Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn

Mac på bord
Nord universitet tilbyr fra 2019 en Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse. Utdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer.

Dette studiet er en del av ordningen med lærerspesialister som er tilknyttet regjeringens satsning "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen". Målsettingen med ordningen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

For å bli kvalifisert som lærerspesialist må man gjennomføre både Pfdk 1 og Pfdk 2 – totalt 60stp.

Det er anledning for deltakere utenfor ordningen med vikarmidler å delta. Opptak gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere må finne andre kilder til finansiering av studiet.

Studiets oppbygging

Studiets innhold

Lærerspesialistutdanningen innenfor Profesjonsfaglig digital kompetanse skal gi
deg som student kunnskap og ferdigheter til å møte kravene nedfelt i
Rammeverket for Profesjonsfaglig digital kompetanse, Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen (2017-2021), Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk.
Studiet er på masternivå, og du må ha gjennomført 60 stp for å bli kvalifisert som lærerspesialist.

De fire semestrene (15+15, 15+15 ECTS) som utgjør Lærerspesialistutdanningen i
PfDK er hver for seg oppdelt i tre (1-3) arbeidsperioder på 5 uker hver. År 1 starter med en fysisk Kick-off samling. 

Semester 1 har temaene (1) Skolen i samfunnet, (2) Skoleutvikling – lærende organisasjoner, og (3) Analyse – ståstedsanalyser.

Semester 2 har temaene (1) Endring og utvikling, (2) Ledelse av læringsprosesser,
og (3) Aksjonsforskning – og andre forskningstyper som egner seg for skole. I
slutten av år 1/semester 2 har studentene en fysisk Mellomsamling hvor de skal
presentere sine egne skoleanalyser, definere sitt utviklingsprosjekt og
konkretisere prosjektet sitt. 

Semester 3 har temaene (1) Etikk, (2) Kollektiv profesjonsutvikling – sette i gang utviklingsprosesser på egen skole, og (3) Veiledning – undervisningspraksis utforskning og forskningsveiledning på egen skole. I slutten av år 2/semester 3 har studentene den siste fysiske Mellomsamlingen hvor de skal presentere sine utviklingsprosjekter og få konstruktive og kritiske innspill basert på yrkespraksis (praksisforståelse) og teori. 

Det siste semesteret (semester 4) har temaene (1) Samhandling og kommunikasjon, (2) Fag og grunnleggende ferdigheter, og (3) Pedagogikk og fagdidaktikk. 

Læringsutbytte

Profesjonsfaglig digital kompetanse del 1

Kunnskap
Studentene skal
• ha avansert kunnskap om sentrale forskningsmetoder relevant for
utviklingsprosjekter i og med skolen
• ha inngående kunnskap om relevante bruksområder av IKT innenfor
forskjellige fagtradisjoner, skolen generelt og i opplæringssektoren

Ferdigheter
Studentene skal kunne:
• selvstendig gjennomføre et mindre forsknings- og utviklingsarbeid på sin
egen skole
• lede og fremme kollektiv profesjonsutvikling i sine
lærerkollegagrupper/skoler

Generell kompetanse
Studentene skal kunne:
• Forstå og analysere alle perspektivene av profesjonsfaglig digital
kompetanse og kunne begrunne tiltak innenfor de forskjellige
perspektivene for konstruktive utviklingsprosjekter i skolen.

Profesjonsfaglig digital kompetanse del 2

Kunnskap
Studentene skal
• ha avansert kunnskap om sentrale forskningsmetoder relevant for
utviklingsprosjekter i profesjonsfaglig digital kompetanse
• forstå yrkesutøvelse og profesjonsfaglig digitale kunnskaper i et
samfunns- og skoleperspektiv

Ferdigheter
Studentene skal kunne:
• reflektere kritisk over egen yrkespraksis i lys av profesjonsfaglig digital
kompetanse
• lede og veilede kollektiv profesjonsutvikling i sine
lærerkollegagrupper/skoler

Generell kompetanse
Studentene skal kunne:
• diskutere og formidle de utfordringene som er forbundet med utvikling
og utøvelsen av profesjonsfaglig digital kompetanse i en praktisk
skolehverdag og ut i fra de forskjellige fagtradisjonene som preger
skolehverdagen.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er for lærere med godkjent lærerutdanning, med minimum 30 stp. fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag.

Det er lærere som etter avtale med skoleleder som søker om å delta i utdanningen. 

Søker må kunne fremlegge dokumentasjon på minst tre års undervisningspraksis i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse. Dokumentasjonen må være attestert av arbeidsgiver.

Finansiering

Staten finansierer studieplassene og bidrar med økonomisk støtte til studentene etter modell av vikarordningen. 


Vær oppmerksom på at utdanningen er toåring, og at finansiering av vikarordning og krav til frigjøring og skoleeiers tilrettelegging gjelder for studieåret 2019/2020 og 2020/2021.

Du kan ikke velge stipendordningen for å finansiere studiet.
Øvrige spørsmål: se Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søk opptak
Hvordan søke opptak?

Viktige datoer LSU


1. februar: Søknadsskjema og oversikt over tilbud i Udirs studiekatalog blir tilgjengelig

1. mars/15. april: Søknadsfrist

15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning

12. april: Frist for skoleeiere for å søke om midler til lærerspesialistfunksjonen

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier

15. mai: Frist for å søke opptak ved Nord universitet. Dette gjelder også for søkere utenom vikarordningen.

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for. 


HUSK! For å bli tatt opp på studiet, må du takke JA til studieplassen.


 Faglig kontaktperson:

 For spørsmål om opptak: