringens planer
 • bruke og samarbeide om varierte arbeidsmåter og læringsressurser på ulike læringsarenaer
 • legge til rette for aktiviteter som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • være en tydelig leder og skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan lede elevers læringsarbeid og tilpasse opplæringen til elever med ulike forutsetninger i samsvar med gjeldende regelverk
 • etablere og utvikle samarbeid med aktører i hele opplæringsløpet og fremme livslang læring
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Generell kompetanse
Studenten

 • kan reflektere over pedagogiske og yrkesdidaktiske problemstillinger
 • kan diskutere læring og yrkesopplæring i et samfunnsmessig perspektiv
 • fremstår som en god rollemodell og kan ivareta yrkesfaglærerrollen i samsvar med verdier og normer som er nedfelt i den profesjonsetiske plattformen
 • kan reflektere over og videreutvikle egen kompetanse og bidra til samhandling mellom ulike aktører i opplæringa
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for opplæringa
 • skal kunne diskutere og samarbeide om nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet

Jobbmuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt utdanningsprogram.

Videre utdanning

Utdanninga kan kvalifisere til ulike masterstudier og videre studier, for eks. PhD

Utenlandsopphold

Det er muligheter for praksis ved norske skoler i utlandet.

Samlinger

Studiet starter med et digitalt oppstartswebinar til følgende tider studieåret 23/24:

1. studieår (kull 23): Studenter i Bodø og Levanger, torsdag 17. august kl 12-15

2. studieår (kull 22): Studenter i Bodø og Levanger, tirsdag 22. august kl 12-15

Samlinger studieåret 23/24

1. studieår (kull 23):

 • Studenter i Bodø har samling uke 36 og 3 ved campus Bodø.
 • Studenter i Levanger har samling uke 35 og 2 ved campus Levanger.

2. studieår (kull 22):

 • Studenter i Bodø har samling uke 37 og 4 ved campus Bodø.
 • Studenter i Levanger har samling uke 37 og 4 ved campus Levanger.

Tidspunkt for arbeid i obligatoriske webinarer, gruppearbeid og veiledning:

1. studieår (kull 23):

 • Studenter i Bodø: torsdager i partallsuker kl.12.00-15.00.
 • Studenter i Levanger - torsdager i oddetallsuker kl.12.00-15.00

2. studieår (kull 22):

 • Studenter i Bodø - tirsdager i partallsuker kl.12.00-15.00.
 • Studenter i Levanger - tirsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

Praksis

PPUY-studiet har 60 dager skolepraksis. Praksis er 100% obligatorisk og eventuelt fravær må tas igjen. Praksis er organisert i bolker på to og fire sammenhengende uker, to uker høst og fire uker vår begge studieår. 
 
Praksisuker studieåret 2023/2024: 

Første studieår (kull 2023): 
 • Uke 47-48 i videregående skole
 • Uke 4-7 i videregående skole
Andre studieår: (kull 2022): 
 • Uke 45-46 i ungdomsskole
 • Uke 8-12 i videregående skole (vinterferie i løpet av perioden)
 
Studenter som jobber i skolen kan ha maks 50% praksis ved egen arbeidsplass (30 av 60 dager). Studenten må ta fri fra eget arbeid for å ha praksis, og praksis kan ikke foregå i egne klasser.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.
Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.

​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
 
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter. 
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september, men det er fint om du gjør dette så tidlig som mulig. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før det er mulig å registrere seg.
 

Politiattest 
For treårig bachelorutdanning som yrkesfaglærer kreves det at du leverer politiattest så snart som mulig. Ingen studenter får påbegynne praksis uten gyldig politiattest. Beregn leveringstid fra politiets side.  

Program / oppstart

Tirsdag 23. august
Klokka 12:00-15.00
Oppstartswebinar for studiet. Obligatorisk oppmøte. (Frist for semesteravgift er 1. september, men det er en fordel å betale semesteravgift så tidlig som mulig slik at du får tilgang til universitetets digitale løsninger.)

Startsamling Bodø: Mandag 12. september  
12:00: Oppstart samlingsuke, se eget program. Samlingen varer hele uke 37.

Startsamling Levanger: Mandag 19. september  
12:00: Oppstart samlingsuke, se eget program. Samlingen varer hele uke 38.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.
 
Pensum 
Slik finner du riktig pensum:  

>> Pensum 
 
Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør  ha tilgang til:  
 
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  
Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart 


Studiepoeng 60
Type studium  
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.
Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.

Mer informasjon