Kurs og videreutdanning

Nord universitet ønsker tett samarbeid med samfunns- og næringslivet om kompetanseheving både i vår egen region og i resten av landet. Vi tilbyr videreutdanninger og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet, eller som ikke har anledning til å være fulltidsstudent.

Kompetansepartner

Nord universitet bistår samfunns- og næringsliv med å tilby kompetanseheving som er i tråd med behovet i regionen. Nord universitet deltar i jevnlige møter med "Råd for samarbeid med arbeidsliv" (RSA) både i Trøndelag og Nordland for å holde en tett dialog om hva behovene er og hvordan universitetet kan utvikle seg som kompetansepartner. 

Universitetet tilbyr samlingsbaserte studier og deltidsstudier som er gode tilbud for arbeidstakere og arbeidsgivere som ønsker kompetanseheving. Noen av disse er gratis, noen er betalingsstudier. 

Nord universitet kan også, i dialog med oppdragsgivere, utarbeide og tilby skreddersydde tilbud på oppdrag. 

I tillegg til videreutdanning som gir formell kompetanse, tilbyr også Nord universitet en rekke kurs og konferanser som også kan bidra til kompetanseheving. 

Ta kontakt for mer informasjon

Masterstudier deltid

Å tilby masterstudier på deltid er en del av Nord universitet sin strategi for å tilby kompetanseheving som ansatte i samfunns- og næringslivet kan kombinere med arbeidslivet. 

Lærer- og barnehagelærer

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har i en årrekke tilbudt ulike EVU-tilbud for både barnehage- og grunnskolelærere, PP-tjeneste og andre eksterne aktører. Spesielt gjennom nasjonale strategier igangsatt av Utdanningsdirektoratet, har FLU tilbudt studier med mål om blant annet å bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring; samt bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå.

Fakultetet har som et av sine strategiske mål å forbedre profesjonsutøvernes evne til å håndtere utfordringer gjennom et tverrfaglig og erfaringsbasert perspektiv. I tråd med dette, i tillegg til at fakultetet har et nasjonalt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur, skal fakultetet fortsatt være en leverandør av relevant etterutdanning og videreutdanning i regionen. 

Ved spørsmål om de ulike tilbudene, ta kontakt med studieveilederne som er tilknyttet hvert studietilbud. Besøk tilbudenes nettsted for å finne kontaktinformasjon.

Lærerspesialistutdanning

>> Les mer
Yrkesfaglærerløftet
Dette er en satsning med videreutdanning for yrkeslærere som Utdanningsdirektoratet har gitt Nord universitet i oppdrag å gjennomføre.

>> Les mer
Kompetanse for kvalitet
Gjennom strategien "Kompetanse for kvalitet" får lærere tilbud om videreutdanning frem mot 2025.

>> Les mer
Kompetanse for fremtidens barnehage
Videutdanningstilbud for barnehagelærere og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

>> Les mer
Nordic ESERO
Nordic ESERO skal bidra til rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom kurs for lærere i Finland, Sverige og Norge.

>> Les mer
FOR MER INFORMASJON
Bestilling av studier, og øvrige henvendelser
Seniorrådgiver Runi Hagen
Tlf: 740 22604
Epost: runi.hagen@nord.no

Kurs og konferanser
Rådgiver Ove A. Voldseth
Tlf: 740 22569
Epost: ove.a.voldseth@nord.no 
>> Videreutdanningstilbud på deltid for lærere og barnehagelærere

Økonomi, administrasjon og ledelse

Nord universitet tilbyr videreutdanning tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en økt forståelse innenfor markedsføring, adminsitrasjon, økonomi, organisasjon, strategi, ledelse og forretningsutvikling.

Mange av studiene er på deltid og/eller samlingsbasert.

Senter for økologisk økonomi og etikk
Senter for Økologisk Økonomi og Etikk er en samlokalisering av fagansatte og phd. studenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet, som arbeider med problemstillinger som berører bedrifters miljø- og samfunnsansvar.

>> Les mer
Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv
Novadis er et aktivt kunnskapsmiljø for verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv. Senteret er en døråpner mellom forskning og næring, og driver også med kompetanseutvikling på området. 

>> Les mer

Trafikkfag

Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk har et nasjonalt ansvar for utdanning av trafikklærere. Ved studiested Stjørdal tilbys et bredt utvalg av studier innen trafikkfag.

Trafikkfag tilbyr kurs og videreutdanning på oppdrag for oppdragsgivere som har behov for spesialkompetanse knyttet til bl.a. utrykningskjøretøy, ulykkesberedskap, ledelse av trafikkskoler og annet. 

Trafikkfag har også videreutdanningstilbud med deltakeravgift. Dette er åpne tilbud for alle som fyller opptakskravene kan søke. 

Ved spørsmål vedrørende tilbudene, send en epost til trafikk@nord.no.  


Trafikant og kjøretøystudiet
Nord universitet tilbyr studier innen trafikant og kjøretøy på oppdrag fra Statens vegvesen. Studiene er bygd opp av ulike moduler som til sammen bygger kompetanse for ansatte innenfor ulike deler av Trafikant- og kjøretøyseksjonen.

>> Les mer
FOR MER INFORMASJON
Seniorkonsulent Synnøve Myrvang
Tlf: 748 23767
Epost: synnove.myrvang@nord.no
>> Mer informasjon om etter- og videreutdanning innen Trafikkfag

Havbruk-, husdyr- og landbruksfag

Nord universitet ved fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) tilbyr videreutdanning til sjømatnæringen. Videreutdanningen er studiepoenggivende og gir økt formalkompetanse. Undervisningen er samlingsbasert, noe som gjør det mulig for deltakerne å følge studiet selv om de er i full jobb. 

Fakultetet skal bidra til sunn vekst og bærekraftig utvikling i sjømatnæringen gjennom å tilby skreddersydde kompetanseprogram med tverrfaglig innhold tilpasset næringens behov. Videre bidra til utveksling av kunnskaper og økt samarbeid mellom bedrifter og FoU.  Generelt er kursene bedriftsinterne og således ikke åpne.

Fakultetet har siden midten av 2000-tallet tilbudt årsstudier til havbruksnæringen. Hvert av årsstudiene er tverrfaglige og består av seks emner à 10 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng og med et studieløp på tre år. Havbruksdrift er rettet mot ledere på alle nivå så vel som operatører i havbruksbedrifter, mens kvalitetsledelse i sjømatproduksjon er rettet mot personer som jobber innen fabrikk-foredlings og slakterileddet. I tillegg tilbys et halvtårstudium i havbruksdrift (30 studiepoeng) til havbruksbedriftene.
FBA tilbyr en rekke mindre studier til sjømatsektoren. Kompetanseprogram stamfiskproduksjon, fôrteknologi, vannbehandlingsteknologi, ernæring, kystsoneplanlegging m.fl.

Årsstudium i Havbruksdrift
 • Produksjonsbiologi (10 sp)
 • Fiskehelse og velferd (10 sp)
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri (10 sp)
 • Ledelse (10 sp)
 • Økonomi for oppdrettere (10 sp)
 • Valgfag: Kvalitetsledelse i akvakultur (10 sp)
 • De tre første emnene kan også tas som et halvårsstudium. 
Årsstudium i Kvalitetsledelse i sjømatproduksjon
 • Produktkvalitet (10 sp)
 • Kvalitetsstyring og mikrobiologi (10 sp)
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri (10 sp)
 • Prosjektstyring og hygenisk design (10 sp)
 • Ledelse (10 sp)
 • Økonomi og logistikk (10 sp)

Andre studieprogram

 • Kompetanseprogram Stamfisk (10+10 sp)
 • Ekstrudering med fokus på pelletkvalitet (10 sp)
 • Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi (10 sp)
 • Kystsoneforvaltning (10 sp)
FOR MER INFORMASJON
Prosjektkoordinator Viktor Solbakken 
Tlf: 755 17361 / 95 74 84 35 
E-post: viktor.a.solbakken@nord.no
>> Videreutdanningstilbud på deltid innen havbruk-, husdyr- og landbruksfag

Helse- og sosialfag

Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, blant annet knyttet til utdanning og videreutdanning av sykepleiere og sosialarbeidere. 

Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner.

Nord universitet har en rekke åpne videreutdanningstilbud innen helse- og sosialfag. 

Senter for omsorgsforskning
Senter for omsorgsforskning, midt legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner.

>> Les mer
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg bidrar til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler i helsesektoren i Norge. Senteret tilbyr kurs og videreutdanning for ansatte i omsorgs- og helsefaglige yrker. 

>> Les mer

Samfunnsfag

Nord universitet tilbyr kompetanseheving innen samfunnskunnskap, geografi og historie. Kurs og videreutdanninger som tilbys under dette fagområdet er relevante for både ansatte i fagspesifikke yrker, som et tilskudd til kompetanseheving med tanke på karriere, og for mennesker i lederroller. 

Senter for velferdsinnovasjon
Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning på og utvikling av velferdsinnovasjon. Hovedmålet for senteret er å bidra til utvikling av ny praksis og nye tjenester til det beste for brukerne og samfunnet.

>> Les mer

Informasjon til studenter på kurs og videreutdanning

Ved spørsmål omkring videreutdanninger som tilbys, ta kontakt med studieveilederen som er tilknyttet det enkelte studium. Kontaktinformasjon til studieveileder finner du på studiets nettside. På studiet nettside finner du også informasjon om opptakskravene til det enkelte studiet. 

Etter- og videreutdanning som tilbys til samfunns- og næringslivet som oppdragsstudier kan ha egne forutsetninger og retningslinjer. I disse tilfeller ber vi studentene lese tilsendt informasjon nøye. 


DETTE MÅ DU GJØRE FØR DU KOMMER PÅ SAMLING

1. Sjekk at du har mottatt studentnummer  
Når du har fått opptak og takket ja til studieplassen, vil du etter hvert motta en e-post med et velkomstbrev som inneholder ditt studentnummer. 

Skal du gå på et av våre kurs uten studiepoeng vil du ikke få studentnummer, du behøver ikke å aktivere studentkonto eller betale semesteravgift. Deltakeravgift kan likevel være aktuelt å betale.  En kontaktperson på det aktuelle studiet vil gi informasjon om hvordan du skal få tilgang til ulike tjenester. 

2. Aktivere studentkonto
Som ny student må du aller først registrere deg og opprette et passord på selvaktiveringsportalen.  Til dette benytter du ditt studentnummer som du har mottatt i e-post fra Nord universitet. 

Vi anbefaler at du bruker PC eller Mac til selvaktiveringen da mobile enheter ikke alltid viser nødvendige avhukingsbokser. Passordet som genereres på selvaktiveringsportalen brukes sammen med ditt studentnummer til innlogging til alle våre nettjenester. 

3. Betal semesteravgift  
Semesteravgiften er en lovpålagt avgift på kroner 725,- . Avhengig av hvilket studium du går på så vil faktura for semesteravgift enten ligge klar i studentweb, eller du vil få beskjed om å opprette denne selv i studentweb. Husk å oppgi riktig KID-nummer ved betaling. 

4. Studieavgift
Studieavgiften kan sammenlignes med en deltakeravgift, som du må betale for å delta på et "betalingsstudium". Faktura for studieavgift vil også bli opprettet i studentweb ca to uker før studiestart. Kontaktperson på studiet vil sende deg mer informasjon om dette. 

NB. Dersom arbeidsgiver skal betale din semesteravgift, så skal du ikke opprette faktura i studentweb. Skal arbeidsgiver betale din studieavgift må du sende dennes navn og adresse til videre@nord.no innen to uker før studiestart. Se informasjon du får tilsendt før oppstart. 

5. Sjekk hva du må ha med deg på samling eller forelesning
Informasjon finnes på det enkelte studies nettside, eller sendes deg på e-post.

Dersom du har problemer med å logge deg på søknadsportalen, aktivere studentkonto eller opprette faktura for semesteravgift så ber vi deg kontakte oss per epost på videre@nord.no.


STUDENTWEB
Her finner du informasjon om ditt studium og informasjon fra foreleserne. 

>> FAQ - Ofte stilte spørsmål (kommer)
FAKTURA
Faktura for semesteravgift og studieavgift finnes i studentweb. Dersom arbeidsgiver skal betale din semesteravgift, så skal du ikke opprette faktura i studentweb. Skal arbeidsgiver betale din studieavgift må du sende dennes navn og adresse til videre@nord.no innen to uker før studiestart.
SØKNADSPORTAL
Du logger deg på Søknadsweb for etter- og videreutdanning HER

Dersom du har problemer med å logge på vår søknadsportal og får feilmelding når du prøver å registrere deg som ny bruker, ta kontakt med 
videre@nord.no, eventuelt opptakskontoret på tlf. 755 17699.
OPPTAK
For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb - avhenger av hvilket studium eller emne du søker om opptak til.

>> Kontaktinformasjon til opptakskontoret

Kontaktinformasjon

Ønsker dere kompetanseheving for egne ansatte og utfyllende informasjon om studier og kurs som universitetet kan tilby? Ta kontakt med en av våre ansatte som vil hjelpe deg med å komme i dialog med universitetets fagmiljøer. 

Koordinator kurs og videreutdanning
Anne Sofie Andaas Elgseter

E-post: anne.s.elgseter@nord.no
Tlf. 74 02 26 73

 
Enkeltemner

Konferanser