Sosialt arbeid, sosionom

Bachelorgrad i Bodø og Levanger

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelor i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvite​nskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 


Politiattest
For bachelorstudiet i sosialt arbeid kreves det at du leverer politiattest.

Program / oppstart på studiet – Bodø

Søndag 14. august

17:00 Pre-study barberque i bakgården ved kantina.

Det settes opp buss fra Flatvold kl. 16:30. Retur kl. 19:00.

Tirsdag 16. august
11:00 Offisiell åpning av studieåret
12:00 – 12:45 Meet & greet utenfor auditorium Knut Hamsun (A1). Enkel matservering
13:00 – 14:30 Fakultetsåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap i auditorium Knut Hamsun (A1)

Program:
13:00 Velkommen til åpning av studieåret ved FSV
13:05 Dekan Elisabet Ljunggren ønsker velkommen
13:10 Teknologi, toppidrett og likesti​lling v/ Førsteamanuensis Anne Tjønndal 
13:30 Studentorganisasjonen Inter informerer 
13:45 Studentinord informerer om sine tilbud 
14:05 Studentombud Hanne Seljesæter informerer 
14:15 Fadderne overtar 

Onsdag 17. august
11:00 – 13:00 Pizzalunsj utenfor auditorium Knut Hamsun (A1)

Torsdag 18. august
08:00 – 10:00 Frokost i kantina
10:00 – 13:30 Rebusløp «Tour de Nord». Oppmøte utenfor kantina

Fredag 19. august – obligatorisk
10:00 – 13:00 Oppstart på Dannelsessemesteret i auditorium Knut Hamsun (A1).


Tirsdag 23. august – velkomst på studieprogrammet – obligatorisk


Program:
09:15 – 10:00 Velkommen og introduksjon til studieprogrammene (v/ studieprogramansvarlig sosialt arbeid, Guro Øydgard og studieprogramansvarlig barnevern, Ann-Torill Tørrisplass) 

10:15 – 12:00
Info om førsteårspraksis (v/ Emneansvarlig Mentorskap i flerkulturell kontekst, Yan Zhao og Emneansvarlig Praksis i sosiale relasjoner, Bjørnar Blaalid + praksiskoordinator) 

12:00 – 12:30 Pause

12:30 – 15:00
Viktig info om å være student på sosialt arbeid og barnevern, forventninger og avklaringer (v/ studieprogramansvarlige Guro Øydgard og Ann-Torill Tørrisplass, og studieveileder Jeanette Monsvoll)

Sjekk timeplanen for undervisningsstart.

Program / oppstart på studiet – Levanger

Onsdag 17. august
10:00 Introduksjon til studieprogrammet i Rosasalen i Nylåna.

- Studieveileder og fagansatte deltar. Besøk av dekan Elisabet Ljunggren
- Faddere informerer og serverer lunsj (lett servering)

13:00 Offisiell åpning i Trønderhallen (for alle studenter ved campus)

14:40 Grilling og rebusløp på campus (for alle studenter ved campus)

Torsdag 18. august
Undervisningsstart. Sjekk timeplanen.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studen​​ter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Som sosionom vil du bidra til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer. Studiet trener opp dine kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, din etiske bevissthet og din personlige kompetanse til å møte utfordringer som arbeid med mennesker medfører.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Som sosionom vil du bidra til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer. Studiet trener opp dine kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, din etiske bevissthet og din personlige kompetanse til å møte utfordringer som arbeid med mennesker medfører.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan dersom de oppfyller de øvrige kriteriene søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Relevant yrkeserfaring for dette studieprogrammet er:

 • Erfaringer fra brukerrettet virksomhet i sosialt arbeid, arbeid innen helsesektoren eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid.
 • Erfaringer fra andre typer kunde/service- eller brukerorientert arbeid kan også være relevant dersom samhandlingen og samarbeidsprosessene med brukere/kunder/deltakere sto sentralt i arbeidet.
 • Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra foreldre, eller omsorg for fosterbarn og andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging.

Det kreves politiattest for praksis innen kommunale helse og omsorgstjenester.

Læringsutbytte

Ved oppnådd bachelorgrad skal studenten ha oppnådd sluttkompetanse som beskrevet i Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning:

Kompetanseområde 1 - Rammer for og perspektiver på sosialt arbeid

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn
 • har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis
 • har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, helse, utdanning, arbeid og sosial inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for individ, familie og samfunn
 • har kunnskap om hvordan sosial klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering påvirker folkehelse og levekår
 • har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor
 • har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og lovgivning innen barne- og familierett, helse, omsorg, velferd og sosiale tjenester
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk
 • kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsutvikling og profesjonens samfunnsansvar
 • kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og dens muligheter og begrensninger
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen
 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både muntlig og skriftlig
 • kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
 • kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud
 • kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene
 • kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid, profesjonsetikk og relevante etiske teorier
 • har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet
 • har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til allmenn opplysning og politisk rådgivning
 • har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet, og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid, og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner.

Kompetanseområde 2 - Kunnskap om og arbeid med sosiale problemer

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap i sosialt arbeid og andre relevante fagområder
 • har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning
 • har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre
 • har kunnskap om samiske barns rett som urfolk til å vokse opp med samisk språk og kultur
 • har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt
 • har kunnskap om og kan gjenkjenne symptomer på vold, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep
 • har kunnskap om arbeidets betydning for helse og velferd, arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk arbeidsliv
 • har kunnskap om hvordan helsemessige, sosiale og sosioøkonomiske utfordringer har konsekvenser for den enkelte og pårørende, og særskilt om barn som pårørende
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå
 • har kunnskap om sentrale problemområder som arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan bidra til marginalisering og utenforskap
 • har kunnskap om økonomisk rådgivning for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om sosiale problemer, overganger og livskriser for å fremme mestring og endring i samarbeid med enkeltpersoner, familier, grupper og samarbeidspartnere
 • kan anvende ulike metodiske tilnærminger på individ-, gruppe- og samfunnsnivå innenfor ulike tjenesteområder
 • kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper, deriblant samiske brukere
 • kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan anvende faglig kunnskap om arbeidsrettet inkludering i møte med arbeidssøkere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere
 • kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner
 • kan anvende faglig kunnskap og metoder for samhandling og samarbeid med barn og unge om hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter
 • kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge og iverksette, følge opp og evaluere tiltak når det er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale utvikling
 • kan anvende faglig kunnskap og arbeide tverrfaglig i møte med mennesker som utøver og utsettes for vold og overgrep. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • kan reflektere over risiko og hvordan håndtere konflikter og redusere faren for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk
 • kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt, overfor barn og voksne i alle aldre
 • kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking
 • kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, innflytelse, deltakelse og representasjon
 • kan beherske digitale verktøy, herunder har kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi, og kjenner til deres muligheter og begrensninger i sosialt arbeid
 • kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker
 • har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen
 • har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering, og hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et inkluderende samfunn
 • har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster
 • har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling
 • kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer
 • kan formidle faget og utveksle synspunkter og erfaringer med samarbeidspartnere og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv
 • kjenner til menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte

Jobbmuligheter

Som sosionom vil du kunne arbeide for å fremme sosial inkludering og verdige livs- og oppvekstsvilkår i samarbeid med enkeltmennesker, grupper og ved å synliggjøre og påvirke rammebetingelser. I dette inngår oppfølgingsarbeid, forvaltning, administrasjon, planarbeid, formidling, undervisning og tverrprofesjonelt samarbeid hvor sosionomen ofte har en koordinerende rolle. Sosionomer arbeider både i offentlig, privat og frivillig sektor og utdanningen kvalifiserer til arbeid i velferdstjenester som NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal helse-, rus- og omsorgstjeneste, og i felt som migrasjon, kriminalomsorg, skole, fritid og ideelle organisasjoner.

Videre utdanning

Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på master i sosialt arbeid og andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer. En rekke universiteter og høyskoler tilbyr også relevante videreutdanninger.

Utenlandsopphold

Femte semester er definert som utvekslingssemester. Studenter kan i dette semesteret utveksle til utenlandske utdanningsinstitusjoner, og ta emner som erstatter hele femte semester. Det er etablert utvekslingsavtale med forhåndsgodkjente emnepakker med Absalon profesionshøjskole (Danmark) og MittUniversitetet (Sverige). Studenter kan også søke om forhåndsgodkjenning av emner fra andre universiteter og høgskoler. Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon og muligheter.

Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. For bachelor i sosialt arbeid er det etablert praksisavtaler med Absalon profesjonshøgskole (Danmark), Mitt Universitetet (Sverige), og Lovasoa cross cultural competence center (Madagaskar). Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om dette innen 20. juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Skikkethetsvurdering

Utdanningen i sosialt arbeid er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Noe engelsk undervisning / Informasjon om praksis

Noe engelsk undervisning
Studenter må regne med at enkelte forelesninger vil bli gitt på engelsk, samt at noe pensum kan være på engelsk.

Praksis
Studiets praksisdel er todelt. Den første delen, som har fire ukers varighet, gjennomføres i løpet av studiets første og andre semester som parallellpraksis. Den andre delen, som har tjue ukers varighet, gjennomføres i studiets fjerde semester. Denne delen av praksis er en fulltidspraksis. Studenten mottar veiledning i begge praksisperioder.

 • Hver del av praksis vurderes til bestått/ikke bestått i henhold til kriterier som framgår av et eget praksisreglement
 • Det er skriftlige arbeidet knyttet til begge praksisperiodene som vurderes etter karakterene godkjent/ikke godkjent
 • Alle skriftlige oppgaver må være godkjent for at praksisdelen av utdanningen skal kunne vurderes til bestått  ​
Studenter må påregne arbeid på ettermiddag/kveldstid i forbindelse med praksis i 1. og 2. semester.

I forbindelse med praksis i 4. semester må studenter påregne å ha praksis utenfor Bodø, da hele Nordland og nordre del av Trøndelag er praksisområder.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon