Teatergruppa Nonstop. Foto av Martin Hågensen

Vernepleie

Bachelorgrad i Namsos

Studiestart 2022 - vernepleie heltid

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelor i vernepleie.

Registrering 

Alle studenter ved Nord universitet må betale semesteravgift og registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du bør gjøre dette så snart som mulig når du mottatt ditt studentnummer. Dette vil gi deg tilgang til vår læringsplattform Canvas hvor du finner mer informasjon om ditt studium.

 

På Canvas vil det også ligge en del læringsmateriale som dere vil ha bruk for fra starten av studiet, derfor blir det viktig at dere betaler så fort dere veit at dere skal begynne på studiet slik at dere fra dag en har tilgang til Canvas.

 

Etter fullført betaling og registering må du også melde deg opp til undervisning og eksamen (vurdering).

 

Siste frist for betaling av semesteravgift og registrering er 1. september. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta 1-3 virkedager fra du har betalt til dette er registret i alle våre systemer. 

 
>> Registrer deg som student ved Nord universitet   

 

Politiattest 
For bachelorstudiet i vernepleie kreves det at du leverer politiattest.

 >> Les mer om politiattest og frister for levering av denne


Program / oppstart - Namsos

Programmet  inneholder mye nyttig informasjon, spennende aktiviteter og mulighet for å bli kjent med dine medstudenter. 

Tirsdag 16. august:

1015 - 1145: Åpning av studieåret på auditorium Folda
 • Registrering
 • Velkomst v/ studieprogramansvarlig Anita Berg og faggruppeleder Ingunn Skjesol

1200 - 1245: Offisiell åpning av studieåret med taler og kulturelle innslag.
                       Utendørs arrangement


13:00 og utover: Fadderprogram
 • Inndeling i faddergrupper  
 • Utdeling av gratis lunsj
 • Omvisning på campus​
 • Fadderaktiviteter


Onsdag 17. august:

Kl. 0915-14:30 Faglig program på Folda.

Fadderaktiviteter utenfor undervisningstid.
Vi viser til fadderprogrammet for ytterligere detaljer om aktiviteter.Torsdag 18. august:

Kl. 0915-14:30 Faglig program på Folda.
Fadderaktiviteter utenfor undervisningstid.
Vi viser til fadderprogrammet for ytterligere detaljer om aktiviteter.

Fredag 19. august:

Kl. 0915​-14:30 Faglig program på Folda​.
Informasjon fra administrasjon og øvrige støttefunksjoner

Fadderaktiviteter utenfor undervisningstid
Vi viser til fadderprogrammet for ytterligere detaljer om aktiviteter.

Vi viser til fadderprogrammet for ytterligere detaljer om aktiviteter.​Mandag 22. august:

I uke 34 vil dere som vernepleierstudenter dra på en hyttetur med overnatting. Kl. 08:45 - 15:00. Da skal vi bli bedre kjent. 
Vi går sammen fra universitetet kl 09:00.

Dere trenger sovepose, vanlige fritidsklær og gode sko i forbindelse med denne turen. Husk også å ta med deg mat og drikke.

Fadderaktiviteter foregår utenfor undervisningstid​. 

Fadderaktivitetene fortsetter gjennom uke 34.​

Timeplan, pensum og annen informasjon

​Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.
 
Pensum 

Slik finner du riktig pensum:  

>> Pensum 
 
 
Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene må ha tilgang til:  
 
PC eller Mac med nettilgang  
Hodetelefoner   
Webkamera 
 
Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. Ofte stilte spørsmål om studiestart 


​Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 

​>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet  
>> Les mer om fadderperioden 
>> Fadderprogram Namsos 2022
Vil du bidra til at alle skal få like muligheter til gode og meningsfulle liv?

Bachelor i vernepleie er Norges eneste helse- og sosialfaglige profesjonsutdanning. Som vernepleier vil du få en unik kompetanse om funksjonsnedsettelser og forhold som skaper funksjonshemming.

Som vernepleier vil du ha varierte arbeidsoppgaver hvor du tilrettelegger for og bistår mennesker i alle aldre der de bor og lever sine liv: på skole, jobb, i fritiden og hjemme.

Vernepleiere tar utgangpunkt i den enkeltes ressurser og arbeider for å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet.

Som vernepleier vil du få særlig kompetanse innen:

 • miljøterapeutisk arbeid
 • habilitering og rehabilitering
 • helsefremming og helsehjelp

Beskrivelse av studiet

Vil du bidra til at alle skal få like muligheter til gode og meningsfulle liv?

Bachelor i vernepleie er Norges eneste helse- og sosialfaglige profesjonsutdanning. Som vernepleier vil du få en unik kompetanse om funksjonsnedsettelser og forhold som skaper funksjonshemming.

Som vernepleier vil du ha varierte arbeidsoppgaver hvor du tilrettelegger for og bistår mennesker i alle aldre der de bor og lever sine liv: på skole, jobb, i fritiden og hjemme.

Vernepleiere tar utgangpunkt i den enkeltes ressurser og arbeider for å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet.

Som vernepleier vil du få særlig kompetanse innen:

 • miljøterapeutisk arbeid
 • habilitering og rehabilitering
 • helsefremming og helsehjelp

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse, eller realkompetanse.

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt Skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.


Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan, dersom de oppfyller de øvrige kriteriene, søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimum tre av de fem årene med arbeidserfaring må være relevant for bachelor i vernepleie. Relevant erfaring vil være utøvelse av velferdstjenester (helse/sosial/oppvekst/kultur) i offentlig, privat eller frivillig sektor. Søkeren må ha arbeidet direkte med tjenestemottakere gjennom utdanning eller arbeid. Omsorg for eget barn/fosterbarn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging eller andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging kan inngå i de tre årene med relevant arbeidspraksis.

Læringsutbytte

Kunnskapsområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid 

Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid 

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid

Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn 

Kunnskapsområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.

Kunnskapsområde: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak

Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Kunnskapsområde 3 Helsefremming og helsehjelp

Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom nasjonalt og globalt i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv

Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov  

Kunnskapsområde  4 Inkludering, deltakelse og rettigheter

Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering

Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne

Generell kompetanse:  Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser

Kunnskapsområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)

Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser og bærekraftig utvikling i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Jobbmuligheter

Som vernepleier får du en allsidig og attraktiv kompetanse.

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter og bistår mennesker i deres hverdagsliv i ulike deler av helse-omsorgs- og velferdstjenestene. Som vernepleier legger du til rette for at mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker får muligheter for deltakelse i samfunnet på lik linje med andre.

Du kan blant annet arbeide innen hjemmebaserte tjenester, barnevern, i spesialisthelsetjenesten og i skole- og barnehagesektoren.

 

Videre utdanning

Etter avsluttet bachelorgrad kan du fordype deg innen et fagområde du er spesielt interessert i. Vernepleierutdanning kvalifiserer for mange ulike helse- og sosialfaglige videreutdanninger og masterstudier.

Hos oss kan du kan eksempelvis ta videre utdanning innen psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid, demensomsorg, velferdsteknologi, sosialt arbeid, veiledning, musikkbasert miljøbehandling og kunnskapsledelse.

Utenlandsopphold

Du kan ta teori- og praksisstudier i utlandet fra tre til fem måneder i 4. semester.

Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg verdifull kunnskap og minner for livet. Ved å reise på utveksling skaffer du deg kulturell forståelse, nye perspektiver og styrker dine kommunikasjonsferdigheter.

Les mer om praksis i utlandet og hvor du kan reise her: https://www.nord.no/no/student/utveksling/Sider/praksis-i-utlandet.aspx.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
For realkompetansesøkere – 1. mars 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Namsos

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
For realkompetansesøkere – 1. mars 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon