Demokrati og offentlighet, kommentarjournalistikk om klima/miljø JOU5000

Emnet handler om mediene og journalistikkens betydning for demokrati, opinionsdanning og meningsskaping. Emnet tar for seg noen av de største globale utfordringene i dette århundre; miljøproblemer og klimaendringer, og diskuterer meningsjournalistikkens rolle i forhold til den offentlige samtale om disse tema. Kommentarjournalistikken er en sjangre i vekst der bakgrunn, analyse, forklaring og debatt er blitt viktigere. Samtidig har digitaliseringen og framveksten av sosiale medier gitt publikum nye roller i offentligheten, og endret maktforholdet i kommunikasjonen. Undervisningen vil derfor være opptatt av hvem som setter dagsorden på miljø- og klimaområdet og hvordan endringer i journalistikken utfordrer opinionsdanningen på disse områdene. I emnet vil det også legges vekt på praktisk utøvelse av kommentar og meningsjournalistikk og det forventes at studentene deltar i det offentlige ordskiftet omkring politikken knyttet til miljø- og klimautfordringene.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Demokrati og offentlighet, kommentarjournalistikk om klima/miljø JOU5000

Studiepoeng 10,0
Nivå Mastergrad
Type emne Valgemne på master i samfunnsvitenskap
Undervisningssemester Høst 2017
Hvilket år i studieprogrammet 1. studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Søknadsfrist 01.07.2017

EMNEEVALUERING

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

LÆRINGSUTBYTTE

Kunnskap

Studenten skal:

 • Ha tilegnet seg inngående kunnskap om journalistikkens rolle i forhold til demokrati, offentlighet og meningsdannelse, både i dag og i et historisk perspektiv
 • Ha tilegnet seg inngående kunnskap om kommentarsjangerens utvikling og framtidige muligheter
 • Ha god kjennskap til det tverrvitenskapelige grunnlaget for klimadebatten
 • Ha innsikt i de globale utfordringene som følger av klimaendringer

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne analysere journalistiske meningstekster i tilknytning til teorier om journalistikkens rolle i et offentlighetsperspektiv
 • Kunne produsere et journalistisk arbeid innenfor kommentarsjangeren
 • Kunne anvende argumentasjonsteknikk og analyse i egne arbeider
 • Kunne anvende substanskunnskap fra miljø og klimafeltet og formidle dette i form av en argumenterende tekst rettet mot en bred offentlighet

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne analysere relevante fag- eller yrkesetiske problemstillinger
 • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forsknings- eller utviklingsprosjekt på egenhånd
 • Kunne gjennomføre selvstendige arbeider og beherske fagområdets uttrykksformer
 • Kunne kommunisere med fagpersoner og allmennheten om problemstillinger, analyser og konklusjoner på miljø- og klimafeltet
 • Kunne forstå og formidle følger av klimapolitikk
 • Kunne bidra til journalistfaglig nytenking og utvikling av kommentarsjangeren

FORKUNNSKAPSKRAV

Relevant bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning) for opptak på master i samfunnsvitenskap med C i vektet snitt

UNDERVISNINGSFORM

Ansikt til ansikt

LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER

Samlingsbasert. Forelesninger og seminar

PENSUM

Bøker

Eide, Elisabeth, Elgesem Dag, Gloppen Siri og Rakner Lise (red) (2014): Klima, medier og politikk. Abstrakt forlag. Oslo. Kapitlene 1,3,4,5,6,7,11,12,13,15,16 og 17 (226 s)

Mathisen, Birgit Røe og Morlandstø, Lisbeth (2016): Kommentaren ¿ en sjanger i endring. Cappelen Damm. Oslo. (200 sider)

 

Kompendium

Nord Universitet «Demokrati og offentlighet, kommentarjournalistikk om klima og miljø» (ca 250 sider)

Eksamensbeskrivelse

VURDERINGSORDNING

Sammensatt vurdering (første gang 2017 høst).
 • Oppgave 1 - individuell - maks 1,5 sider, teller 25/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
 • Oppgave 2 - individuell - kronikk/blogg - maks 1,5 sider, teller 25/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
 • Skoleeksamen, 6 Timer. Teller 50/100 av karakteren (første gang 2017 høst).

Inngår i følgende studier

 

 

Samfunnsvitenskap (samfunnssikkerhet og terrorismestudier, geografi, sosiologi, journalistikk, sosialt arbeid, statsvitenskap, historie)https://www.nord.no/no/studier/master-i-samfunnsvitenskapSamfunnsvitenskap (samfunnssikkerhet og terrorismestudier, geografi, sosiologi, journalistikk, sosialt arbeid, statsvitenskap, historie)Mastergrad