EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer.  Målgruppe er FoU-personell fra bedrifter og instituttsektor, kunnskaps- og næringsparker, mastergradsstudenter og ansatte ved høyskoler og universitet. Oppstart på studiet forutsetter nok kvalifiserte søkere.

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

Studiepoeng 10,0
Type studium Kortere studier/kurs
Startsemester Vår 2017
Språk Norsk
Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Bodø
Søknadsfrist 09.01.2017

Yrkesmuligheter

Studiet vil øke deltagernes søker- og driftsferdigheter på internasjonale finansieringskilder for FoU og innovasjon.

Videre utdanning

Studiet kan ved innvilget søknad inngå i et masterprogram.

Opptakskrav

Bestått bachelorgrad eller tilsvarende.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Samlingsbasert undervisning fordelt over tre samlinger. Hver samling over tre dager. Samlingsdatoer: 13.-15. februar, 13.-15. mars og 24.-26. april. Studiet består av et emne på 10 studiepoeng.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal ha:

 • Kunnskap om Norges samhandling med EU og EØS og spesielt om EUs oppbygging og organisasjon, beslutningssystemene samt maktfordelingen mellom EU og medlemslandene
 • Kunnskap om lobbyvirksomhet og forhandlingsmetoder innenfor EU systemet.
 • Kunnskap om EU-prosjekter som fenomen, deres forutsetninger, muligheter og metodikken som benyttes i de ulike faser - fra idé til sluttføring.
 • Kunnskap om tilgjengelige FoU virkemidler, politisk organisering av EU sine forskningssystemer, samt prosesser i forhold til prioriteringer og aktivering av utlysninger.
 • Kunnskap om hvordan en oppnår styrket gjennomslagskraft i søkeprosesser
 • Kunnskap om de faglige og finansielle rapporteringsrutinene for EU-prosjekter
 • Kunnskap om strategiske utviklingsprosesser og effekten av FoU-aktivitet i egne virksomheter
 • Kunnskap om hvordan organisere og drifte et EU-prosjekt i egen organisasjon.

Ferdigheter
Kandidaten skal ha:

 • Ferdigheter til å fange opp og forstå søknadsutlysninger og prosessene som fører frem til dem
 • Ferdigheter til å drive aktiv prosjektutvikling og søknadsutforming mot virkemidler (som for eksempel Horisont 2020), herunder administrative rutiner, forhandlingsprosesser, alliansebygging og rapportering.
 • Ferdigheter til å kunne organisere og drifte et EU-prosjekt i egen organisasjon

Generell kompetanse
Kandidaten skal:

 • Kunne analysere EU-prosjekter som begrep, deres forutsetninger og muligheter samt metodikken som benyttes i de ulike faser - fra idé til sluttføring.
 • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å fange opp utlysninger, bygge allianser, søke på og drifte prosjekter og formidle resultater fra disse til spesialiser og til allmenheten.

Opptakskrav

Bestått bachelorgrad eller tilsvarende.

Yrkesmuligheter

Studiet vil øke deltagernes søker- og driftsferdigheter på internasjonale finansieringskilder for FoU og innovasjon.

Videre utdanning

Studiet kan ved innvilget søknad inngå i et masterprogram.

Utenlandsopphold

Det er ikke tilrettelagt for utenlandsopphold.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering gis som bestått/ikke bestått. Vi viser tilgjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Oppgave (knyttet til eget case). Vurderes som Bestått/ Ikke bestått. Det er anledning til å skrive i grupper på inntil 3 studenter. Oppgavens omfang: 1 kandidat: 10- 12 sider. 2 kandidater: 16-18 sider. 3 kandidater: 23-25 sider.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem