Spesialpedagogikk, inkludering, relasjoner og oppvekst

Kortere studium i Levanger

Spesialpedagogikk, inkludering, relasjoner og oppvekst er et studie på 30 studiepoeng fordelt med 15 studiepoeng på inkludering og 15 studiepoeng på relasjoner og oppvekst.

Studiet vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp for barn. Praktiske ferdigheter innen viktige verktøy som sakkyndige vurderinger og individuelle opplæringsplaner vil være et viktig fokus. Inkludering omhandler også utvidet kunnskap om ulike diagnoser og en helhetlig tilrettelegging i skole og barnehage. Relasjoner og oppvekst omhandler tidlig tilknytning, og hvordan en kan jobbe med traumer.

Beskrivelse av studiet

Spesialpedagogikk, inkludering, relasjoner og oppvekst er et studie på 30 studiepoeng fordelt med 15 studiepoeng på inkludering og 15 studiepoeng på relasjoner og oppvekst.

Studiet vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp for barn. Praktiske ferdigheter innen viktige verktøy som sakkyndige vurderinger og individuelle opplæringsplaner vil være et viktig fokus. Inkludering omhandler også utvidet kunnskap om ulike diagnoser og en helhetlig tilrettelegging i skole og barnehage. Relasjoner og oppvekst omhandler tidlig tilknytning, og hvordan en kan jobbe med traumer.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak kreves en pedagogisk- /sosialpedagogisk bachelorgrad.

Følgende utdanninger tilfredsstiller kravet til opptak: Allmennlærere, grunnskolelærere, barnehagelærere, førskolelærere, lektorer, faglærere, praktisk-pedagogisk utdanning, barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere eller tilsvarende utdanning av 3 års varighet.

Rangering ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget.

Læringsutbytte

Inkludering

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Har inngående kunnskap og forståelse for betydningen av utvikling av helhetlige tilbud med kontinuitet og sammenheng, i både i barnehage og skole
 • Har inngående kunnskaper om prosedyrer og prinsipper for koordinering og tverrfaglig samarbeid rundt barn med særskilte behov
 • Har inngående kunnskap om relasjonsforholdet mellom teori, knyttet til avvik og funksjonshemminger og deres implikasjoner på den spesialpedagogiske praksisen
 • Skal ha kunnskap om de vanligste diagnoser/kategorier innenfor psykisk utviklingshemming og nevropsykologiske vansker som ADHD/ADD, Tourette, autismespekterforstyrrelser, epilepsi m.m.
 • Har inngående kunnskap om stigmatiseringsprosesser som fører til ekskludering og hvordan man bør intervenere i disse prosessene

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • Kan analysere utfordringer knyttet til koordinering og samarbeid rundt barn med ulike utfordringer, og bidra til samordnede og helhetlige tiltak på både individnivå og systemnivå
 • Har teoretisk og praktisk kunnskap
 • Kan analysere praktiske og teoretiske tilnærminger i pedagogisk virksomhet med vekt på inkludering og likeverd
 • Kan anvende teoretisk og praktisk kunnskap og praktisk skjønn innen sakkyndighetsarbeid og i aktuelle dokument knyttet til denne prosessen

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø, identifisere hemmende og fremmende faktorer for mestring i barnehage og skole, og veilede andre i dette.
 • Kan analysere og begrunne praktiske løsninger på dilemmaer og utfordringer i spesialpedagogisk praksis og forskning og kunne bruke forskning og teori til å analysere begreper knyttet til inkludering og ekskludering.
 • Kan anvende sine teoretiske og praktiske kunnskaper om tilrettelegging for barn med ulike utfordringer, på både individ og systemnivå og kan bidra til å støtte kollegaer faglig og sosialt og etablere gode samarbeidsrutiner rundt barn med særskilte behov
 • Kan analysere og reflektere kritisk over egen spesialpedagogisk yrkesrolle og utøvelse av spesialpedagogisk arbeid, og diskutere faglige problemstillinger innenfor emneområdet, både med spesialister og allmennheten
 • Har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger som kan anvendes innen veiledning og rådgiving.

Relasjoner og oppvekst

KUNNSKAP

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om og forståelse for barn i vanskelige livssituasjoner som kan ha opplevd kriser og traumer, relasjonsbrudd med nære omsorgspersoner, flukt og migrasjon, vold og overgrep.
 • Har god kunnskap om barns rettigheter til psykisk helsehjelp
 • Har kunnskap om skolevegring og hva som kan kjennetegne forebyggende, utløsende og opprettholdende faktorer samt faktorer som kan snu negativ utvikling og øke tilstedeværelsen.
 • Har avansert kunnskap om sentrale teorier knyttet til sosiale og emosjonelle vansker
 • Har inngående kunnskap om og forståelse for betydningen for god kommunikasjon og godt samarbeid med foresatte

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere, planlegge, gjennomføre og reflektere over sosioemosjonelle tiltak og tilbud med utgangspunkt i forskning og erfaringsbasert kunnskap
 • Kan kommunisere konstruktivt i samhandling og i samarbeid med barn og deres familier, også de krevende/vanskelige samtalene
 • Kan anvende ulike metoder for å legge til rette for positiv utvikling hos barn på det sosioemosjonelle utviklingsområdet
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Kan analysere dagsaktuelle og sentrale spesialpedagogiske og yrkesetiske problemstillinger
 • Kan selvstendig analysere, evaluere og kritisk reflektere over arbeidsformer i det spesialpedagogiske feltet og innehar endrings- og utviklingskompetanse for å møte fremtidens barnehage og skole
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger i samarbeid med skolens/barnehagens ledelse og andre instanser for å bidra til å avdekke og sette inn tiltak rettet mot vold- og overgrepsproblematikk
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å fremme barnehagen og skolens psykososiale miljø for å kunne utvikle gode læringsbetingelser for alle barn
 • Har avansert kunnskap om barns sosiale og emosjonelle utvikling, og kan anvende denne i spesialpedagogisk sammenheng

Jobbmuligheter

Studiet gir deg kompetanse for arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov, i for eksempel barnehager, skoler, sykehus og hjelpeapparat.

Videre utdanning

Spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og tidlig innsats samt Spesialpedagogikk, inkludering, relasjoner og oppvekst kan inngå i Mastergrad i tilpassa opplæring med fordypning i spesialpedagogikk.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Studiet har 6 samlinger på 2 dager og 6 undervisningsdager på nett.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. november 2022
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. november 2022

Mer informasjon