Sosialt arbeid, sosionom

Bachelorgrad i Bodø og Levanger

Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Som sosionom vil du bidra til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer. Studiet trener opp dine kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, din etiske bevissthet og din personlige kompetanse til å møte utfordringer som arbeid med mennesker medfører. 

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Som sosionom vil du bidra til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer. Studiet trener opp dine kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, din etiske bevissthet og din personlige kompetanse til å møte utfordringer som arbeid med mennesker medfører. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan dersom de oppfyller de øvrige kriteriene søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Relevant yrkeserfaring for dette studieprogrammet er:

 • Erfaringer fra brukerrettet virksomhet i sosialt arbeid, arbeid innen helsesektoren eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid. EKS: sykehjem, miljøtjeneste, avlastningsbolig, ulike institusjoner, psykisk helse- og rustjenester, BPA, barne- og ungdomsarbeider, barnehage, skole og kulturskole.
 • Erfaringer fra andre typer brukerorientert arbeid kan også være relevant dersom samhandlingen og samarbeidsprosessene med brukere/deltakere sto sentralt i arbeidet. EKS: arbeid i brukerstyrte lavterskeltilbud/cafeer, frivillig arbeid i direkte interaksjon med mennesker.
 • Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra foreldre, eller omsorg for fosterbarn og andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging. EKS: Egne barn med kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser eller utviklingsforstyrrelser, erfaring som avlastningshjem eller beredskapshjem, egne fosterbarn.

I rangeringen av realkompetansesøkerne vektlegges

1. Varighet av relevant praksis

2. Karakter i norsk fra Vg1

3. Karakterer i samfunnsfag og matematikk dersom søker har disse

4. Motivasjon for gjennomføring av studiet.

Det kreves politiattest for praksis innen kommunale helse og omsorgstjenester.

Læringsutbytte

Studieprogrammets læringsutbytte er basert på  Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag, historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet og hvordan sosialt arbeid kan bidra til å forebygge, redusere og løse sosiale problemer
 • har bred kunnskap om sosiale problemer på individ, gruppe og samfunnsnivå og hvordan strukturer i samfunnet og velferdspolitiske mål og virkemidler har betydning for levekår, deltakelse og sosial ulikhet
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon og samhandling med barn, unge, voksne og eldre på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • har bred kunnskap om omsorgskompetanse og omsorgssvikt og betingelser for menneskers utvikling, mestring, ressurser og medvirkning i ulike livsfaser
 • har kunnskap om juridisk metode, forvaltningsmessige prinsipper, aktuelle lover, menneskerettigheter, sentrale konvensjoner, og urfolks rettigheter og status
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode, vitenskapsteoretiske posisjoner og prinsipper for vurdering av vitenskapelig kvalitet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og metodiske tilnærminger for kartlegging, analyse og dokumentasjon i arbeid med barn, unge, voksne og eldre på individ, gruppe- og samfunnsnivå.
 • kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i systematisk endringsarbeid og kan veilede brukere, pasienter og pårørende i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og ulike former for kunnskap, og fremstille dette både muntlig og skriftlig.
 • kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper.
 • kan reflektere kritisk over egen og andres fagutøvelse i møte med mennesker i sårbare livssituasjoner, og kan justere egen praksis gjennom veiledning.
 • kan arbeide kunnskapsbasert og foreta faglige vurderinger og avgjørelser i samarbeid med enkeltpersoner, grupper, familier og samarbeidspartnere.

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • har innsikt i menneskesyn, verdier og etiske teorier i sosialt arbeid, og kan håndtere etiske dilemma i profesjonsutøvelsen.
 • har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser, og kan reflektere over egen profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav.
 • har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet, og kan fremme praksiser som bidrar til et mer inkluderende samfunn.
 • kan planlegge, gjennomføre, koordinere og lede tverrfaglige samarbeidsprosesser i sosialt arbeid
 • kjenner til og kan bidra i nytenkning, endrings- og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid.
 • har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling.

Jobbmuligheter

Som sosionom vil du kunne arbeide for å fremme sosial inkludering og verdige livs- og oppvekstsvilkår i samarbeid med enkeltmennesker, grupper og ved å synliggjøre og påvirke rammebetingelser. I dette inngår oppfølgingsarbeid, forvaltning, administrasjon, planarbeid, formidling, undervisning og tverrprofesjonelt samarbeid hvor sosionomen ofte har en koordinerende rolle. Sosionomer arbeider både i offentlig, privat og frivillig sektor og utdanningen kvalifiserer til arbeid i velferdstjenester som NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal helse-, rus- og omsorgstjeneste, og i felt som migrasjon, kriminalomsorg, skole, fritid og ideelle organisasjoner.

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for å søke opptak på Master i Sosialvitenskap, fordypning barnevernsarbeid eller fordypning sosialt arbeid ved Nord universitet. Master i sosialvitenskap kan tas på både heltid og deltid. 

Studiet gis også grunnlag for å søke opptak til andre masterprogrammer innen sosialt arbeid, barnevernsarbeid og andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer ved andre universitet og høyskoler. En rekke universiteter og høyskoler tilbyr også relevante videreutdanninger.

 

Utenlandsopphold

Femte semester er definert som utvekslingssemester. Studenter kan i dette semesteret utveksle til utenlandske utdanningsinstitusjoner, og ta emner som erstatter hele femte semester. Det er etablert utvekslingsavtale med forhåndsgodkjente emnepakker med Absalon profesionshøjskole (Danmark) og MittUniversitetet (Sverige). Studenter kan også søke om forhåndsgodkjenning av emner fra andre universiteter og høgskoler. Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon og muligheter. 

Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. For bachelor i sosialt arbeid er det etablert praksisavtaler med Absalon profesjonshøgskole (Danmark), Mittuniversitetet (Sverige), NMS Exchange (Madagaskar og Thailand) og Christ University (India). Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om dette innen 10. juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Programmet har også avtale om kortere utveksling gjennom Blended Mobility program i perioden 2021-2024. Informasjon og søknadsfrist kunngjøres for aktuelle kull i canvas. 

Skikkethetsvurdering

Utdanningen i sosialt arbeid er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Noe engelsk undervisning / Informasjon om praksis

Noe engelsk undervisning
Studenter må regne med at enkelte forelesninger vil bli gitt på engelsk, samt at noe pensum kan være på engelsk.

Praksis
Studiets praksisdel er todelt. Den første delen, som har fire ukers varighet, gjennomføres i løpet av studiets første og andre semester som parallellpraksis. Den andre delen, som har tjue ukers varighet, gjennomføres i studiets fjerde semester. Denne delen av praksis er en fulltidspraksis. Studenten mottar veiledning i begge praksisperioder.

 • Hver del av praksis vurderes til bestått/ikke bestått i henhold til kriterier som framgår av et eget praksisreglement
 • Det er skriftlige arbeidet knyttet til begge praksisperiodene som vurderes etter karakterene godkjent/ikke godkjent
 • Alle skriftlige oppgaver må være godkjent for at praksisdelen av utdanningen skal kunne vurderes til bestått  ​
Studenter må påregne arbeid på ettermiddag/kveldstid i forbindelse med praksis i 1. og 2. semester.

I forbindelse med praksis i 4. semester må studenter påregne å ha praksis utenfor Bodø, da hele Nordland og nordre del av Trøndelag er praksisområder.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023
​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelor i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvite​nskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 


Politiattest
For bachelorstudiet i sosialt arbeid kreves det at du leverer politiattest.

Program / oppstart på studiet – Bodø

Søndag 14. august

17:00 Pre-study barberque i bakgården ved kantina. Alle nye studenter får gratis mat og drikke. Faddere, fadderstyret, studieveiledere og Studentinord vil være til stede.​

Det settes opp buss fra Flatvold kl. 16:30. Retur kl. 19:00.

Tirsdag 16. august
11:00 Offisiell åpning av studieåret
12:00 – 12:45 Meet & greet utenfor auditorium Knut Hamsun (A1). Enkel matservering
13:00 – 14:30 Fakultetsåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap i auditorium Knut Hamsun (A1)

Program:
13:00 Velkommen til åpning av studieåret ved FSV
13:05 Dekan Elisabet Ljunggren ønsker velkommen
13:10 Teknologi, toppidrett og likesti​lling v/ Førsteamanuensis Anne Tjønndal 
13:30 Studentorganisasjonen Inter informerer 
13:45 Studentinord informerer om sine tilbud 
14:05 Studentombud Hanne Seljesæter informerer 
14:15 Fadderne overtar 

Onsdag 17. august
11:00 – 13:00 Pizzalunsj utenfor auditorium Knut Hamsun (A1)

Torsdag 18. august
08:00 – 10:00 Frokost i kantina
10:00 – 13:30 Rebusløp «Tour de Nord». Oppmøte utenfor kantina

Fredag 19. august – obligatorisk – husk legitimasjon
09:15 – 14:00​ Oppstart på Dannelsessemesteret i auditorium Knut Hamsun (A1). Møt opp i god tid for registrering.


Tirsdag 23. august – velkomst på studieprogrammet – obligatorisk


Program:
09:15 – 10:00 Velkommen og introduksjon til studieprogrammene (v/ studieprogramansvarlig sosialt arbeid, Guro Øydgard og studieprogramansvarlig barnevern, Ann-Torill Tørrisplass) 

10:15 – 12:00
Info om førsteårspraksis (v/ Emneansvarlig Mentorskap i flerkulturell kontekst, Yan Zhao og Emneansvarlig Praksis i sosiale relasjoner, Bjørnar Blaalid + praksiskoordinator) 

12:00 – 12:30 Pause

12:30 – 15:00
Viktig info om å være student på sosialt arbeid og barnevern, forventninger og avklaringer (v/ studieprogramansvarlige Guro Øydgard og Ann-Torill Tørrisplass, og studieveileder Jeanette Monsvoll)

Sjekk timeplanen for undervisningsstart.

Program / oppstart på studiet – Levanger

Onsdag 17. august
10:00 Introduksjon til studieprogrammet i Rosasalen i Nylåna.

- Studieveileder og fagansatte deltar. Besøk av dekan Elisabet Ljunggren
- Faddere informerer og serverer lunsj (lett servering)

13:00 Offisiell åpning i Trønderhallen (for alle studenter ved campus)

14:40 Grilling og rebusløp på campus (for alle studenter ved campus)

Torsdag 18. august – obligatorisk – husk legitimasjon

​09:15 - 11:00
Viktig informasjon om å være student på sosialt arbeid –​ om studiet og praksis. Obligat​orisk.
(v/studieprogramansvarlig Guro Wisth Øydgard og stedskoordinator Berit Rotmo).
Rom Ho250​

12:15 - 14:00
Undervisningsstart Dannelsessemester. Se timeplan​​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studen​​ter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Mer informasjon