Prehospitalt arbeid- paramedic

Som paramedic er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. Dette krever høy evne til å ta beslutninger og til å handle. Du skal gi førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i livsfare, ofte under krevende arbeidsforhold

Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic

Studiepoeng 180,0
Type studium Bachelorgrad
Startsemester Høst 2017
Språk
Fakultet Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested Bodø, nett- og samlingsbasert, deltid
Søknadsfrist 15.04.2017

Yrkesmuligheter

Bachelorstudiet kvalifiserer til arbeid i ambulansetjenesten samt en rekke andre stillinger i det private og offentlige arbeidsmarkedet; ambulanse bil-/båt, akuttmottak, AMK, legevakt, prehospitale vurderingsenheter (kommunale akutte døgnplasser) samt framtidens Community paramedics.

Videre utdanning

Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic kvalifiserer for opptak til en rekke studier ved ulike universitet og høyskoler. Spesielt relevante masterstudier er master i samfunnssikkerhet og kriseledelse ved Nord Universitet, Master in Pre-Hospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger, master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og MSc Paramedics ved University of Hertfordshire

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. 

 • Krav til førerkort klasse B (du må dokumentere at du har hatt førerkort klasse B fra senest 1. mars i opptaksåret)
 • Bestått fysisk opptaksprøve.
For å fullføre studiet må også studenten tilfredsstille helsekrav for utrykningskjøring, kode 160 (tilsvarende for klasse D)

Fysisk opptaksprøve

Arbeidet som paramedic medfører daglig gjentatte fysiske belastninger og arbeid under alle værforhold i alle former for terreng. Fysisk egnethet og styrke er dermed en nødvendig forutsetning for yrket.

Fysisk opptaksprøve vil bli avholdt i uke 25 (19-23. juni) og påmeldingen av dette skjer etter 1. mai 2017.

Egenerklæring om svømmeferdigheter

For å finne ut om det er hensiktsmessig for deg å søke opptak til studiet, anbefaler vi at du forhåndstester deg på øvelsene som inngår i fysisk opptaksprøve. Du må også være svømmedyktig.

Jeg bekrefter med dette at jeg er svømmedyktig.

Jeg behersker å

 • hoppe/stupe ut på dypt vann
 • dykke fra overflaten/svømme under vann
 • svømme på mage og rygg
 • puste avslappet og rytmisk tilpasset svømmeart
 • rulle fra mage til rygg, og omvendt
 • flyte med så lite bevegelse som mulig

3000 meter

 • Avholdes på løpebane
 • Dersom testpersonen opplever stort ubehag under testen skal testingen umiddelbart avbrytes.
 • Vurdering: For bestått resultat må testpersonen ha løpt 3000m innen 16 minutter

Knebøy

 • Testpersonen skal ha en oksygensekk på ryggen ¿ tilsvarende 10 kg, og kettlebells tilsvarende 3 kg i hver hånd.
 • Avstanden mellom føttene skal være en skulderbredde.
 • Bøy ned i hoftene og knærne. Hofteledd skal være lavere enn kneledd.
 • Armene holdes i valgfri posisjon, men kettlebells skal ikke berøre gulvet i nedre stilling.
 • Vurdering: For bestått resultat må testpersonen gjennomføre 20 repetisjoner i henhold til beskrivelsen ovenfor.

Planken

 • Bare tærne og underarmene skal være i kontakt med underlaget. Armene skal peke fremover.
 • Når du løfter knærne fra underlaget og kroppen er strak fra ankler til nakke, starter tidtakingen.
 • Du skal holde kroppen strak i 45 sekunder uten å løfte eller senke baken eller bøye knærne.
 • Vurdering: For bestått resultat må testpersonen gjennomføre testen i henhold til beskrivelsen ovenfor

Sit-ups

 • Utgangsstilling er liggende på ryggen med leggene på step-kasse med 90 grader i hofte- og kneledd.
 • Kontrolløren holder beina fast.
 • Hendene skal holdes på hodet slik at fingrene møtes bak hodet under hele øvelsen.
 • Hendene (fingrene) skal helt berøre gulvet i nedre stilling.
 • I øvre stilling skal vekselvis høyre og venstre albue berøre innsiden av motsatt kne.
 • Vurdering: For bestått resultat må testpersonen gjennomføre 10 repetisjoner til hver side i henhold til beskrivelsen ovenfor, til sammen 20 repetisjoner.

Programoversikt

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Målet med utdanningen er å kvalifisere studentene til å yte etisk og faglig forsvarlig prehospital helsehjelp til pasienter med kronisk og akutt sykdom eller skade. Ved å utdanne paramedic med høy faglig kunnskap og godt innlærte akuttmedisinske ferdigheter, forventes det helsemessige og økonomiske gevinster for både pasienten og for samfunnet. Utdanningen skal sikre at helsearbeiderne møter mennesker i sykdom og krise med kunnskap og refleksjon.

Studiets innhold er organisert i ulike emner som til sammen utgjør 180 studiepoeng. Emnene bygger på hverandre og gir studiet en faglig progresjon med stigende krav til kompetanse og forståelse av profesjonen. Alle emner har en avsluttende vurdering. Bachelorstudiet er en fleksibel utdanning med nettbasert og samlingsbasert undervisning. Det vektlegges pedagogisk variasjon i de teoretiske emnene.

Det tilstrebes samkjøring av undervisning på tvers av studiesteder, men også felles undervisningen med andre studier i deler av enkelte emner. Studiet vil ha både lync live og streamet plenumsforelesinger samt nettbaserte oppgaver / nettleksjoner. Enkelte forelesinger / øvelser vil være tverrprofesjonelle. Aktuelle samarbeidspartnere kan være leger, sykepleiere, politi.

Det legges opp til 5 til 8 ukesamlinger per studieår obligatoriske samlinger knyttes til oppstart nye emner, ferdighetstrening og simulering.

All praksis er obligatorisk og knyttes fortrinnsvis mot ambulansetjenesten, sykehus og prehospitale vurderingsenheter.  Praksis vil være i Nord universitets område og kliniske studier (praksis) utgjør til sammen 45 studiepoeng (27 uker) fordelt over hele studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • beskrive fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet generelt og helsetjenesten spesielt
 • gjøre rede for organiseringen av helsetjenesten i Norge
 • bruke kunnskap om menneskets anatomi og fysiologi i undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter
 • bruke kunnskap om generell sykdomslære i diagnostisering og behandling av pasienter
 • gjenkjenne tidlige symptomer og tegn på alvorlig psykisk og somatisk sykdom
 • gjøre rede for korrekt prehospital diagnostikk og behandling av sykdommer og skader
 • gjengi prinsipper for organisering av og arbeid på ulike typer skadested
 • bruke kunnskap om helse-, miljø- og sikkerhet til å trygge seg selv og andre i arbeidshverdagen
 • tilegne seg ny og oppdatert kunnskap innenfor eget fagområdet
 • sitere aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområdet
 • bruke grunnleggende kunnskap om forskningsetikk, -design og -metoder i selvstendige kvalitetsforbedringsprosjekter og deltagelse i forskningsprosjekter
 • bruke kunnskap om tverrfaglig kommunikasjon og samhandling innenfor akuttmedisin i daglig arbeide med kolleger og samarbeidspartnere
 • gjøre rede for helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen i ambulansefaget
 • beskrive utfordringer med helse og sykdom i et flerkulturelt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • gi korrekt behandling basert på observasjon, vurdering og identifisering av symptomer og tegn på sykdom og svikt i pasientens vitale funksjoner
 • gjøre adekvate transportmedisinske valg i lys av pasientens behov, den operative situasjonen og endringer i pasientforløp og operativ situasjon
 • utføre korrekt og forsvarlig behandling med legemidler
 • demonstrere korrekt bruk og tolkning av aktuelt medisinsk-teknisk utstyr for diagnostikk og medisinsk behandling
 • dokumentere pasientbehandling i relevante dokumentasjonssystemer i henhold til krav og standard i tjenesten
 • benytte teknikker for kommunikasjon og konflikthåndtering i møte med pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere
 • arbeide på sikkert og effektivt på ulike hendelses- og skadested
 • Kunne gjøre rede for brann, politi og andre etaters arbeidsoppgaver på et skade eller hendelsessted.
 • organisere og lede helsepersonell ved både små og større hendelser
 • Kunne samens med brann og politi organisere skadestedsledelse
 • bidra aktivt i beredskapsplanlegging
 • gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt med en klart formulert problemstilling, adekvat prosjektdesign, relevant metode, plan for datainnsamling og -analyse og plan for formidling av resultater
 • føre et utrykningskjøretøy

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • utføre etisk og faglig forsvarlig prehospital diagnostisering og behandling av akutt og kronisk syke pasienter i henhold til helsefaglig lovgivning
 • vurdere pasientens medisinske, psykososiale og praktiske behov og finne løsninger for hvordan de kan møtes på laveste effektive omsorgsnivå (LEON) i tråd med samfunnets behov for effektiv ressursutnyttelse av helsevesenet
 • opptre profesjonelt som paramedic på faglig forsvarlig måte og med respekt, omsorg og empati i samhandling med pasient/bruker, pårørende og andre
 • utøve kunnskapsbasert praksis innen prehospitalt arbeid
 • identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan og i praktisk helsearbeid
 • reflektere over egen faglig utøvelse
 • reflektere over helseprofesjonenes utfordringer i et flerkulturelt samfunn
 • samhandle med andre yrkesutøvere i spesialist- og kommunehelsetjenesten
 • ivareta pasientens fysiske, psykososiale og åndelige behov gjennom en helhetlig tilnærming til den akutt og kronisk syke pasient og dens pårørende
 • bidra til å styrke kunnskap og ferdigheter hos kolleger og samarbeidspartnere gjennom veiledning og formidling av sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. 

 • Krav til førerkort klasse B (du må dokumentere at du har hatt førerkort klasse B fra senest 1. mars i opptaksåret)
 • Bestått fysisk opptaksprøve.
For å fullføre studiet må også studenten tilfredsstille helsekrav for utrykningskjøring, kode 160 (tilsvarende for klasse D)

Fysisk opptaksprøve

Arbeidet som paramedic medfører daglig gjentatte fysiske belastninger og arbeid under alle værforhold i alle former for terreng. Fysisk egnethet og styrke er dermed en nødvendig forutsetning for yrket.

Fysisk opptaksprøve vil bli avholdt i uke 25 (19-23. juni) og påmeldingen av dette skjer etter 1. mai 2017.

Egenerklæring om svømmeferdigheter

For å finne ut om det er hensiktsmessig for deg å søke opptak til studiet, anbefaler vi at du forhåndstester deg på øvelsene som inngår i fysisk opptaksprøve. Du må også være svømmedyktig.

Jeg bekrefter med dette at jeg er svømmedyktig.

Jeg behersker å

 • hoppe/stupe ut på dypt vann
 • dykke fra overflaten/svømme under vann
 • svømme på mage og rygg
 • puste avslappet og rytmisk tilpasset svømmeart
 • rulle fra mage til rygg, og omvendt
 • flyte med så lite bevegelse som mulig

3000 meter

 • Avholdes på løpebane
 • Dersom testpersonen opplever stort ubehag under testen skal testingen umiddelbart avbrytes.
 • Vurdering: For bestått resultat må testpersonen ha løpt 3000m innen 16 minutter

Knebøy

 • Testpersonen skal ha en oksygensekk på ryggen ¿ tilsvarende 10 kg, og kettlebells tilsvarende 3 kg i hver hånd.
 • Avstanden mellom føttene skal være en skulderbredde.
 • Bøy ned i hoftene og knærne. Hofteledd skal være lavere enn kneledd.
 • Armene holdes i valgfri posisjon, men kettlebells skal ikke berøre gulvet i nedre stilling.
 • Vurdering: For bestått resultat må testpersonen gjennomføre 20 repetisjoner i henhold til beskrivelsen ovenfor.

Planken

 • Bare tærne og underarmene skal være i kontakt med underlaget. Armene skal peke fremover.
 • Når du løfter knærne fra underlaget og kroppen er strak fra ankler til nakke, starter tidtakingen.
 • Du skal holde kroppen strak i 45 sekunder uten å løfte eller senke baken eller bøye knærne.
 • Vurdering: For bestått resultat må testpersonen gjennomføre testen i henhold til beskrivelsen ovenfor

Sit-ups

 • Utgangsstilling er liggende på ryggen med leggene på step-kasse med 90 grader i hofte- og kneledd.
 • Kontrolløren holder beina fast.
 • Hendene skal holdes på hodet slik at fingrene møtes bak hodet under hele øvelsen.
 • Hendene (fingrene) skal helt berøre gulvet i nedre stilling.
 • I øvre stilling skal vekselvis høyre og venstre albue berøre innsiden av motsatt kne.
 • Vurdering: For bestått resultat må testpersonen gjennomføre 10 repetisjoner til hver side i henhold til beskrivelsen ovenfor, til sammen 20 repetisjoner.

Yrkesmuligheter

Bachelorstudiet kvalifiserer til arbeid i ambulansetjenesten samt en rekke andre stillinger i det private og offentlige arbeidsmarkedet; ambulanse bil-/båt, akuttmottak, AMK, legevakt, prehospitale vurderingsenheter (kommunale akutte døgnplasser) samt framtidens Community paramedics.

Videre utdanning

Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic kvalifiserer for opptak til en rekke studier ved ulike universitet og høyskoler. Spesielt relevante masterstudier er master i samfunnssikkerhet og kriseledelse ved Nord Universitet, Master in Pre-Hospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger, master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og MSc Paramedics ved University of Hertfordshire

Utenlandsopphold

Aktuelle emner for utveksling av studenter nasjonalt, er «valgfritt emne», der de utdanningsinstitusjonene har ulik profil. Nord universitet har vektlagt «bruk av telemedisin ¿ fjernvurdering av pasienter i prehospital tjeneste». 5 (Namsos) og 7 (Bodø) semester.

Nord universitet har en rekke avtaler med utenlandske institusjoner om studentutveksling. Sykepleie og helsefag deltar i internasjonalt samarbeid hvor en gjennom økonomisk støtte vil fremme utveksling av studenter og lærere mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden og Europa og USA stimulere til samarbeid over landegrensene. Det vil for studentene på heltidsstudiet anbefales utveksling i semester 6 og for deltidstudiet i semester 8 etter søknad. Det vises for øvrig til kriterier for studentutveksling og informasjon om utenlandsopphold ved Nord universitet.

Kostnader

Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, vil det kunne påregnes utgifter til arbeidstøy, ekstra bolig, reiseutgifter etc i forbindelse med praksis.

Studentene må selv betale for teoriprøve og oppkjøring knyttet til kompetansebeviset for utrykningskjøretøy. Dette vil beløpe seg til en kostnad på ca. kr 22.500.- for kurset, i tillegg kommer oppkjøring.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak
 • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
  • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.
 • Må dokumentere kunnskaper i norsk (tilsvarende vg2-nivå yrkesfag) og matematikk (tilsvarende vg1-nivå yrkesfag).

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser