Examen philosophicum FIL1001

Målet med Examen Philosophicum er å gi studentene innføring i sentrale posisjoner, teorier og ideer innenfor vestlig filosofi. Ikke-vestlige tradisjoner som for eksempel Buddhisme blir også forklart og diskutert. Det blir lagt stor vekt på øvelse i kritisk refleksjon over dagsaktuelle utfordringer i lys av filosofisk kunnskap og forståelse.    Lærestoffet er valgt ut slik at temaene skal ha relevans for videre studier innenfor humanistiske fagområder, og samfunns- og naturvitenskaper. Kunnskap om vitenskapenes tenke- og arbeidsmåter og øvelse i dialog på tvers av ulike fagområder inngår også som en del av kurset.  Lærestoffet blir presentert og diskutert i ulike moduler; Virkelighetsoppfatning og vitenskapelig forståelse, ekspertise og kunnskap, evolusjon, diversitet og etikk, økonomi, natur og samfunn, religion, kunst og frihet, og massemedias rolle i det moderne samfunnet.

Examen philosophicum FIL1001

Studiepoeng 7,5
Nivå Lavere grad
Type emne Obligatorisk
Undervisningssemester Høst 2017
Hvilket år i studieprogrammet 1. studieår
Studiested Bodø, Mo i Rana, Steinkjer
Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen
Undervisningsspråk
Søknadsfrist  

Beskrivelse av emnet

Målet med Examen Philosophicum er å gi studentene innføring i sentrale posisjoner, teorier og ideer innenfor vestlig filosofi. Ikke-vestlige tradisjoner som for eksempel Buddhisme blir også forklart og diskutert. Det blir lagt stor vekt på øvelse i kritisk refleksjon over dagsaktuelle utfordringer i lys av filosofisk kunnskap og forståelse.

Lærestoffet er valgt ut slik at temaene skal ha relevans for videre studier innenfor humanistiske fagområder, og samfunns- og naturvitenskaper. Kunnskap om vitenskapenes tenke- og arbeidsmåter og øvelse i dialog på tvers av ulike fagområder inngår også som en del av kurset.

Lærestoffet blir presentert og diskutert i ulike moduler; Virkelighetsoppfatning og vitenskapelig forståelse, ekspertise og kunnskap, evolusjon, diversitet og etikk, økonomi, natur og samfunn, religion, kunst og frihet, og massemedias rolle i det moderne samfunnet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semester avgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal:

  • Ha inngående kunnskap om sentrale posisjoner, teorier og ideer som beskrevet og definert i læreplan, forelesninger og øvrig undervisningsmateriell.


Ferdigheter:

Studentene skal:

  • Være i stand til å redegjøre for sentrale filosofiske tradisjoner, teorier og ideer behandlet i pensum.
  • Være i stand til å gi en filosofisk redegjørelse for faglige og praktiske problemstillinger.
  • Være i stand til å reflektere over egne erfaringer i lys av filosofisk kunnskap.
  • Forholde seg kritisk til bruk av ulike informasjonskilder.

 

Generell kompetanse:

Studentene skal:

  • Være i stand til å identifisere, analysere og utarbeide velbegrunnede løsningsforslag forankret i filosofisk innsikt på aktuelle utfordringer.
  • Kunne reflektere kritisk over sin egen stilling som forsker og forvalter av vitenskapelig kunnskap.
  • Kunne delta aktivt i samfunnsdebatten omkring spørsmål som knytter seg til dagsaktuelle problemstillinger med filosofisk relevans

Undervisningsform

Forelesninger, kollokvier

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen er en blanding av forelesninger, dialoger og film. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring gjennom aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene.

Eksamen må besvares i grupper på 2-3 studenter.

Pensum

Anfinsen, Roar N. og Christensen, Erik (red.) (2013). Menneske, natur og samfunn. Oslo: Universitetsforlaget

ISBN 978-82-15-02187-4

Kompendium:

Jakobsen, Trond Gansmo (2005): Økofilosofi, Tapir akademisk forlag; Del 1 (s. 25-60)

Nyeng, Frode, (2004):Vitenskapsteori for økonomer, Abstrakt forlag; Kapittel 1 (s.17-31)


Dybvig, Dagfinn Døhl, Stig Ingebrigtsen, Ove Jakobsen, Øystein Nystad (2013): Etikk for økonomer, Gyldendal akademisk; Kapittel 2 (s. 37-66)


Skjervheim, Hans (2002): Mennesket, Universitetsforlaget; Deltakar og tilskodar (s. 20-36)

Ingebrigtsen, Stig og Ove Jakobsen (2004): Økonomi, natur og kultur, Abstrakt forlag; Kapittel 1 (s. 9-22)

Sølvberg, Erik (1990). Politisk idehistorie, Aschehoug; Kapittel 7 (s. 65-74), kapittel 8, (s. 76-87) og kapittel 9 (s. 103-109)

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning

Bodø-Oppgave (første gang 2017 høst).
Mo i Rana - Oppgave (første gang 2017 høst).
Steinkjer - Oppgave (første gang 2017 høst).

Overlappende emner

EX120E Examen Philosophicum - 7.5 studiepoeng.

Inngår i følgende studier

 

 

Naturforvaltninghttps://www.nord.no/no/studier/naturforvaltning-bachelorgradsstudiumNaturforvaltningBachelorgrad
Digital økonomi og organisasjonhttps://www.nord.no/no/studier/bachelorgradsstudium-i-informasjonssystemerDigital økonomi og organisasjonBachelorgrad
Regnskaphttps://www.nord.no/no/studier/regnskap-bachelorRegnskapBachelorgrad
Husdyrvelferdhttps://www.nord.no/no/studier/husdyrvelferd-arsstudiumHusdyrvelferdÅrsstudium
Naturforvaltninghttps://www.nord.no/no/studier/naturforvaltning-arsstudiumNaturforvaltningÅrsstudium
Husdyrfag - velferd og produksjonhttps://www.nord.no/no/studier/husdyrfag-velferd-og-produksjon-bachelorgradsstudiumHusdyrfag - velferd og produksjonBachelorgrad