Mangfold og mestring MM220L

Fordypningsemnet i Mangfold og mestring i barnehage og skole (MM220L) skal videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studenten har fra kunnskapsområdene i BLU eller fra annen grunnutdanning. Emnet er satt sammen av drama, norsk, pedagogikk og religion, livssyn, etikk, og det legges opp til en integrert og tverrfaglig tilnærming for å øke studentenes interkulturelle forståelse og handlingskompetanse.   Fordypningen vier stor plass til hvordan samhandling og relasjoner mellom mennesker danner grunnlag for lek, læring, dannelse og utvikling av demokratisk tenking. Emnet skal bidra til å utvikle studentens kompetanse innenfor arbeidet med barn og elever med ulik kulturell, religiøs og livssynsmessig bakgrunn. Videre skal emnet bidra til å styrke studentens kompetanse innenfor det språklige og kulturelle arbeidet med flerspråklige barn. Emnet skal også bidra til å utvikle studentens kunnskap om urbefolkningsperspektiv, nasjonale minoriteter, likestilling og fellesskap, slik lover, internasjonale konvensjoner og planer forutsetter. Et annet viktig aspekt er å styrke studentenes kompetanse når det kommer til samarbeid med foreldre, kolleger og øvrige samarbeidspartnere i barnehage og skole.

Mangfold og mestring MM220L

Studiepoeng 30,0
Nivå Lavere grad
Type emne Valgfag eller videreutdanning.
Undervisningssemester Høst 2017
Hvilket år i studieprogrammet 3. studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Undervisningsspråk
Søknadsfrist  

Beskrivelse av emnet

Fordypningsemnet i Mangfold og mestring i barnehage og skole (MM220L) skal videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studenten har fra kunnskapsområdene i BLU eller fra annen grunnutdanning. Emnet er satt sammen av drama, norsk, pedagogikk og religion, livssyn, etikk, og det legges opp til en integrert og tverrfaglig tilnærming for å øke studentenes interkulturelle forståelse og handlingskompetanse.

Fordypningen vier stor plass til hvordan samhandling og relasjoner mellom mennesker danner grunnlag for lek, læring, dannelse og utvikling av demokratisk tenking. Emnet skal bidra til å utvikle studentens kompetanse innenfor arbeidet med barn og elever med ulik kulturell, religiøs og livssynsmessig bakgrunn. Videre skal emnet bidra til å styrke studentens kompetanse innenfor det språklige og kulturelle arbeidet med flerspråklige barn. Emnet skal også bidra til å utvikle studentens kunnskap om urbefolkningsperspektiv, nasjonale minoriteter, likestilling og fellesskap, slik lover, internasjonale konvensjoner og planer forutsetter. Et annet viktig aspekt er å styrke studentenes kompetanse når det kommer til samarbeid med foreldre, kolleger og øvrige samarbeidspartnere i barnehage og skole.

Kostnader

I studiet inngår en ekstern samling på en uke og en lokal ekskursjon på en dag. Antatt kostnad er mellom 5000 og 6000 kroner samlet.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten:

Kunnskaper:

 • ha kunnskap om lek og læring, omsorg og danning i et mangfoldig samfunn
 • ha kunnskap om pedagogikk og pedagogiske prosesser i barnehage og skole, for barn så vel som voksne
 • ha kunnskap om hvordan litteratur kan bidra i språkutvikling og utvikling av flerkulturell forståelse
 • ha kunnskap om flerspråklighet og om hvordan norsk som andrespråk tilegnes, utvikles og kartlegges
 • ha kunnskap om metoder, strategier og organiseringsmåter for en tilpasset språk- og leseopplæring
 • ha kunnskap om arbeidsformer i dramafaget og strategier som kan bidra til forståelse og faglig og sosial utvikling
 • ha kunnskap om utvikling og vedlikehold av religiøs og livssynsmessig identitet individuelt og kollektivt, i barnehage og skole
 • ha kunnskap om prinsipper og metoder for faglig og pedagogisk planlegging og vurdering av lek- og læringsmiljøet i barnehage og skole i samarbeid med barn, foreldre og kolleger.
 • ha kunnskap om egen profesjons samfunnsoppdrag, om barns rettigheter, om mangfold og det flerkulturelle fagfeltet historisk og i dag
 • ha kunnskap om relevante etiske teorier om og forståelse for etiske utfordringer for barn og voksne knyttet til flerkulturelle fellesskap i barnehage og skole

Ferdigheter:

 • kunne tilpasse ulike fag og undervisningsmetoder og planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og opplevelser for flerspråklige barn og elever
 • kunne legge til rette for inkluderende og stimulerende undervisningmiljø i samarbeid med barn, elever og foreldre/foresatte
 • kunne treffe begrunnede valg med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap, og anvende denne i det daglige arbeidet sammen med barn, elever og personale
 • kunne legge til rette for kartlegging av flerspråklige barns språklige ferdigheter, tilpasset språkopplæring, begrepsutvikling og leseopplæring og kjenne til viktige prinsipper og metoder i utvikling av leseforståelse og lesestrategier
 • kunne iverksette tiltak gjennom ulike typer språk-, litteratur- og dramaarbeid som styrker flerspråklige barn og elevers lek, læring og utvikling av kulturforståelse
 • kunne anvende sin faglige kunnskap om religiøs og livssynsmessig identitet i arbeidet med å skape en atmosfære av respekt, toleranse og likeverd i en barnegruppe, i en klasse og i samarbeidet med foreldrene.
 • kunne møte foreldre og samarbeidspartnere og samarbeide med dem om barns beste
 • kunne gi og ta faglig profesjonsveiledning i emneområdet i møte med kolleger og medarbeidere
 • kunne forvalte kunnskaper fra det flerkulturelle feltet og bruke dette i egen profesjonsutvikling og i utviklings- og innovasjonsarbeid.

Forkunnskapskrav

For studenter på barnhagelærerutdanningen og som har bestått BULL100L/(SL),og SRL100L/(SL) eller studenter med Bachelor barnehagelærerutdanning eller tilsvarende som grunnskolelærer.

Undervisningsform

"Ansikt til ansikt", lærer- og studentledet arbeid i grupper. Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen, i seminarer og på ekstern samling, da før- og etterarbeid tar utgangspunkt i disse.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

I dette samlingsbaserte emnet over ett semester, inngår forelesning, ekskursjoner, samlingsbasert, heltid. En uke legges som ekstern samling. I Studiet legges det vekt på studentdeltagelse, også i mappeeksamener på samlingene, organisert som møter med barn og i seminar.

Pensum

(med forbehold om endringer)

Pensum vil i all vesentlighet være felles for student/lærergruppene.

Artikler i omfang 100 sider samlet. Disse velges ut av studenter og lærer i samråd. Minst 50 sider skal være på engelsk .

 

Offentlige dokumenter i utvalg:

Utdanningsdirektoratet (2013). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2011). Generell del av læreplanen. Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/

Utdanningsdirektoratet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/

Balto, A. (1997) Samisk barneoppdragelse i endring. Oslo: AdNotam Gyldendal KAP 1,3,6. Til sammen 45 sider.

Brekke, Ø (2011). Religion i det offentlege rommet; multikulturalisme som berøringsangst? Salongen. Nettstedet for filosofi og idehistorie. Hentet fra http://www.salongen.no/-/bulletin/show/687364_religion-i-det-offentlege-rommet?ref=checkpoint (Teksten sto på trykk i Morgenbladet 15. juli 2011.)

Bundgaard, H og Gulløv E (2008) Forskel og fællesskab: minoritetsbørn i daginstitution København:Hans Reitzel . 200sider.

Dahlberg, G, Moss, P., Pence, A. (2006 3.oppl) Från kvalitet till meningsskapande Stockholm: HLS förlag KAP 1, 2, 4, 5, til sammen 125 sider.

Gilhus, I., Sælid & Mikaelsson, L. (2007). Hva er religion? Oslo: Universitetsforlaget. S. 6-85 og 130-145.

Gjervan, M. m.fl. (2006) Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen akademisk. 160 sider.

Golden, A. (2009): Ordforråd, ordbruk og ordlæring, i et andrespråksperspektiv. (2. utg.) Gyldendal Akademisk.

Gullestad,M.(2002) Det norske sett med nye øyne: Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt Oslo:Universitetsforlaget KAP 1, 2, 5, 7 og 10, til sammen 80 sider. Finnes som e-bok

Hauge, A-M (2007 (2.utg) Den felleskulturelle skolen Oslo: Universitetsforlaget

Jacobsen, K. A. (2011). Verdensreligioner i Norge (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Kversøy, K. Skogly (2005). Etikk; praktisk vinkling. En verktøykasse med ni perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget

Sandvik, M. og Spurkland, M. (2009): Lær meg norsk før skolestart. Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen. Cappelen Akademisk Forlag.

Selj, E. m.fl. (2008): Med språklige minoriteter i klassen (2.utg.) Cappelen Akademisk Forlag. (s.19-121 og s. 125-187)

Storjord, M (2008) Barnehagebarns liv i en samisk kontekst En arena for kulturell meningsskaping Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø: Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2008. KAP 1, 9, 10, 11. 60s Tilgjengelig elektronisk.

Traavik, H. og Alver,V.R. (2008): Skrive- og lesestart. Skriftspråklig utvikling i småskolealderen.(2. utg.). Fagbokforlaget.

Kompendie 1:

Bøyum, Steinar (2014). Seksualundervisning og livssynspluralisme. Karianne Westrheim og Astrid Tolo (Red.), Kompetanse for mangfold. Om skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Bergen: Fagbokforlaget, 168-189.

Giæver, Katrine (2014). Inkluderende språkfellesskap i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. S. 42-56: Etikk og religion i språkarbeidet.

Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2010). Identitet - kort og godt. Fredriksberg: Samfundslitteratur. S. 94-104: Mellem identiteter; s. 104-111: Forskel og identitet.

Johansen, Kjell Eyvind & Vetlesen (2000). Innføring i etikk. Oslo: Universitetsforlaget. S. 100-105: Kapittel 6. Kulturelt mangfold, enighet og uenighet; s. 201-215: Kapittel 12. Forskjells- og likebehandling på grunnlag av kjønn og rase/etnisitet.

Kasin, Olav (2008). Kultur som mangfold og problem i barnehagen. Per Inge Båtnes og Sissel Egden (Red.), Flerkulturell forståelse i praksis. Oslo: Gyldendal, 129-139.

Lindboe, Inger Marie (2008). Kulturers etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. Ann Merete Otterstad (Red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold; fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget. 179-194.

Lindboe, Inger Marie (2009). Kultur og verdier. Betraktninger fra et etisk perspektiv. I Karin Elise Fajersson m.fl. (Red.) Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og mangfold. Cappelen Akademisk Forlag. 95-105.

Lindholm, Tor (1995). Menneskerettigheter i islam og kristendom. I Østnor, Lars (Red.), Mange religioner - én etikk? (s.153-167). Oslo: Universitetsforlaget.

 

Kompendie 2:

Drangeid, M. (2014). Lesing som fremmederfaring. Litterær analyse og undervisning. Gyldendal Akademisk. Oslo (13 s.)

Fjørtoft, H. (2014): Flerspråklighet i norskfaget. I Norskdidaktikk. LNU Fagbokforlaget. Bergen (27 sider)

Hasle, I. (1998): Språklig tilgjengelighet og innholdsmessig relevans. Om bruk av skjønnlitterære tekster i andrespråksundervisningen. Åmbø, R. (red.) (1998): Litteraturmøte. Oslo (14 sider)

Henning, Å. (2010): «Det sosiale aspektet: Leseren i transaksjonen». Kap. 6 i Litterær forståelse. Innføring i litteraturdidaktikk. (14 s.)

Nergård, M. E. (2013). Ei jente fra Damaskus, en maurisk prins og en skolegutt fra Norge. I I: Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom (kap. 8) (31 sider)

Ommunsen, Å. M. (2008): Barndom i et flerkulturelt samfunn? Barndom, senmodernitet og kulturmøter i barnelitteraturen. Otterstad, A.M. (red.): Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt. Universitetsforlaget. Oslo (23 sider)

Sejersted, J.M (2003): «Norsk migrasjonslitteratur». I Norsk litterær årbok 2003. Sejersted, J.M og E. Vassenden (Red.). Det norske Samlaget (19 s.)

Skaret, A. (2006): Flerkulturell barne- og ungdomslitteratur i Norge. Kaldestad, P.P. og Vold, K.B. Årboka litteratur for barn og unge 2006. Det norske Samlaget (10 sider)

Stenbro, N. (2009): Bøker for barn på mange språk. I R. Hvistendahl (red.) Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. Oslo. (25 sider)

Strand, T.(2010). Innvandrere i litteraturen - individer eller grupperepresentanter? I Årboka Litteratur for barn og unge. Det Norske Samlaget. Oslo. (10 sider)

Westrheim, K. (2014). Det flerkulturelle i et kritisk perspektiv. I Westrheim, K.og A. Tolo (red.) Kompetanse for mangfold - om skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. Bergen.

Østberg, S. (2013). Interkulturell kompetanse. Å være lærer i en flerkulturell kontekst. I: Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom (kap. 1). (17 sider) NY!

Kompendie 3:

Dramafaglig pensum

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtvei-evaulering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Vurderingsordning

Bodø - Sammensatt vurdering (første gang 2015 høst).
 • Bodø - Obligatorisk deltakelse - minimum 80% oppmøte på undervisning, seminar og ekstern samling, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
 • Bodø - Profesjonspraksis i barnehage eller skole, 10 Dager. Teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
 • Bodø - Praktisk oppgave - praktisk visning med barn, ledelse av faglig diskusjon og rapport, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
 • Mappe - 4 arbeider, teller 40/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
 • Skoleeksamen, 4 Timer. Teller 60/100 av karakteren (første gang 2015 høst).

Overlappende emner

MM101L Mangfold og mestring - 30 studiepoeng.