Lærer og elev

Spesialpedagogikk - ulike lære- og funksjonsvansker

Nesna (samlingsbasert)

Studiet gir et godt faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid. Det gir oversikt og breddekunnskap om lære- og funksjonsvansker som lærere vil møte på i sitt arbeid i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Spesialpedagogikk breddestudium (tidligere spesialpedagogikk 2) har endret navn til Spesialpedagogikk - ulike lære- og funksjonsvansker.

Beskrivelse av studiet

Studiet gir et godt faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid. Det gir oversikt og breddekunnskap om lære- og funksjonsvansker som lærere vil møte på i sitt arbeid i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Spesialpedagogikk breddestudium (tidligere spesialpedagogikk 2) har endret navn til Spesialpedagogikk - ulike lære- og funksjonsvansker.

​​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak stilles det krav om 30 studiepoeng (30 ECTS) i pedagogikk.  

Følgende utdanninger tilfredsstiller kravet til opptak:

En bachelorgrad som inneholder til sammen 30 stp pedagogikk i studiet eller som videreutdanning, kvalifiserer for opptak til Spesialpedagogikk breddestudiet.

Eksempler på profesjonsutdanninger som gir opptaksgrunnlag: Førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning, sosionomutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning. 

I tillegg gir grunnstudier i pedagogikk (30 studiepoeng/ETCS) med vekt på sosialpedagogikk/spesialpedagogikk grunnlag for opptak.

Rangering ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget.

Det kreves godkjent politiattest for studiet (barneomsorgsattest).

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • har kunnskap om spesialpedagogikkens historie og plass i samfunnet, normalisering, likeverd og inkludering
 • har kunnskap om ulike funksjons- og lærevansker hos barn, unge og voksne
 • har kunnskap om rettigheter og saksgang ut i fra lov og forskrifter
 • har oversikt over de vanligste kartleggingsmetodene og kartleggingsverktøy som brukes i barnehage og skole
 • har kunnskap om forebyggende og avhjelpende tiltak, tidlig innsats og spesialpedagogiske metoder
 • har kunnskap om spesialpedagogisk utviklingsarbeid/innovasjon og fler- og tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om yrkesetiske problemstillinger knyttet til spesialpedagogisk arbeid

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk og konstruktivt over sin egen praksis og relatere den til spesialpedagogisk teori
 • kan reflektere over og drøfte sentrale og dagsaktuelle spesialpedagogiske og yrkesetiske problemstillinger som er relevante for opplæringen i barnehagen og undervisningen i skolen
 • kan gjennomføre spesialpedagogisk kartlegging og utredning ved bruk av aktuelle kartleggings- og utredningsmateriell
 • kan gjøre rede for hvordan skolen og barnehagen kan tilrettelegge læringsmiljøet for å kunne forebygge og avhjelpe vansker
 • kan gi relevant spesialpedagogisk veiledning og rådgivning til foreldre/foresatte og til ansatte i i skole og barnehage
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk utviklingsarbeid/innovasjon
 • kan arbeide fler- og tverrfaglig sammen med andre faggrupper

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • har bred innsikt i hvordan en kan legge til rette for et godt læringsmiljø med basis i spesialpedagogiske tilnærminger
 • har innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger tilknyttet barns rettigheter, hvor også tilpasset opplæring og spesialundervisning fremkommer
 • har kompetanse i å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere den tilpassede opplæringen, herunder også spesialundervisning for barn, unge og voksne med ulike funksjons- og lærevansker ut i fra individ-, gruppe- og systemnivå
 • har kompetanse i å kunne formidle og utveksle synspunkter og erfaringer i faglige fellesskap for å kunne bidra til utvikling av god spesialpedagogisk praksis

Jobbmuligheter

Kandidater med førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, vil med godkjent studium, kvalifisere deg for å arbeide med spesialpedagogiske oppgaver innenfor barnehager, skoler, i spesialpedagogiske fagteam og i andre institusjoner med spesialpedagogiske arbeidsoppgaver.

Videre utdanning

Studiet Spesialpedagogikk spesialisering (30 sp) eller tilsvarende. Kandidater kan også søke direkte opptak til master i tilpasset opplæring, eller mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogikk hvis de ellers oppfyller opptakskrav.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Studieåret består av 6 studiesamlinger: 3 studiesamlinger på høsten og 3 studiesamlinger våren.

Hver studiesamling er på 5 dager.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023
​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart


Velkommen som student ved Spesialpedagogikk, ulike lære- og funksjonsvansker!

Registrering 

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

>> Les mer om registrering ​

Oppstart 

Oppstart for Spesialpedagogikk, ulike lære- og funksjonsvansker er mandag 5. september 2022 kl. 10.00. Sted: Campus Nesna, Nesna.

Studiesamlingene høsten 2022 blir uke 36, uke 41 og uke 47. Hver studiesamling er på 5 dager.

I uke 36 blir det oppstartsseminar med informasjon om studiet, det nevrale grunnlaget for læring og utvikling og om praksis. I tillegg gjennomføres studieemne 2-1 Språk- og kommunikasjonsvansker.

I uke 41 gjennomføres studieemne 2-2 Lese- og skrivevansker og studieemne 2-6 Sanserelaterte lærevansker (syn, hørsel).

I uke 47 gjennomføres studieemne 2-3 Matematikkvansker og studieemne 2-4 Sosiale og emosjonelle vansker.

De øvrige studieemnene gjennomføres våren 2023.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.  

Pensum 

Slik finner du riktig pensum: 

>> Pensum  

Utstyr 

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera 

Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging.  Søknadsfrist: 1. september. 

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen  

Ofte stilte spørsmål om studiestart 

>> Her finner du svar på spørsmål om studiestart og mye annet Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Nesna

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Mer informasjon