Finn studier

 

 

Hålogalands historie fra høvdingdømmer til provins HI305S5169601.03.2021 21:56:5901.03.2021 21:56:59Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Emnet omfatter noen sentrale tema fra Hålogalands historie som hentes fra STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{2CFD59F5-21F6-4BC3-BEB6-D12833078EE8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Kartografi GEO104267279Emnet gir en innføring i kart som kommunikasjon og praktisk redskap. Emnet gir en introduksjon til behandling av geografiske data i geografiske informasjonssystemer (GIS), samt grunnleggende statistiske metoder knyttet til slik anvendelse.22.03.2021 10:11:2722.03.2021 10:11:27Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet gir en innføring i kart som kommunikasjon og praktisk redskap Emnet gir en introduksjon til behandling av geografiske data i STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{428ABA00-9C34-4EF6-B264-9E00CC7D4132}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Naturgeografi GEO111167280Naturgeografi vektlegger sammenhenger mellom de forskjellige faktorene som til sammen skaper landskapet og naturmiljøet. Sentrale tema er hvordan landformene har blitt dannet og hvordan dynamiske prosesser som omfatter geologi, løsmasser, vær, klima og vegetasjon virker.01.03.2021 17:04:4501.03.2021 17:04:45Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Naturgeografi vektlegger sammenhenger mellom de forskjellige faktorene som til sammen skaper landskapet og naturmiljøet STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{08DEB6BC-BDD0-4C27-8B3A-014E74273BAD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Geografiske teorier og begreper GEO112267281Emnet gir en innføring i geografifagets historie, sentrale teorier og begreper.22.03.2021 10:11:2422.03.2021 10:11:24Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet gir en innføring i geografifagets historie, sentrale teorier og begreper Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{13C8882D-A4C5-4DBC-8179-57875186CA2E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
En introduksjon til samfunnsvitenskap og til nordområdestudier BCS105X6756202.03.2021 13:08:3102.03.2021 13:08:31Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Del 1 - En introduksjon til samfunnsvitenskapen: Del 1 introduserer STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{63A835C5-32D8-42E1-9B65-3C074A8E99DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Aktuelle tema i Nordområdene BCS135X6756302.03.2021 13:10:2902.03.2021 13:10:29Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Emnet introduserer studenten til viktige strukturer og krefter som påvirker STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{A8C3B85F-2467-40AA-B69B-9A13BA17FE52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Historisk teori og metode HI122S67995Kurset gir ei elementær innføring i historisk teori, metode og historiografi. Målet med kurset er å øve studentane opp til ei kritisk haldning til historiefaget, og å gi dei innsikt i grunnlagsproblema historikaren står overfor når han/ho driv forsking og formidling av historie.16.04.2021 21:29:2716.04.2021 21:29:27Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Kurset gir ei elementær innføring i historisk teori, metode og historiografi Målet med kurset er å øve studentane opp til ei kritisk STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{ECF8E578-A635-485D-A95B-200FFA8E5949}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Eldre norsk historie (før 1814) HI109S6799626.03.2021 08:58:5926.03.2021 08:58:59Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Emnet tar for seg norsk historie frå vikingtid til 1814, og skal særleg legge STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{52A169A6-59F7-4C59-8691-D37E42D20517}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Kvalitativ og kvantitativ metode del I ME310S6831201.03.2021 21:46:0401.03.2021 21:46:04Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Emnet skal gi studentene erfaring i og dybdekunnskap om selvstendig praktisk STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{5BFD53C0-3F2D-445E-AB81-B1382F5CA652}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Organisasjon og ledelse OR301S6831301.03.2021 21:46:0701.03.2021 21:46:07Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Kurset tar sikte på å belyse hvordan ideologiske endringer i omgivelsene og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{198D3363-AF40-410D-B50E-59077BB4971A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Samfunnsplanlegging og folkehelse SAM500068354Emnet gir innsikt i samfunnsplanlegging generelt, og for miljø og helse spesielt. Sentralt er overordnet kjennskap til plan og styringssystemet i kommunene, og videre integrering av folkehelse i det kommunale plan- og styringssystemet. Vektlagt blir også sammenhengen mellom fysiske omgivelser, fysisk aktivitet, helse og planlegging.01.03.2021 21:56:5101.03.2021 21:56:51Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet gir innsikt i samfunnsplanlegging generelt, og for miljø og helse spesielt Sentralt er overordnet kjennskap til plan og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{60E4B37E-C710-427C-8AEA-4BD2350C6156}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Kjønn, etnisitet og likestilling - om ulikhet og integrering SOS500368355Er kjønn og etnisitet noe vi har, noe vi blir eller noe vi gjør? Hva menes med «å forstå menns og kvinners situasjon ut fra et kjønns- og etnisitetsperspektiv»? Dette er noen av spørsmålene som belyses i emnet.01.03.2021 21:56:5501.03.2021 21:56:55Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Er kjønn og etnisitet noe vi har, noe vi blir eller noe vi gjør Hva menes med «å forstå menns og kvinners situasjon ut fra et kjønns- og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{15B7486D-0AB1-41B8-9CB4-B529D08BAA45}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Innovasjon i tjenesteyting OR335S6835901.03.2021 21:57:1101.03.2021 21:57:11Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Organisasjoner både i privat og offentlig sektor konfronteres i økende grad STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{D32C2C56-83F9-49F7-8EB9-8C17DC8DE1A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Internasjonal politikk i nord PO304S68360Emnet gir kunnskap om sentrale teorier innen fagfeltet Internasjonale Relasjoner (IR) og sette studenten i stand til å knytte disse til aktuelle problemstillinger i nordområdene.01.03.2021 21:57:1501.03.2021 21:57:15Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet gir kunnskap om sentrale teorier innen fagfeltet Internasjonale Relasjoner (IR) og sette studenten i stand til å knytte disse til STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{1F67FCF9-F2D0-4660-85CA-C768C7667469}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Etikk og verdier i sosialt arbeid SOA500068363Emnet 'Etikk og verdier i sosialt arbeid' gir en systematisk redegjørelse for den profesjonelle etikken som ligger til grunn for sosialt arbeids praksis. Emnet gir grundig innføring i relevante teorier og begreper for å forstå og analysere sentrale etiske problemstillinger og dilemmaer i sosialt arbeid.22.03.2021 10:30:2422.03.2021 10:30:24Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet 'Etikk og verdier i sosialt arbeid' gir en systematisk redegjørelse for den profesjonelle etikken som ligger til grunn for STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{DEC9693F-432B-4203-BAC8-1AEA8A3D112A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Sosiologisk teori SOS50016836401.03.2021 21:57:2701.03.2021 21:57:27Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Emnet gir studentene innsikt i sentrale klassiske og moderne sosiologiske STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{2A30A5CF-16D7-434F-8A9C-E2146C267C52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Historie, politikk og nordlige ressurser SA218S6853522.03.2021 10:32:1422.03.2021 10:32:14Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Emnet starter med utvalgte deler av den historiske utviklingen av Nord-Norge STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{18FE85A9-8DA5-4E88-828C-24C624872A69}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
De nordiske samfunn SA212S6853622.03.2021 10:32:1822.03.2021 10:32:18Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Dette kurset vil fokusere på de Nordiske samfunn - på hvilke verdier og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{7AF2441C-8151-4C90-9B0B-AB887E730556}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Nordisk politikk SA210S6853722.03.2021 10:32:2122.03.2021 10:32:21Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Emnet presenterer og sammenlikner de politiske systemene i de nordiske land STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{D6BD0393-0ABF-4442-85E9-AFE402E25D95}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Kommunikasjon OR280S68538Emnet skal gi kunnskap som kan styrke kommunikasjon mellom aktører innad i virksomheter og eksternt.01.03.2021 22:20:5001.03.2021 22:20:50Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet skal gi kunnskap som kan styrke kommunikasjon mellom aktører innad i virksomheter og eksternt Det blir lagt vekt på at ulike STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{BB933E14-8640-4316-A95A-8107A6D0BB40}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js