Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor

Trives du på sjøen og liker å ferdes i ukjent farvann? Glad i å reise? Nye muligheter venter deg som ønsker utfordrende lederjobber i en dynamisk næring som krever dyktige folk, både i Norge og i utlandet. Skipsfart er i dag Norges nest største eksportnæring, etter olje og gass. Det er mange typer jobber i denne næringen, som skipsarbeider, i rederiadministrasjoner, verftsindustrien, hos maritime tjenesteleverandører og i offentlig maritim forvaltning.

Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse

Studiepoeng 180,0
Type studium Bachelorgrad
Startsemester Høst 2015
Språk Norsk
Fakultet Handelshøgskolen
Studiested Bodø
Søknadsfrist 15.05.2015

Yrkesmuligheter

Etter endt kadettperiode kan man bli sjøoffiser på skip og flytende innretninger. Man kan også arbeide ved rederiadministrasjoner, verft, utstyrs- og tjenesteprodusenter og i olje- og gassektoren. Andre arbeidsgivere kan være offentlige og private organisasjoner knyttet til maritim næring.

Videre utdanning

Aktuelle videreutdanninger vil være MBA-studiet i teknologiledelse eller andre MBA-studier ved Handelshøgskolen samt Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Disse erfaringsbaserte masterprogrammene krever minimum 2 års arbeidserfaring etter bestått bachelorgrad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Det gjøres oppmerksom på at det finnes helsekrav for å kunne søke om nautiske sertifikat, se informasjon på sjøfartsdirektoratets hjemmesider.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Studiet gir en bred innsikt i den maritime næringen, samt ledelse, administrasjon og økonomistyring om bord i fartøy og i maritime virksomheter forøvrig. Studiet skal styrke sjøoffiserenes lederkompetanse for arbeid om bord, og gi det økonomisk-administrative fundamentet for arbeid på ledernivå innen sjøfart, øvrig næringsliv og forvaltning.

Studenter uten tidligere maritim utdanning og erfaring gjennomfører et maritimt forkurs. I løpet av de første to studieårene gjennomfører studentene emnene som defineres i STCW-konvensjonen for nautisk sjøoffiserutdanning. Denne delen av studiet gir det teoretiske grunnlaget for løse ut sertifikat som dekksoffiser. Siste studieår gjennomføres tre fordypningsemner innenfor økonomi, administrasjon og ledelse i tillegg til bacheloroppgave. Det er progresjonskrav underveis i studiet, for å få starte på emner i andre studieår må samtlige emner på første år være bestått, se også Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

En rekke undervisningsmetoder benyttes, klasseromsundervisning, gruppearbeid, seminarer, selvstudier, praktiske øvelser og prosjektarbeid. Det stilles store krav til engasjement og arbeidsdisiplin hos den enkelte. Simulatorer benyttes i undervisningen, spesielt knyttet til ferdighetstrening innen navigasjon. Her trenes på bruk av engelsk språk, kommunikasjon og teamarbeid samt praktisk ledelse inkl. kriseledelse. Det er frammøteplikt for deler av undervisningen.

Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse kan gjennomføres enten som en fulltids utdanning på tre år eller som en kombinasjon, med de to første årene på heltid og det siste fordelt over to år. På emnene i siste studieår er undervisningen lagt opp som konsentrerte samlinger for å gjøre det mulig for studentene å kombinere studiet med kadett-tjeneste. For å kunne søke om sertifikat krever Sjøfartsdirektoratet praksisopplæring (fartstid som kadett), deler av denne kan gjennomføres parallelt med studiet. Kadett-tjenesten er ikke del av studiet. Studentene må selv skaffe arbeidskontrakt med rederiet, dette organiseres gjennom maritimt opplæringskontor.

Det legges til rette for at de studentene som ønsker det kan gjennomføre ulike kurs. Disse er ikke del av studiet, men er nødvendige for å kunne gjennomføre kadett-tjeneste og søke om sertifikat etter fullført studium: Grunnleggende og videregående sikkerhets- og beredskapskurs for skipsfarten, Medisinsk grunnkurs, ARPA Radar (automatic radar plotting aid) kurs, ECDIS/AIS IMO modellkurs og Bridge Resource Management-kurs (BRM).

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten skal

 • ha bred kunnskap innen maritime fag som oppfyller kravene for dekksoffiserer jfr. STCW kapittel II/1 og II/2
 • ha bred kunnskap om sikker, effektiv og miljømessig forsvarlig drift av fartøy
 • ha bred kunnskap om fartøykonstruksjoner, stabilitet og skipstekniske løsninger
 • ha bred kunnskap om nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk samt offentlig forvaltningsregimer knyttet til eierskap, bygging og drift av skip
 • ha kunnskap om faktorer som påvirker kommunikasjon, beslutningsprosesser, motivasjon og trivsel om bord i skip
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det maritime fagområde, og hvordan man oppdaterer egen kunnskap innenfor de sentrale emnene i studiet
 • ha kunnskap om maritim næring, shippingmarkeder og transport samt et bredt perspektiv på samfunnsmessige, økonomisk-administrative, teknologiske og ledelsesfaglige forhold som påvirker fartøy- og rederidrift, herunder kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter - Kandidaten kan

 • anvende kunnskap og beherske terminologi tilegnet gjennom studiet på et bredt spekter av maritime problemstillinger og derigjennom treffe begrunnede valg i aktuelle situasjoner herunder navigere og lede operasjoner på et skip
 • reflektere over egen utøvelse av den operasjonelle lederrollen om bord og evne å justere denne under veiledning
 • arbeide selvstendig, analysere situasjoner, handle effektivt og kommunisere godt både på norsk og engelsk innenfor team satt sammen av personer med forskjellig språklig og kulturell bakgrunn
 • finne, vurdere og bruke relevant informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • benytte ulike metoder, verktøy og teknikker som grunnlag for å sikre forsvarlig operasjon og drift av et fartøy

 

Generell kompetanse - Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, etiske og økonomiske problemstillinger knyttet til maritim virksomhet
 • har analytiske og teoretiske kunnskaper egnet for videregående studier innenfor nærliggende studieretninger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen både nautiske- og bedriftsøkonomiske emner
 • har forståelse og respekt for andre fagområder og disipliner, kan arbeide tverrfaglig, utveksle synspunkter, utvikle samarbeidsrelasjoner og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • har kjennskap til innovasjonsprosesser som bidrar til ny forståelse og nye løsninger innenfor næringen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Det gjøres oppmerksom på at det finnes helsekrav for å kunne søke om nautiske sertifikat, se informasjon på sjøfartsdirektoratets hjemmesider.

Yrkesmuligheter

Etter endt kadettperiode kan man bli sjøoffiser på skip og flytende innretninger. Man kan også arbeide ved rederiadministrasjoner, verft, utstyrs- og tjenesteprodusenter og i olje- og gassektoren. Andre arbeidsgivere kan være offentlige og private organisasjoner knyttet til maritim næring.

Utenlandsopphold

Nord universitet har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universitet som tilbyr masterutdanning i maritim ledelse, inklusiv World Maritime University (Malmø) og Cyprus Technological University.

Kostnader

Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur.

Kandidater som søker sertifikat etter fullført studium må påregne noen kostnader knyttet til dette for evt. kurs, kost-/reiseutgifter knyttet til kadettid m.v.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamen og vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmebaserte innleveringsoppgaver, skoleeksamener, casestudier, mappeevaluering og simulatoreksamener anvendes. Det benyttes bokstavkarakterer og karakterene godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.