Vernepleier

Vernepleie - deltid

Bachelorgrad i Bodø

​​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student


Velkommen som student ved  vernepleierutdanningen!

Registrering 

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du bør betale semesteravgift og registrere deg så snart som mulig når du mottatt ditt studentnummer. Dette vil gi deg tilgang til vår læringsplattform Canvas hvor du finner mer informasjon om ditt studium.

Du vil ikke få tilgang til Canvas før studieavgiften er registrert på Nord universitet. All informasjon om timeplaner undervisningsopplegg ligger på Canvasrommet.

Etter fullført betaling og registering må du også melde deg opp til undervisning og eksamen.​

Siste frist for betaling av semesteravgift og registrering er 1. september. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta 1-3 virkedager fra du har betalt til dette er registret i alle våre systemer. 

>> Registrer deg som student ved Nord universitet   ​

>> ​Sjekkliste for nye studenterPolitiattest

For bachelorstudiet i vernepleie kreves det at du leverer politiattest.Program / oppstart - Bodø

Vernepleie er et deltidsstudium som er nett og samlingsbasert.

Oppstart

Oppstarten skjer på nett via Zom torsdag 18.08 kl 12.00. Klikk dere inn på følgende lenke:
https://nord.zoom.us/j/61808754392?pwd=aloySU1Bbk03VUdPS0ZnWVlkdDFOUT09

 

Nettundervisning

Denne nettlenken skal dere bruke hver gang dere har nettundervisning om ikke dere får annen beskjed. Dere har nett samling også torsdag 25.08 fra kl 10.00

 De andre dagene dere har nettundervisning er torsdager i uke 38, 39, 40, 41, 42, 48. 49 50 og uke 1 og 3 i 2023. Nettundervisningen starter kl 10.00 og varer til kl 14.00.

 

Samlinger

Det er fire obligatoriske samlinger i Bodø ukene 35, 37, 43 og uke 2 (2023)

De obligatoriske samlingene starter kl 10.00 på mandagene og avsluttes kl 12.00 på fredager for dere som er avhengig av å bestille reise og opphold. De obligatoriske samlingene foregår i Bodø​Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan 

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: ​

>> Timeplan 

​Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.

 

Pensum 

Slik finner du riktig pensum:  

​>> Pensum 


Utstyr 

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene må ha tilgang til:  ​

 • PC/Mac med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  ​

>>  Anbefalt utstyr for studenter


Tilrettelegging  

Dersom du har behov for å søke om tilrettelegging av studiehverdagen eller tilrettelegging ved eksamen kan du lese mer om dette her

Søknadsfrist: 1. september. 

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen  

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart 

>> Her finner du svar på spørsmål om studiestart og mye annet ​Studentliv og fadderperiode


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. ​

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet  
>> Les mer om fadderperioden Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering, miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Studiet er et samlings og nettbasert studie over fire år. Studiet vil ha samlingsuker i Bodø, digitale seminar som studentene deltar i på nett og praksisuker der studentene får tildelt et praksissted.

Studenten arbeidsinnsats er beregnet til ca 15 timer pr. studieuke. Det er 40 studieuker i et studieår. Vi anser det som lite mulig å kombinere denne utdanningen ved siden av full jobb.

Obligatoriske studiesamlinger: Samlingene vil gå over flere dager (fem dager pr samling). Samlingene er obligatoriske og krever nærvær på undervisningsstedet. De obligatoriske ukene vil foregå på Nord universitet Campus Bodø. Det vil være rundt 6 til 8 samlinger i løpet av et studieår. I tillegg er også nettseminarene obligatoriske.

Seminardager: Det vil være en nettbasert seminardag hver uke (torsdager).

Praksis: Praksisperiodene fordeler seg på hele studiet og er på 4+6+12+12 uker. Praksisplassene som universitet benytter seg av er i Nordland og Nordre del av Trøndelag (Stjørdal og nordover). Det er ikke anledning til å ta praksis andre steder i landet. I første studieår er det en 4 uker lang praksisperiode (høstsemesteret).

Beskrivelse av studiet

Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering, miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Studiet er et samlings og nettbasert studie over fire år. Studiet vil ha samlingsuker i Bodø, digitale seminar som studentene deltar i på nett og praksisuker der studentene får tildelt et praksissted.

Studenten arbeidsinnsats er beregnet til ca 15 timer pr. studieuke. Det er 40 studieuker i et studieår. Vi anser det som lite mulig å kombinere denne utdanningen ved siden av full jobb.

Obligatoriske studiesamlinger: Samlingene vil gå over flere dager (fem dager pr samling). Samlingene er obligatoriske og krever nærvær på undervisningsstedet. De obligatoriske ukene vil foregå på Nord universitet Campus Bodø. Det vil være rundt 6 til 8 samlinger i løpet av et studieår. I tillegg er også nettseminarene obligatoriske.

Seminardager: Det vil være en nettbasert seminardag hver uke (torsdager).

Praksis: Praksisperiodene fordeler seg på hele studiet og er på 4+6+12+12 uker. Praksisplassene som universitet benytter seg av er i Nordland og Nordre del av Trøndelag (Stjørdal og nordover). Det er ikke anledning til å ta praksis andre steder i landet. I første studieår er det en 4 uker lang praksisperiode (høstsemesteret).

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse, eller realkompetanse.

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt Skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i vernepleie. Relevant arbeidserfaring er praktisk arbeid innenfor et eller flere av følgende områder: barnehage, skole, barnevern eller ungdomsinstitusjon, avlastningsbolig, vekstbedrift, omsorgsbolig, sykehjem, bofelleskap.

Har du utdanning innen helse- og sosialfag på lavere nivå vil dette telle ekstra. Utdanning som vil gi slik uttelling er: barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, ambulansesjåfør og legesekretær.

Læringsutbytte

Kunnskapsområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid

 • Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid
 • Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid
 • Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn

Kunnskapsområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.

 • Kunnskapsområde: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
 • Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Kunnskapsområde 3 Helsefremming og helsehjelp

 • Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom nasjonalt og globalt i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
 • Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
 • Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov

Kunnskapsområde 4 Inkludering, deltakelse og rettigheter

 • Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
 • Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
 • Generell kompetanse: Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser

Kunnskapsområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

 • Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet
 • Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)
 • Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Jobbmuligheter

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter i offentlige og private velferdstjenester og bistår mennesker i deres hverdagsliv. Aktuelle arenaer er hjemmebaserte tjenester, barnevern, spesialisthelsetjenesten og oppvekstsektoren.

Vernepleiere har spesiell kompetanse innen

 • Inkludering, deltakelse og rettigheter
 • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Helsefremming og helsehjelp
 • Kunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjon

Utdanningen gir grunnlag for autorisasjon som helsepersonell.

Videre utdanning

Bachelorgrad i vernepleie kvalifiserer for videre utdanning og masterstudier innenfor helse- og samfunnsvitenskapelige områder.

Utenlandsopphold

Augsbourg University, Minneapolis, USA

Holstebro, Danmark

4. semester anbefales gjennomført i utlandet.

Samlinger

Samlinger/undervisning

Oversikt høst 2022

Nettseminar: Torsdager fra kl 10-14 i uke 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42,48, 49, 50, 1 og 3 (2023)

Obligatoriske samlinger i Bodø: Uke 35 og 37, 43 og uke 2 (2023)

Praksis: Uke 44-47

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 1400. 
For realkompetansesøkere er søknadsfristen 1. mars 2022.
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 1400. 
For realkompetansesøkere er søknadsfristen 1. mars 2022.

Mer informasjon