Trafikkopplæring

Trafikklærer

Trafikklærerstudiet er en profesjonsutdanning som tar sikte på å dekke behovet for trafikklærere i Norge. Utdanningen er en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikklærerens primære oppgave er å bidra til å sikre en nasjonal standard på bilføreropplæringen for å styrke bilførernes kompetanse. Trafikklæreryrket passer for deg som vil arbeide med mennesker og er interessert i trafikksikkerhet. For å gi profesjonell føreropplæring lærer du om samspillet i trafikken og utvikler din egen kjøredyktighet. Studiet er unikt i Norge, og har studenter fra hele landet.  Bilføreropplæringen skal sette mennesket i sentrum og samtidig tilgodese samfunnets behov. Å ha ansvar for sikkerhetsopplæring av de unge som ønsker førerkort er i seg selv en stor utfordring og en krevende oppgave.

Høgskolekandidatstudium trafikklærer

Studiepoeng 120,0
Type studium
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Handelshøgskolen
Studiested Stjørdal
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Trafikklærerutdanningen fører frem til grad som høgskolekandidat. Utdanningen kvalifiserer for yrkestittelen trafikklærer som gjelder for opplæring til førerkort klasse B (personbil). Autorisasjon som trafikklærer gis av Statens Vegvesen og gis bare ved at fastsatte førerkort-, vandels-, skikkethets- og helsekrav imøtekommes.
Som trafikklærer er du kvalifisert for å tilby opplæring til førerkort klasse B (personbil). Med en trafikkfaglig kompetanse kan du også bli ansatt i Statens vegvesen, samt arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og i transportbedrifter.
Det finnes gode jobbmuligheter for trafikklærere over hele landet.

Videre utdanning

Etter trafikklærerstudiet kan du ta videreutdanning som kvalifiserer deg til å drive opplæring i de øvrige førerkortklassene og til å være faglig leder ved en trafikkskole. Trafikklærer, høgskolekandidat vil kunne gi grunnlag for videreutdanning i ulike retninger fram til fullført bachelorgrad eller mastergrad

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 • Minst tre år førerrett for klasse B før 1.august i opptaksåret. Som dokumentasjon forlanges det kopi av førerkortet (begge sider).
 •  

  Programoversikt Last ned som PDF

  Du har valgt: / [FJERN]

  Oversikt

  Studieplan

  Beskrivelse av studiet

  Overordnede mål for studiet er å utdanne trafikklærere for opplæring til førerkort klasse B. Studiet skal bidra til å videreutvikle en sikkerhetskultur i samsvar med myndighetenes visjon om null drepte og alvorlig skadde i trafikken (Nullvisjonen).

  Utdanningen skal gi studentene et perspektiv på forholdet mellom menneske, samfunn, miljø og moderne vegtrafikk både nasjonalt og internasjonalt.

  I løpet av studiet skal studentene gis mulighet til å tilegne seg relevant yrkeskompetanse. Det skal skapes bevissthet om trafikklærerens særlige ansvar i arbeidet for bedre trafikksikkerhet. Dette involverer trafikklærerens personlige egenskaper. Trafikklærerutdanningen vil derfor legge vekt på å øve opp evne til kritisk selvvurdering og god selvinnsikt.

  En referanseramme for undervisning og læring er at studiet skal kvalifisere for fremtidig yrkesvirksomhet i tråd med myndighetenes strategi for bedre trafikksikkerhet på veg. Med sikte på det skal utvikling av kunnskap, ferdighet og generell kompetanse skje gjennom følgende kompetanseområder:

  • Faglig kompetanse: Studenten skal kunne reflektere over sammenhengen mellom teori, yrkesfag og moderne teknologi og over den betydningen dette har i samfunnet. Utvikling av trafikantadferd er en prioritert oppgave, faglig kompetanse omfatter også kjøredyktighet på høyt nivå.
  • Pedagogisk kompetanse: Slik kan studenten planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere opplæring som er tilpasset studentenes forutsetninger i samsvar med moderne pedagogiske teorier, læreplaner og lovverk. Pedagogisk kompetanse omfatter også analyse, forståelse og refleksjon over forskriftenes og læreplanenes innhold og arbeidsmåter, samt evne til å utvikle studentenes læringsstrategier og å skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø.
  • Sosial kompetanse: Studentene skal utvikle sosial kompetanse slik at de kan samarbeide med elever og møte dem ut fra deres individuelle og kulturelle forutsetninger og utvikle deres medansvar i undervisnings- og læringsarbeidet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og andre aktører i det nasjonale trafikkfaglige miljøet.
  • Yrkesetisk kompetanse: I samsvar med de grunnverdier som opplæring og arbeidsliv bygger på skal studenten utvikle akademisk og yrkesetisk kompetanse som grunnlag for arbeid som trafikklærer, både i trafikkopplæringen, i lokalsamfunnet og på andre samfunnsarenaer.
  • Endrings- og utviklingskompetanse: Dette forutsetter at studenten er godt orientert om myndighetens visjoner, mål, planer og føringer for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Studenten skal ta hensyn til at innhold, organisering og læringsformer i trafikkopplæringen er i stadig endring både nasjonalt og internasjonalt. For å kunne utvikle sin lærerrolle også etter fullført studium må trafikklæreren ha kjennskap til og være med på å gjennomføre relevant forsknings- og utviklingsarbeid.

  Studentene skal ta betydelig ansvar for egen læring gjennom deltakelse og selvstendig arbeid. Læringsarbeidet vil veksle mellom forelesninger, individuelle studier, arbeid i grupper, praktiske øvinger og veiledning. Studiet vil ha innslag av læringsarbeid knyttet til så vel ordinær undervisning som studiebesøk ved ulike trafikkinstitusjoner og -miljø.

  Studiets tverrfaglige integrerte organisering bygger på en integrasjon av teori i praksisopplæringen. Mye av opplæringen foregår ute i trafikken, som er en unik men risikofylt læringsarena. Følgelig er en god del av undervisningen obligatorisk. For høyt fravær og manglende deltakelse i et emne kan medføre at studenten ikke blir meldt opp til avsluttende vurdering i emnet det aktuelle semesteret.

  Læringsutbytte

  Etter fullført og bestått studium forventes det at kandidaten:

  Kunnskap:

  • har perspektiv på forholdet mellom moderne bærekraftig vegtrafikk, samferdselsteknologi. menneske, samfunn og miljø
  • har oppdatert og relevant kunnskap innen det trafikkfaglige fagfeltet
  • kjenner til nyere forsknings- og utviklingsarbeid innenfor trafikkfaget
  • kjenner trafikklærerens samfunnsrolle og yrkesoppgaver

   

  Ferdigheter:

  • kan gjøre begrunnede kunnskapsbaserte valg av ulike undervisningsmetoder og -former
  • kan anvende og utvikle faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
  • kan anvende trafikkpedagogiske, trafikkpsykologiske, trafikkjuridiske og trafikkfaglige kunnskaper i planlegging, gjennomføring, vurdering og evaluering av undervisning og veiledning av førerkortelever
  • kan vise kjøreteknisk og trafikal egenferdighet på høyt nivå og gjennomføre undervisning på alle områder i læreplanen

   

  Generell kompetanse:

  • kan delta i samfunnsdebatten og realisere trafikklærerens samfunnsansvar knyttet til visjonen om null drepte og alvorlig skadde i trafikken
  • kan vurdere kritisk og anvende relevant kunnskap, etikk samt legge endringsvilje til grunn i undervisning og annet fremtidsrettet trafikksikkerhetsarbeid
  • kan presentere sentralt fagstoff, løsninger og planer både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
  • har evne til omstilling og nyskaping som kan bidra til videreutvikling av god yrkespraksis

  Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 • Minst tre år førerrett for klasse B før 1.august i opptaksåret. Som dokumentasjon forlanges det kopi av førerkortet (begge sider).
 •  

  Yrkesmuligheter

  Trafikklærerutdanningen fører frem til grad som høgskolekandidat. Utdanningen kvalifiserer for yrkestittelen trafikklærer som gjelder for opplæring til førerkort klasse B (personbil). Autorisasjon som trafikklærer gis av Statens Vegvesen og gis bare ved at fastsatte førerkort-, vandels-, skikkethets- og helsekrav imøtekommes.
  Som trafikklærer er du kvalifisert for å tilby opplæring til førerkort klasse B (personbil). Med en trafikkfaglig kompetanse kan du også bli ansatt i Statens vegvesen, samt arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og i transportbedrifter.
  Det finnes gode jobbmuligheter for trafikklærere over hele landet.

  Videre utdanning

  Etter trafikklærerstudiet kan du ta videreutdanning som kvalifiserer deg til å drive opplæring i de øvrige førerkortklassene og til å være faglig leder ved en trafikkskole. Trafikklærer, høgskolekandidat vil kunne gi grunnlag for videreutdanning i ulike retninger fram til fullført bachelorgrad eller mastergrad

  Utenlandsopphold

  Utdanningens særegenhet og mangel av tilsvarende utdanning i verden begrenser våre studenters mulighet til deltakelse i større utvekslingsprogrammer. Likevel har vi noen internasjonale prosjekter som våre studenter kan søke om å få delta på. Nærmere informasjon om våre internasjonale prosjekter vil du kunne få når du er blitt student hos oss.

  Kostnader

  Semesteravgift og pensumlitteratur.
  Studenten må påregne noen utgifter i forbindelse med to ukers hospitering.

  Realkompetanse

  For de som er uten generell studiekompetanse kan det søkes opptak med bakgrunn i realkompetanse

  I tillegg til de generelle karavene om å bli realkompetanse vurdert ved Nord universitet har utdanningen følgende særkrav til realkompetanse søkeren:

  • Realkompetansesøker skal kunne dokumentere utdanning etter grunnskole som også omfatter allmennfag. Slik dokumentasjon må sannsynliggjøre at søkeren har kunnskaper og ferdigheter i norsk og matematikk som tilsvarer studiekompetanse i disse fagene.
  • Realkompetansesøker skal kunne dokumentere minimum 3 års praksis som er relevant i forhold til toårig grunnutdanning for trafikklærere. Mest relevant er det om du har vært yrkessjåfør på tunge kjøretøy. Relevant er også jobb med ansvar for lærlinger, instruksjon eller undervisningsoppgaver.

  Søknadsfrist for realkompetansesøkere er 1.mars.

  Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

  Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

  Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

  Eksamen og vurderingsformer

  Vurderingsformene som brukes i studiet er løpende vurdering, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, skriftlige arbeider som en del av obligatorikk og skriftlige arbeid som gir individuelle karakterer. I tillegg skal studenten utarbeide en kandidatoppgave. Under hver enkelt emnebeskrivelse vil arbeidskrav og vurderingsform defineres.

  Avsluttende eksamen

  Studiet har en kandidatoppgave. Mer informasjon finner du i emnebeskrivelsen.

  Programevaluering

  Det vil gjennomføres evalueringer på ulikt nivå gjennom studietiden, i henhold til vårt Kvalitetssystem. Dette vil gi:

  • evaluering av undervisning på emnenivå
  • evaluering av studieprogram
  • evaluering av det helhetlige læringsmiljøet (Studiekvalitetsundersøkelsen)

  Evalueringene skal brukes aktivt som en strategi for å optimalisere studietilbudet ved trafikklærerstudiet i forhold til samfunnskrav og de til enhver tid gjeldende lover/forskrifter. Dette medfører at eksterne og interne aktører skal være endringsagenter i evalueringsarbeidet

  Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

  Vi viser til

  gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer

  Det er krav om politiattest av alle som skal starte trafikklærer høgskolekandidatstudium, jamfør kap. 6 om politiattest i forskrift for opptak til høyere utdanning. Politiattesten skal leveres ved studiestart. Hvis du har merknader i politiattesten skal attesten leveres tre uker etter at du har mottatt bekreftelse på studieplass.

  Etter endt utdanning må du selv søke Statens vegvesen om godkjenning/autorisasjon som trafikklærer. Du må da innfri helsekrav tilsvarende kravene for førerkort klasse D (buss). Samt ny politiattest, da det er krav en annen vandelsattest for de som søker autorisajon som trafikklærere.

  Skikkethet

  Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. For mer informasjon se Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

  Autorisasjon

  Autorisasjon som trafikklærer gis av Statens Vegvesen og gis bare ved at fastsatte førerkort-, vandels-, skikkethets- og helsekrav imøtekommes.