Paramedisin

Paramedisin

Bachelorgrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelorutdanningen i paramedisin.

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. 


>> Registrer deg som student ved Nord universitet 


Program / oppstart Bodø

Bodø torsdag 19. august

Kl. 10:00 – 13:00

 • Velkomst v/studieleder Eva Vedvik / Runar Unhjem
 • Digital studiestartseremoni
 • Registrering av oppmøte
 • Info om studieprogram BAPARA v/studieleder Eva Vedvik og Runar Unhjem
 • Info fra administrasjon 
 • Info fra leder for fadderordningen
 • Info fra studievert Øystein Strømsnes
  

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

 

Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 

 • Hodetelefoner  

 • Webkamera

 

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> FadderperiodenSom paramedisiner er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. Dette krever høy evne til å ta beslutninger og til å handle. Du skal gi førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i livsfare, ofte under krevende arbeidsforhold.

Beskrivelse av studiet

Som paramedisiner er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. Dette krever høy evne til å ta beslutninger og til å handle. Du skal gi førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i livsfare, ofte under krevende arbeidsforhold.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse og følger Forskrift om opptak til høyere utdanning. Studiet følger opptaksforskriftens rangeringsregler og kvote for førstegangsvitnemål. Søknadsfrist er 15. april til samordna opptak. Studiestart er august hvert år. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknad på bakgrunn av realkompetanse har søknadsfrist 1. mars.

Spesielle opptakskrav:

 • Studenten må ha hatt førerkort klasse B i 2 år før de kan påbegynne emnet - utrykningskjøring kode 160. Dette innebærer at søkeren må ha førerkort klasse B senest 1. mars det året de søker opptak til studiet.

Det er krav om bestått fysisk opptaksprøve. Nærmere informasjon om opptakspørven komm

er etter hvert.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag avrealkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i Paramedisin. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i parmedisin er arbeid innen helse-, sosial-, omsorgssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter brukere eller klienter. Arbeid innen ambulansetjenesten og brann- og redningstjenesten anses som særlig relevant.

Helsekrav
I andre/tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet. Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy.

For å få kompetansebevis for utrykningskjøretøy må du tilfredsstille de samme helsekravene som gjelder for førerkort klasse D (lovdata.no). Det betyr at dersom du ikke tilfredsstiller disse kravene, får du ikke gjennomført studiet.

Du er selv er ansvarlig for å avklare at du fyller de medisinske helsekravene for førerkort klasse D.

Læringsutbytte

Overordnede læringsutbytter Paramedisin

 

Kunnskap

Har bred kunnskap om anatomi, fysiologi, og vanlige akuttmedisinske problemstillinger knyttet til sykdom og skade i alle aldre, samt legemiddelhåndtering relatert til yrkesutøvelsen (§ 7a-d + f)
 

Har bred kunnskap om psykiske tilstander og lidelser, psykisk helse og rus- og avhengighetsproblematikk (§ 7 e)
 

Har kunnskap om akutt og forebyggende helsearbeid i møte med mennesker fra ulike kulturer og med ulike sosiale og helsemessige utfordringer (§ 7 g-i , k + 4d)
 

Har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, relevante operative kommunikasjonsformer og ivaretagelse av sikkerhet under oppdragsløsning (§ 10 – a,b, § 13 a)
 

Har kunnskap om operativ ledelse og organisering ved oppdragsløsning i helse- og omsorgstjenesten og i samvirke med andre etater (§ 10 c-f + § 13 b)
 

Har kunnskap om hvordan man finner, vurderer og henviser til forskningsbasert kunnskap, og om relevante digitale løsninger for

har kunnskap om kvalitetsforbedring og sikkerhetskultur i helse- og omsorgstjenesten, og om hvordan ferdighetstrening og livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid (§ 19 a-c)
 

Har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen (4a)
 

Har kunnskap om HMS, helse- og sosialpolitikk, lovmessige rammer og etiske perspektiver relevant for yrkesutøvelsen (4 c-f)
 

Har kunnskap om mikrobiologi, smitte- og infeksjonsforebygging, og hygieniske prinsipper for forsvarlig helsehjelp (7 j + 8f )

 

 

Ferdigheter

kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, regelverk og faglige retningslinjer i sin tjenesteutøvelse (§ 5a)

kan beherske systematisk undersøkelse, behandling
og overvåkning av akutt syke og skadde pasienter, og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå (§ 8a)

kan anvende kunnskap om forebyggende helsearbeid, og identifisere og ivareta pasienter med psykiske helseproblemer, rus- og avhengighetsproblematikk (§ 8 b, i)

kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering, relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr og dokumentasjon (§ 8 d, g, h)

Kan anvende kunnskap om barn og unges behov i sin yrkesutøvelse og håndtere normal fødsel utenfor sykehus (§ 8 c, e)

Kan anvende prinsipper og modeller for risiko- og sikkerhetsstyring, operativ ledelse på skadested og samvirke med andre etater og samarbeidende aktører (§ 11a, b, f, § 14c, § 20c)

Kan beherske relevant utstyr for oppdragsløsning inkludert utrykningskjøring (§ 11 c-e)

Kan anvende kunnskap om trygg, effektiv og relasjonsfremmende kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende i ulik alder og med ulik språklig og kulturell bakgrunn (§ 14a, b), samt i team, andre etater og samarbeidende aktører

Kan anvende forskningsbasert kunnskap og veiledning til å reflektere over, diskutere, og justere faglig utøvelse (§ 17 a, 14d)

Kan vurdere sikkerhet og risiko for uønskede hendelser i helhetlige pasientforløp (§ 20 a, b)

 

 

Generell kompetanse

Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin tjenesteutøvelse (§ 6a)

Har innsikt i sammenhengene mellom helse, helsekompetanse og sosioøkonomiske faktorer, og kan i samvirke med samarbeidende aktører bidra til helhetlige helsetjenester, god folkehelse og arbeidsinkludering (§ 9 a, b, § 15 d)

Kjenner til organiseringen av beredskapen i Norge, ambulansetjenestens plass i denne, og kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (§ 12 a, b)

Kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter og pårørende, samt samarbeidende personell i egen og andre sektorer (§ 15 a, b)

Har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan reflektere over paramedisinerens kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner (§ 18 a, § 15 c)

Kjenner til innovasjon, teknologi og digitale løsninger relevant for yrkesutøvelsen, og kan tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter gjennom nasjonal og internasjonal forskningslitteratur (§ 18a, b c)

kan gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling gjennom planlegging, monitorering, dokumentasjon og systematisk kvalitetsarbeid (§ 21 a, b)

Kan vurdere, bearbeide og formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113 sentraler og 116117 sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret.

Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

Videre utdanning

En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for opptak til masterstudier i en rekke helse-, sikkerhets- og beredskapsfag ved universitet og høgskoler (bl.a. mastergrad i kriseledelse (Nord), mastergrad i prehospital critical care (UiS), mastergrad i samfunnssikkerhet (UiS), mastergrad i helsevitenskap (Nord universitet, OsloMet), Msc. Paramedics (University of Hertfordshire).

Utenlandsopphold

Det legges til rette for studentutveksling i studiets 6. semester, i emnet kliniske studier 3. Utveksling vil foregå ved ARCADA university of applied sciences, Helsingfors, Finland.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
For realkompetansesøkere – 1. mars 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
For realkompetansesøkere – 1. mars 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon