Kompetanse for kvalitet: Videreutdanning for lærere

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

OVERSIKT OVER SAMLINGSPLANER >

Bodø - mer om studietilbud

Norsk 2, 5. – 10. trinn (30 stp.): Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet, men lærere i barneskolen som ønsker fordypning i norsk kan også søke. Studiet bygger på Kunnskapsløftets sentrale elementer med vekt på kompetansemål, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Studiet gir, i tillegg til arbeid med litterære og språklige problemstillinger, en faglig og didaktisk fordypning innen lesing, skriving, muntlighet og digitale tekster. Gjennomgående blir det fokusert på å skape en god sammenheng mellom studiefaget og skolefaget. Studiet er nettbasert, med tre korte samlinger pr semester.

Norsk 2, 8.-13. trinn (30 stp.): Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet og lærere i videregående skole. Studiet bygger på Kunnskapsløftets sentrale elementer med vekt på kompetansemål, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Studiet gir, i tillegg til arbeid med litterære og språklige problemstillinger, en faglig og didaktisk fordypning innen lesing, skriving, muntlighet og digitale tekster. Gjennomgående blir det fokusert på å skape en god sammenheng mellom studiefaget og skolefaget. Studiet er nettbasert, med tre korte samlinger pr semester.

Engelsk 2, 5. – 10. trinn (30 stp.): Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen engelsk fagdidaktikk, språk, litteratur og metode, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget. Studiet legger opp til varierte arbeidsformer, med en blanding av tradisjonelle forelesninger, klassediskusjoner, gruppearbeid, nettseminar og diverse hjemmeoppgaver — og det er vår ambisjon å la studentene ta del i det beste fra både universitets- og lærerutdanningstradisjonen innen engelskfaget. Studiet er fleksibelt organisert med 3 samlinger per semester. Det er 2 emner à 15 stp.

Kunst og håndverk 1, 1.-10. trinn (30 stp.) Digitale ferdigheter i Kunst og håndverk er et 15+15 studiepoeng tilbud som vektlegger digitale medier og web2.0. Områdene som dekkes er kunst og visuell kommunikasjon (høst semester) og arkitektur og design (vår). Hovedmålgruppe er 1-10 lærere (differensiert undervisning). Emnene er på introduksjonsnivå og har vurderingsform bestått/ikke bestått. Deltakere må ha tilgang til stabil internettforbindelse, PC/MAC, iPad, Android/iPhone. Emnene er et rent nettbasert tilbud.

Nesna - mer om studietilbudet

Matematikk 1, 1.-7. trinn (30 stp.) Målet med kurset er at studentene skal kunne utvikle sin matematikkfaglig og didaktisk kompetanse for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning på 1.–7. trinn, samt åkunne analysere elevers læringsprosesser og reflektere over egen praksis. I tillegg til faglige matematiske temaer, vil i modulene inngå didaktiske temaer som matematisk språk, kommunikasjon, modellering/problemløsning, tilpasset opplæring, begynneropplæringen, vurdering, samt bruk av IKT. Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to og en halv dager hvert semester. Hvert semester er en modul med egen eksamen.

Naturfag 1, 1.-7. trinn (30 stp.)
Studiet er samlingsbasert og er tilrettelagt for lærere som ønsker videreutdanning i naturfag for grunnskolens trinn 1-7. Studiet har tre samlinger per semester, og vektlegger varierte arbeidsmåter for å stimulere til undring og læring i naturfag. I tillegg vektlegges profesjonsperspektiver som naturopplevelser, det naturfaglige språket, forskerspiren, bærekraftig utvikling, læremiddel- og læreplananalyse, vurdering for læring, grunnleggende ferdigheter, argumentering, og undervisningsplanlegging. Studiet er samlingsbasert med tre samlinger i semesteret.

Engelsk 1, 1.-7. trinn (30 stp.) Regional.  Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet og økt språkkompetanse. Det profesjonsrettede perspektivet er sentralt i emnet, hvor deltakerenes faste læringsarena er deres eget klasserom og skole. Deltakerene vil således tilegne seg formalkompetanse på sin egen arbeidssplass. Dette emnet vil således være av en praktisk art, hvor kompetanseheving i klasserommet er prioritert.​

Norsk 2, 5.-10. trinn (30 stp.) Regional

Matematikk 2, 5.-10. trinn (30 stp.) Regional

Trøndelag - mer om studietilbudet

Engelsk 1, 5.- 10 trinn (30 stp)
Studiet gir en innføring i språkopplæring fagdidaktikk og et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst. Studiet omfatter språkferdighet, fagdidaktikk, litteratur og samfunnskunnskap. Studiet gir innsikt i teori og praktiske metoder innenfor moderne språkopplæring. Engelsk 1 består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Den språklige og didaktiske kompetansen studentene skal nå i løpet av kurset, er resultat av en utvikling gjennom begge emnene.  

Se video om Engelsk 1 her! (Dobbeltklikk på videoen for å se den på full skjerm)

 

Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn (30 stp)                 
Studiet tar utgangspunkt i kompetansemålene for matematikkfaget, og det legges først et faglig og didaktisk grunnlag i matematikk før aktuelle skolefag kommer inn med gode eksempler på bruk av denne matematikken. Gjennom studiet skal deltakerne få et solid grunnlag for å drive god undervisning i tråd med forskningsbasert kunnskap. Studiet vil innebære utstrakt kompetansedeling og samarbeid mellom deltagerne. Bruk av digitale hjelpemidler inngår.

Kroppsøving 1, 1. - 10. trinn (30 stp)
Studiet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på 1.-10. trinn i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen. Det legges vekt på hvordan valg av innhold og arbeidsmåter påvirker læreprosessene og hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling.

Se video om Kroppsøving 1 her!  (Dobbeltklikk på videoen for å se den på full skjerm)


Matematikk 1, 1. - 7. trinn (30 stp)
Studiet Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som arbeider med - eller som vil arbeide med faget matematikk og som har mindre enn 30 studiepoeng i grunnutdanninga. Tilbudet er også meget aktuelt for lærere som har matematikk i utdanningen, og ønsker en faglig oppdatering. Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng. Det ene emnet går om høsten og det andre om våren. Lærere som har 15 studiepoeng matematikk fra tidligere, kan velge å ta bare det første emnet som går om høsten.

Matematikk 1, 5.- 10. trinn (30 stp)
Studiet Matematikk 1 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som arbeider med - eller som vil arbeide med faget matematikk og som har mindre enn 30 studiepoeng i grunnutdanninga. Tilbudet er også meget aktuelt for lærere som har matematikk i utdanningen, og ønsker en faglig oppdatering. Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng. Det ene emnet går om høsten og det andre om våren. Lærere som har 15 studiepoeng matematikk fra tidligere, kan velge å ta bare det første emnet som går om høsten.

Matematikk 2, 1. - 7. trinn (30 stp)                
Studiet Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som ønsker en faglig fordypning i matematikk med vekt opå utvikling av undervisningskunnskap. Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng. Det ene emnet går om høsten og det andre om våren.

Naturfag 1, 1. - 7. trinn (30 stp)                  
Tilbudet er samling- og nettbasert, organisert i to emner med normal studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester. Det legges opp til 3 samlinger per semester, hver på tre ukedager. Mellom samlingene er det undervisning og veiledning via Skype. Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsmåter, spesielt med sikte på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv skal praktisere med egne elever. I tillegg til forelesninger vil studiet derfor bli preget av studentaktivitet, ekskursjoner, skolerettet laboratoriearbeid, gruppearbeid, individuelle oppgaver, IKT og samtaler/diskusjoner.

Se video om Naturfag 1 her! (Dobbeltklikk på videoen for å se den på full skjerm)

  

Studietilbud i samiske språk

Finn et tilbud i samiske språk ved en studieinstitusjon som du ønsker å søke på, og søk om studieplass direkte til studieinstitusjonen som tilbyr studiet. Vær oppmerksom på at søknadsprosedyrer og søknadsfrister kan variere mellom studieinstitusjonene.

Finansiering, stipend- og vikarordning

Det er mulig å søke videreutdanning utenom stipend- og vikarordningen, men da må søkere delta på andre premisser. Opptak foregår da lokalt etter ordinært opptak 1. juni. (Les mer på "Søkere utenom stipend- og vikarordningen")

  1. Vikarordning
    I vikarordningen frigjøres du fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver, og du får du tid til å studere uten at du går ned i lønn. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler mv.

  2. Stipendordning
    Med stipendordningen bestemmer du selv i dialog med din skoleeier, om du vil bruke deler av stipendet til å få fri for å studere, eller om stipendet skal være en ekstra inntekt i tillegg til jobb

--> Les mer på Udir sine nettsider.

 

Søkere utenom stipend- og vikarordningen

Det åpnes opp for søkere utenfor stipend- og vikarordningen, men da deltar søker på andre premisser. Opptak foregår da lokalt med en søknadsfrist 15. mai 2017.

Søknadsfrist 15. mai

Saksbehandling skal være ferdig 1. juni


Kriterierfor søkere utenfor ordningen

  • Søkerne må kunne dokumentere at de har lærerutdanning.

  • For deltakere som søker utenom finansieringsordningen og som ikke har et ansettelsesforhold i skolen, må kunne dokumentere at de har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens de gjennomfører videreutdanningen.

  • Søkere som har et ansettelsesforhold ved en skole vil prioriteres. 

Andre studietilbud

Ønsker du et annet studietilbud enn det du finner i studiekatalogen fra Utdanningsdirektoratet, kan du søke på andre tilbud og få de samme betingelsene. Du må da søke både til Udir og til Nord universitet. Velg "Annet studietilbud" på Udir sin søkeportal og oppgi navnet på studietilbudet du ønsker, samt hvilken institusjon som tilbyr studiet.

Andre videreutdanningstilbud ved Nord universitet
Se oversikt på våre Etter- og videreutdannings sider. 

Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Regionale tilbud

Lærere som ønsker å søke regionale eller andre ordinære studietilbud, må selv søke om studieplass direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet etter fristene som gjelder for studiet. I tillegg må læreren søke om å delta i vikar- eller stipendordningen innen 1. mars. Slike søknader registreres som søknad til "annet studietilbud" i søknadssystemet.

Se mer informasjon på Udir sine nettsider:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/informasjon-til-skoleeiere---videreutdanning-for-larere-2018/
 
  


Viktige datoer:

Søking til videreutdanning innen KfK 2018/19.
10. januar: Foreløpig emneplaner publisert
1. februar: Start søknadsperiode for lærere
1. mars: Søknadsfrist for lærere
15. mars: Behandlingsfrist for skoleeiere
1. mai: Udir ferdig med søknadsbehandling.
15. mai: Frist for å søke opptak ved Nord universitet. Dette gjelder også for søkere utenom stipend- og vikarordningen
1. juni: UH ferdig med opptak
Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for.
HUSK! For å bli tatt opp på studiet, må du takke JA til studieplassen.

Kontaktinformasjon


Administrativ kontakt:

Runi Hagen
e-post: runi.hagen@nord.no


Studieveiledere:

Bodø og Nesna:
Hanne Mathisen
e-post: hanne.mathisen2@nord.no

Levanger:
Hans-Kristian Øyan
e-post: hans-kristian.oyan@nord.no