Du ser nå informasjon om emnet for studieår 2018/2019

Med joik som utgangspunkt JOI500

Studiet skal gi en grunnleggende innsikt i og premisser for samisk kultur og musikk. Det vil bli arbeidet med å utvikle en forståelse for joikens natur gjennom teoretisk og praktisk tilnærming.   Delemner:    Innføring i samisk kultur:  I dette delemnet legges spesiell vekt på den sørsamiske kulturen, med innsikt i kulturell kompetanse, historikk, geografisk utbredelse. Praktisk og teoretisk kunnskap om joik vil få en sentral plass.   Musikkorientering og lytting:  Delemnet er knyttet til samisk musikk både i opprinnelige form og anvendt i nyere genre i musikken. Delemnet skal omfatte øving i å vurdere musikken i et opplevelsesmessig og analytisk perspektiv.   Stilisering av elementer fra joik - nye sammenhenger:  I delemenet vil didaktisk og metodisk arbeid med joik stå sentralt. Studentene vil få praktiske arbeidsoppgaver, også med mulighet for selv å arrangere egen musikk.

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Med joik som utgangspunkt JOI500

Studiepoeng 15,0
Nivå Lavere grad
Type emne

Obligatorisk teoriemne.

Undervisningssemester Høst 2018/vår 2019
Hvilket år i studieprogrammet 1. studieår
Studiested  Tromsø/Levanger
Ansvarlig fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Undervisningsspråk Norsk
Søknadsfrist  

Emneevaluering

Emnet evalueres etter hver samling.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om joikens stiltypiske egenskaper, historie og tradisjonelt bruksområde
  • har kunnskap om moderne musikk med referanser til joik
  • har kunnskap om bruk av joik i pedagogiske sammenhenger.

FERDIGHETER
Studenten

  • kan gjøre rede for ulike former for joik fra ulike områder og tidsperioder
  • kan lage egne joiker og framføre disse - både tradisjonelt (vokalt), og i nye rammer (arrangert, instrumentalt og/eller koblet med nyere musikkgenre)
  • kan formidle kunnskap om joik i skolen.

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

  • har en grunnleggende innsikt i samisk kultur, med hovedvekt på det sørsamiske området

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Det vurderes også realkompetanse.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studiet organiseres gjennom forelesninger, arbeid i klasse, grupper og individuell veiledning. Digital læringsplattform er etablert som felles informasjons- og samarbeidsverktøy og kan nyttes.

Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter

Eksamensbeskrivelse

Obligatorisk deltagelse (OD) 80%
Ett skriftlig arbeidskrav (AK)
Muntlig/praktisk eksamen, ekstern sensor.

Vurderingsordning

Samlet vurdering (første gang 2009 høst).
  • Praktisk oppgave individuelt eller i gruppe, teller 100/100 av karakteren (første gang 2018 vår).
  • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2018 vår).
  • Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren (første gang 2018 vår).

Inngår i følgende studier

 

 

Med joik som utgangspunkt, 15 stphttps://www.nord.no/no/studier/med-joik-som-utgangspunkt-15-studiepoengMed joik som utgangspunkt, 15 stpKortere studier/kurs
Med joik som utgangspunkt, 15 stphttps://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier/2017h/Sider/15JO1.aspxMed joik som utgangspunkt, 15 stpKortere studier/kurs
Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levangerhttps://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier/2016h/Sider/15JO1.aspxMed joik som utgangspunkt, 15 stp, LevangerKortere studier/kurs