Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for 8.-13. trinn, deltid, nett- og samlingsbasert

Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring? Er du glad i å jobbe med ungdom? Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring? Er du glad i å jobbe med ungdom? Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Nord universitet tilbyr PPU for yrkesfag innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • Bygg - og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Håndverk, design og produktutvikling

 

Opptakskrav

 • fullført treårig yrkesrettet universitets- eller høgskoleutdanning
 • minimum to års relevant heltids yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fagbrev, svennebrev eller sertifikat i maritime utdanninger, eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • generell studiekompetanse
 • to års relevant yrkesteoretisk utdanning tilsvarende 120 studiepoeng etter videregående skole
 • minimum fire års relevant heltids yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

 Deltidsarbeid regnes om til heltidsarbeid.

 

Manglende generell studiekompetanse kan realkompetansevurderes. Les mer om realkompetansevurdering her: https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse/Sider/default.aspx

Mindre deler av kravet om yrkesteoretisk utdanning kan også i særlige tilfeller realkompetansevurderes.

Om du ikke dekker opptakskravet for PPU for yrkesfag, anbefaler vi Bachelor yrkesfaglærer: https://www.nord.no/no/studier/bachelor-yrkesfaglarer

 

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere at du oppfyller opptakskravene. Last opp vitnemål/kompetansebevis/fagbrev og arbeidsattester.

Dokumentasjon på yrkespraksis er signert attest fra arbeidsgiver, og må inneholde startdato, sluttdato, samt stillingsprosent / antall timer jobbet. Vi godkjenner ikke arbeidsavtaler, lønnsslipper eller CV som dokumentasjon på yrkespraksis. Dersom du har eget foretak kan dette dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregisteret.

 

Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 • Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa.
 • Antall måneder relevant yrkespraksis ut over opptakskravet.
 • Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag.

 

Alle som blir tatt opp til studier, hvor man kan komme i kontakt med personer under 18 år, må levere gyldig politiattest. Det er ikke mulig å delta i praksis eller klinisk opplæring uten at en slik attest har blitt levert.

Vi viser til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Lovdata): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har

 • yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot 8.-13. trinn
 • kunnskap om gjeldende lov- og regelverk for opplæringsløpet og forståelse for opplæringens mandat og mål
 • kunnskap om elevenes forutsetninger og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, læringsarenaer, klasseledelse og vurderingsformer
 • kunnskap om barn og unge i ulike livssituasjoner, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv
 • kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • kunnskap om metoder i forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter
Studenten kan

 • diskutere og reflektere i fellesskap over læring og yrkesopplæring i lys av profesjonelle kvalitetskriterier og yrkesetiske prinsipper
 • planlegge, lede, gjennomføre og vurdere undervisning i samsvar med opplæringens planer
 • bruke og samarbeide om varierte arbeidsmåter og læringsressurser på ulike læringsarenaer
 • legge til rette for aktiviteter som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • være en tydelig leder og skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan lede elevers læringsarbeid og tilpasse opplæringen til elever med ulike forutsetninger i samsvar med gjeldende regelverk
 • etablere og utvikle samarbeid med aktører i hele opplæringsløpet og fremme livslang læring
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Generell kompetanse
Studenten

 • kan reflektere over pedagogiske og yrkesdidaktiske problemstillinger
 • kan diskutere læring og yrkesopplæring i et samfunnsmessig perspektiv
 • fremstår som en god rollemodell og kan ivareta yrkesfaglærerrollen i samsvar med verdier og normer som er nedfelt i den profesjonsetiske plattformen
 • kan reflektere over og videreutvikle egen kompetanse og bidra til samhandling mellom ulike aktører i opplæringa
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for opplæringa
 • skal kunne diskutere og samarbeide om nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet

Jobbmuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt programområde.

Videre utdanning

Utdanninga kan kvalifisere til ulike masterstudier og videre studier, for eks. PhD

Utenlandsopphold

Det er muligheter for praksis ved norske skoler i utlandet.

Samlinger

Studiet starter med et digitalt oppstartswebinar til følgende tider studieåret 22/23:

1. studieår: Studenter i Bodø og Levanger, tirsdag 23. august kl 12-15

2. studieår: Studenter i Bodø og Levanger, torsdag 18. august kl 12-15

Samlinger studieåret 22/23

1. studieår: Studenter i Bodø har samling uke 37 og 4 ved campus Bodø. Studenter i Levanger har samling uke 38 og 5 ved campus Levanger.

2. studieår: Studenter i Bodø har samling uke 35 og 2 ved campus Bodø. Studenter i Levanger har samling uke 36 og 3 ved campus Levanger.

 

Tidspunkt for arbeid i obligatoriske webinarer, gruppearbeid, veiledning osv.:

1. studieår: Studenter i Bodø - tirsdag i partallsuker kl.12.00-15.00. Studenter i Levanger - tirsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

2. studieår: Studenter i Bodø - torsdag i partallsuker kl.12.00-15.00. Studenter i Levanger - torsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

Praksis

PPUY-studiet har 60 dager skolepraksis. Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen.

Praksis er organisert i bolker på to og fire sammenhengende uker, to uker høst og fire uker vår begge studieår. 

Praksisuker studieåret 2022/2023: 

Første studieår (kull 2022): 
Uke 47 og 48 og 8 - 12 i videregående skole (én uke vinterferie i perioden)

Andre studieår: (kull 2021): 
Uke 45 og 46 i ungdomsskole
Uke 4, 5, 6 og 7 i videregående skole

Det skal gjennomføres praksis både på ungdomstrinnet og videregående skole. 

Studenter kan ha maks 50% praksis ved egen arbeidsplass (30 av 60 dager). Studenten må ta fri fra eget arbeid for å ha praksis, og praksis kan ikke foregå i egne klasser.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022.
Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022.

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student på Praktisk-pedagogisk utdanning  for yrkesfag trinn 8-13.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer.  Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart for første studieår på Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er 19. august kl 12.00 – 15.00. Dette er et webinar som gjennomføres på Zoom: 

https://nord.zoom.us/j/64410567131?pwd=K2dUeDdKendHSHJEbGNCVEFxY1ZnQT09 

Passcode: 345303​

Oppstart for andre studieår Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er 24. august kl 12.00 – 15.00. Dette er et webinar som gjennomføres på Zoom. Lenker til webinaret blir lagt ut på Canvas.

Startsamlinger på campus gjennomføres slik:

Uke 35: PPUy1 i Bodø
Uke 36: PPUy1 i Levanger
Uke 37: PPUy2 i Bodø
Uke 38: PPUy2 i Levanger

Alle samlinger starter mandag kl 12.00 og avsluttes fredag kl 12.00. Både webinar og samlinger er obligatorisk.

Detaljert info om samlinger, undervisningsdager og praksis for hele studieåret ligger under «Samlinger». 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Alle samlinger starter mandag kl 12.00 og avsluttes fredag kl 12.00. Både webinar og samlinger er obligatorisk.

Detaljert info om samlinger, undervisningsdager og praksis for hele studieåret ligger under «Samlinger». ​

Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 
>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang
 • Hodetelefoner 
 • Webkamera
Tilrettelegging
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 

Ofte stilte spørsmål om studiestart


Studiepoeng 60
Type studium  
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022.
Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022.

Mer informasjon