Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby kvalifisert og systematisk veiledning i barnehagelærerutdanningen. Veiledningen skal bidra i studentenes profesjonsutvikling, samtidig som veiledningen skal kunne bidra til kollektive utviklings- og læringsprosesser i barnehagen. Studiet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger pr. semester. Hver samling er på 2 dager.

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen, Nett- og samlingsbasert

Studiepoeng 30,0
Type studium Kortere studier/kurs
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Vesterålen
Søknadsfrist 01.10.2018

Yrkesmuligheter

 Studiet kvalifiserer til arbeid som praksislærer for barnehagelærerstudenter.

 

Videre utdanning

Videreutdanningstilbudet inngår i startegien Kompetanse for fremtidens barnehage.

Opptakskrav

 Fullført førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning jf. Barnehagelovens bestemmelser §17 og § 18. Det er en fordel at studenten er tilsatt i en barnehage i studieperioden. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

 

 

 

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Samlinger

Samlinger :

Høst 2018

uke 42 ( tirsdag og onsdag)

uke 46 ( tirsdag og onsdag)

uke 49 (tirsdag og onsdag)

Vår 2019

uke 4 (tirsdag og onsdag)

uke 11 ( tirsdag og onsdag)

uke 17 ( tirsdag og onsdag)

Beskrivelse av studiet

Studiet omhandler profesjonsutøverens rolle og funksjon i forhold til å veilede studenter i egen barnehage. I emnet fokuseres det på sentrale begrep i veiledningsfeltet, forståelse av veiledning som fag, verdier og holdninger i veiledning, kommunikasjonsferdigheter, samt betydningen av relasjon og samtale. Videre forkuseres det på profesjonsidentitet og profesjonell utvikling, veiledningsteori og veiledningstradisjoner, samt metoder i veiledning. I studiet legges det stor vekt på utvikling av egen veilederrolle gjennon refleksjon, diskusjon og litteraturstudier.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
- har avansert kunnskap om sentrale tema og teorier innefor veiledningfeltet
- har inngående kunnskap om veiledningens betydning for å lære og utvikle egen profesjon
- har spesialisert kunnskap om barnahagelærerens profesjonelle utvikling
- kan identifsere og analysere faglige problemstillinger innefor veiledningsområdet
- har bred kunnskap om veiledning som verktøy i kollektive utviklings- og læringsprosesser i barnehagen
- har inngående kunnskap om etiske forhold som er av verdi for veiledningen

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan anvende kunnskap fra veiledningsområdet og kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid i sitt daglige virke
- kan ha en kritisk tilnærming til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor veiledningsfeltet
- kan planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk analysere og diskutere veiledning, kommunikasjons- og læringsprosesser.
- kan gjennomføre et selvstendig utviklingsprosjekt

Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan kritisk reflektere over veiledning som bidrag til innovasjon og fornyelse av barnehagens virksomhet
- kan kommunisere over faglige problemstillinger og reflektere over veiledningens bidrag til barnehagelærers profesjonelle utvikling

Opptakskrav

 Fullført førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning jf. Barnehagelovens bestemmelser §17 og § 18. Det er en fordel at studenten er tilsatt i en barnehage i studieperioden. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

 

 

 

Yrkesmuligheter

 Studiet kvalifiserer til arbeid som praksislærer for barnehagelærerstudenter.

 

Videre utdanning

Videreutdanningstilbudet inngår i startegien Kompetanse for fremtidens barnehage.

Utenlandsopphold

Ikke aktuell

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet (Nord)" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen er individuell skoleeksamen.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

'Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet (Nord)' og lokale reglement og retningslinjer på nlt;a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1197">