Rådgivning og danning (Rådgivning 1)

Kortere studium

Ønsker du å skaffe deg kompetanse for rådgivningsarbeid i skolen eller i annen offentlig/privat virksomhet? Er du interessert i forholdet mellom individ og samfunn? Ønsker du å videreutvikle din relasjonskompetanse? På dette studiet lærer du om menneskers sosialiserings- og danningsprosesser i det seinmoderne samfunnet og om ulike utfordringer og metodiske tilnærminger i rådgivning. Du får også arbeide med din personlige utvikling som profesjonell rådgiver.

«Rådgivning og danning» (Rådgivning 1) er et sosialpedagogisk forankret studieprogram på masternivå. Undervisningen på studiet foregår i digitale klasserom/via pc, med unntak av ei obligatorisk oppstartssamling ved campus Bodø. Nettsamlingene krever aktiv deltakelse i undervisningen på dagtid. Det er en forutsetning at studentene arbeider med fagstoff og innleveringer mellom samlingene, både selvstendig og gruppevis.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta Rådgivning og danning. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).

Studiene «Rådgivning og danning» og «Rådgivning og innovasjon» utgjør en 60 stp rådgivningsutdanning som bygger på veiledende nasjonale kompetansekriterier for sosialpedagogiske rådgivere og karriererådgivere i skolen. Studenter som ønsker begge studiene, anbefales enten å ta dem samtidig/som en årsenhet eller å starte med «Rådgivning og danning».

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å skaffe deg kompetanse for rådgivningsarbeid i skolen eller i annen offentlig/privat virksomhet? Er du interessert i forholdet mellom individ og samfunn? Ønsker du å videreutvikle din relasjonskompetanse? På dette studiet lærer du om menneskers sosialiserings- og danningsprosesser i det seinmoderne samfunnet og om ulike utfordringer og metodiske tilnærminger i rådgivning. Du får også arbeide med din personlige utvikling som profesjonell rådgiver.

«Rådgivning og danning» (Rådgivning 1) er et sosialpedagogisk forankret studieprogram på masternivå. Undervisningen på studiet foregår i digitale klasserom/via pc, med unntak av ei obligatorisk oppstartssamling ved campus Bodø. Nettsamlingene krever aktiv deltakelse i undervisningen på dagtid. Det er en forutsetning at studentene arbeider med fagstoff og innleveringer mellom samlingene, både selvstendig og gruppevis.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta Rådgivning og danning. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).

Studiene «Rådgivning og danning» og «Rådgivning og innovasjon» utgjør en 60 stp rådgivningsutdanning som bygger på veiledende nasjonale kompetansekriterier for sosialpedagogiske rådgivere og karriererådgivere i skolen. Studenter som ønsker begge studiene, anbefales enten å ta dem samtidig/som en årsenhet eller å starte med «Rådgivning og danning».

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Kategorier

Lærerutdanning*.(30 ekstrapoeng).

Bachelorgrad innen pedagogiske fag eller bachelorgrad med fordypning innen pedagogiske fag. Gjennomført tre første år av allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning. (20 ekstrapoeng).

Bachelorgrad i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern, ergoterapi eller sykepleie. (10 ekstrapoeng).

Bachelorgrad i psykologi, sosiologi ellersosialantropologi, eller bachelorgrad med fordypning i et av disse fagene.

Søkere som har masteremnet ‘Rådgivning og innovasjon’ fra Nord universitet prioriteres foran øvrige søkere ved opptak. Innenfor begge gruppene rangeres søkere ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget, og får ekstrapoeng som anført.

Søkere med bachelorgradsom likner de nevnte kategoriene, kan gis opptak og rangeresetter særskilt vurdering.

Rangering ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Det gis ekstrapoeng som anført.

*Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, bachelorgrad pluss PPU eller utdanninger som gir tilsvarende kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal kandidaten:

 • ha avansert kunnskap om sosialiseringsbetingelser i dagens mangfoldige og multikulturelle kunnskapssamfunn, og særskilt innsikt i trekk ved barne- og ungdomskulturen
 • ha god innsikt i sentral danningstematikk og dens relevans for rådgivningspraksis
 • ha utførlig kjennskap til sentrale tradisjoner, perspektiver og metoder i rådgivning
 • ha inngående kunnskap om kommunikasjon, konflikt og profesjonsetiske perspektiver i rådgivning
 • ha innsikt i spesielle utfordringer knyttet til rådgivning i et demokrati- og mangfoldsperspektiv
 • ha god kjennskap til nyere forskning om sosialisering og om rådgivningsmetodikk

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal kandidaten:

 • med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap kunne reflektere kritisk og selvstendig over rådgivningens rolle i det seinmoderne samfunnet
 • kunne redegjøre for sammenhenger mellom endringer i oppvekstmiljø og arbeidsliv og utviklingen av identitet og tilhørighet
 • kunne reflektere faglig selvstendig over sosial ulikhet og utdanningsvalg med utgangspunkt i kultur, klasse og kjønn
 • kunne anvende relevante metodiske verktøy i bestemte rådgivningssituasjoner
 • kunne bidra til å utvikle barn, unge og voksnes evne til livsmestring og medvirkning
 • kunne på en selvstendig måte planlegge, gjennomføre og evaluere individuelle veiledningsforløp ved hjelp av fagkunnskap

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal kandidaten:

 • kunne reflektere kritisk og selvstendig over betydningen av egen bakgrunn, personlighet og personlig kompetanse i rådgiverrollen, og over utviklingen av egen relasjonskompetanse i møte med mennesker fra ulike kulturer og sosiale kontekster
 • kunne analysere hvordan ulike sosiale kontekster og kategorier påvirker elever og andre gruppers selvoppfatning, inkludering og livsmestring
 • på en grundig måte kunne drøfte dilemmaer knyttet til rådgivning som en praksis i spenningsfeltet mellom tilpasning og danning
 • kunne utøve selvstendig faglig skjønn i drøfting av etiske dilemmaer i rådgivning
 • kunne analysere rådgivningsrelasjoner/-samtaler ut fra en faglig forståelse av maktforhold og asymmetri

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse for skolerådgivning. Det gir også relevant kompetanse for annet rådgivnings-/veiledningsarbeid i offentlig og privat sektor.

Gjennomført «Rådgivning og danning» 30 stp og «Rådgivning og innovasjon» 30 stp kan ifølge anbefalte nasjonale kompetansekrav kvalifisere for rådgivning i skolen, gitt at en har min. bachelorgrad og kjennskap til skolen.

Videre utdanning

Studiet kan tas som frittstående videreutdanningskurs eller søkes innpasset i masterløp.

Samlinger

Studiet går over to semester og har til sammen 8 studiesamlinger. Den første samlingen varer i 3 dager og avvikles ved Nord universitet Bodø. De øvrige samlingene varer i 2 dager og avvikles via pc/videoklasserom på nett. Det er krav om 80 % deltakelse på oppstartssamlingen og på studiet som helhet.

Følgende tidspunkt for samlinger er planlagt, med forbehold om endringer:

Bodø uke 35 (ons 31.08 – fred 02.09)

Digitale samlinger:

Uke 40 (man 03.10 – tirs 04.10)

Uke 44 (man 31.10 – tirs 01.11)

Uke 48 (man 28.11 – tirs 29.11)

Uke 2 (man 09.01 – tirs 10.01)

Uke 6 (man 06.02 – tirs 07.02)

Uke 11 (man 06.03– tirs 07.03)

Uke 17 (man 24.04 – tirs 25.04)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022
​​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Rådgivning og danning

Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

>> Les mer om registrering 


Oppstart

Oppstart for Rådgivning og danning er onsdag 31.08. kl 08.15 på Campus Bodø. Rom: Petter Thomassen (A5, Campus Bodø). Samlingen avsluttes kl 12.00 fredag 02.09.

Digitale samlinger mandager og tirsdager kl 09.00 – 14.00 i uke 40, 44, 48, 2, 6, 11 og 17.


​Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 
>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. Alle studenter bør ha tilgang til: 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang
 • Hodetelefoner 
 • Webkamera
Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging.  Søknadsfrist: 1. september. 


Ofte stilte spørsmål om studiestart
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Nett- og samlingsbasert (Bodø)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022

Mer informasjon