Tungtransport

Trafikklærer tunge kjøretøy

Har du erfaring som yrkessjåfør har du mye kunnskap om både yrket ditt og det å kjøre i trafikken. Vil du dele dine erfaringer med fremtidens yrkessjåfører er dette studiet for deg! Dette studiet som bygger på trafikklærerstudiet, går over ett semester og gir deg kompetanse som trafikklærer for tunge kjøretøy.

Beskrivelse av studiet

Har du erfaring som yrkessjåfør har du mye kunnskap om både yrket ditt og det å kjøre i trafikken. Vil du dele dine erfaringer med fremtidens yrkessjåfører er dette studiet for deg! Dette studiet som bygger på trafikklærerstudiet, går over ett semester og gir deg kompetanse som trafikklærer for tunge kjøretøy.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Alle fem krav må fylles for at du skal kvalifisere for opptak:

1.Godkjenning fra Statens Vegvesen som trafikklærer klasse B.

2.Minst 3 års allsidig sjåførpraksis på heltid med kjøretøy som har tillatt totalvekt over 16 tonn.

3.Førerett for klassene BECEDE

4.Minst 6 måneders praksis med teoretisk og praktisk opplæring i klasse B, etter godkjenning som trafikklærer (Trafikklærer med toårig grunnutdanning fra Norge unntas fra krav 4).

5. Bestått opptaksprøve i egenferdighet med tunge kjøretøy. Opptaksprøven gjennomføres ved studiested Stjørdal i henhold til retningslinjer for praktisk prøve

Ad punkt 2: CV eller arbeidsavtale er ikke godkjent som dokumentasjon på praksis.Vi må ha en arbeidsattest som viser hvor lenge du har vært ansatt, i hvilken stillingsprosent, samt en beskrivelse av ansvarsområder/arbeidsoppgaver/stillingstittel.

Dokumentasjon som viser at søker fyller opptakskravene skal lastes inn i søknaden seinest ved søknadsfrist 1.mars. Søkere som avslutter trafikklærerutdanning våren 2022 må dokumentere punkt 2 og 3 for å bli kalt inn til opptaksprøve. Opptaksprøven vil foregå i ukene 16 og 17 2022 (endringer kan komme). Reise til og fra Nord universitet og opphold bekostes av den enkelte.

Retningslinjer for opptaksprøve for vurdering av egenferdighet, tunge kjøretøy, for opptak til utdanningen Trafikklærer tunge kjøretøy

Vedtatt av dekan 22.01.2021 med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 4-2

Beskrivelse av opptaksprøven:

Opptaksprøve gjennomføres av Handelshøgskolen, faggruppe trafikk ved studiested Stjørdal. Fakultetet kontakter søkere etter søknadsfristen, med tidspunkt for gjennomføring av prøve.

For å bli kalt inn til opptaksprøve, må søker dokumentere at hun/han fyller punkt 2 og 3 innen gitt frist.

Før prøven starter må søker fremvise legitimasjon/førerkort med førerrett for klassene BECEDE. Prøven foregår med kjøretøy som Nord universitet disponerer. Opptaksprøven vil ta ca. 75 minutter, og inneholder blant annet til- og frakopling av tilhenger, daglig kontroll, sikkerhetskontroll, kjøring og rygging. Søkeren skal vise kjøredyktighet og trafikal kompetanse på et tilfredsstillende nivå. Prøven vil bli vurdert som en helhet.

Ved ikke-bestått resultat kan søker etter avtale med fakultetet få ett forsøk til. Søkere som etter andre forsøk ikke har fått bestått resultat på opptaksprøven får avslag på søknad om opptak. Søkere med ikke-bestått resultat på prøve har på grunn av opptakskravets art ingen klagerett.

Søker som får bestått opptaksprøve, blir vurdert for om han/hun fyller de andre opptakskravene til studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har trafikk- og transportfaglig kunnskap knyttet til føring av store og tunge kjøretøy
  • har bred kunnskap om trafikkopplæringsforskrift og læreplaner for fører- og yrkessjåføropplæring til tunge kjøretøy
  • har didaktisk og yrkesetisk kunnskap for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring på tunge kjøretøy
  • har kunnskap om moderne samferdselsteknologiske løsninger og mobilitet

Ferdigheter

Kandidaten

  • har kjøredyktighet og trafikal kompetanse på høgt nivå
  • kan vurdere og begrunne trafikk-, transporttiltak og trafikkutvikling ut i fra et samfunnsperspektiv

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan arbeide selvstendig og legge en vitenskapelig tilnærming til grunn for å løse transport-, yrkessjåfør- og trafikkfaglige problemstillinger
  • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til fører- og yrkessjåføropplæring

Samlinger

Studiestart mandag 15. august 2022 kl. 12:00.

Det vil bli noen uker nettbasert undervisning i emnet CDE902. Praksisemnet CDE911 foregår ved en selvvalgt institusjon de fire siste ukene av studiet.

Kostnader

Studieavgift 2022:
  • 135 000 kr. Semesteravgift kommer i tillegg. Studenten må påregne kostnader til reiser og overnatting knyttet til bedriftsbesøk, undervisning og praksis.​


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. mars 2022
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. mars 2022

Mer informasjon