Lokal kompetanseutvikling

De lokale kompetanseutviklingsordningene er et viktig virkemiddel for å støtte og styrke arbeidet med kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, og i fag- og yrkesopplæring.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling omfatter barnehage og grunnopplæring, samt andre funksjoner og tjenester som inngår i laget rundt barn og elever.​

Ordningene skal stimulere til styrket kollektiv kompetanse ut fra lokale behov, gjennom langsiktig partnerskap med universitet eller høyskole. Ta kontakt med en av våre koordinatorer for å se på mulighetene for å utvikle partnerskap.​​​​​​​​​

​​

Desentralisert kompetanseutvikling for grunnskole og videregående skole (DeKom)

Målet med den desentraliserte kompetanseutviklingen (DeKom) for grunnskole og videregående skole, er styrket kollektiv kompetanse i skoler ut fra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høyskole. Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er lærere, ledere og andre ansatte i skolen som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge.

Behovene for kompetanseutvikling skal være basert på lokale vurderinger av kompetansebehov i den enkelte skole, og basert på faglig dialog med universitet eller høyskole. 

Lokale vurderinger av kompetanseutviklingsbehov skal forankres på en måte som involverer de ansatte og ledere. Tiltakene skal fremme kollektive prosesser for profesjonsutvikling som utvikler skolen. Ta kontakt med koordinator for DeKom eller DeKom-VGS for å drøfte muligheter for samarbeid.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKom)

Målet med den regionale ordningen for kompetanseutvikling i barnehage (ReKom), er styrket kollektiv kompetanse i barnehagen ut fra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høyskole.

Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er barnehagelærere, ledere og andre ansatte i barnehager, og andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge. 

Behovene for kompetanseutvikling skal være basert på lokale vurderinger av kompetansebehov i den enkelte barnehage, og basert på faglig dialog med universitet eller høyskole. 

Lokale vurderinger av kompetanseutviklingsbehov skal forankres på en måte som involverer de ansatte og ledere. Tiltakene skal fremme kollektive prosesser for profesjonsutvikling som utvikler barnehagen. Ta kontakt med en av koordinatorene for ReKom for å drøfte muligheter for samarbeid.

Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (KomSIP)

Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (KomSIP) skal bidra til at alle kommuner og fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene til å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Kompetanseløftet skal tilpasses lokale forhold og kompetansebehov i den enkelte barnehage, på den enkelte skole, og hos kommunale, fylkeskommunale og private eiere. Det skal ses i sammenheng med og bygge videre på DeKom og ReKom. Ta kontakt med koordinatorene for Kompetanseløftet for å drøfte muligheter for samarbeid​.

DeKom fag- og yrkesopplæring​

Mål for tilskuddsordningen er at skoler og lærebedrifter skal få styrket sin kompetanse ut fra lokale behov; at samarbeidet mellom skole og arbeidsliv blir styrket og mer langsiktig; og at man oppnår en gjensidig kompetanseutvikling ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

Målgruppen for DeKom Fag- og yrkesopplæring er lærere som underviser på programfag på yrkesfag (yrkesfaglærere), instruktører, faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer som gir opplæring i bedrift. 

Tiltak må forankres i lokale behov, identifisert gjennom lokale prosesser som involverer ansatte i virksomheten. Samiske perspektiver må ivaretas i de lokale prioriteringene av kompetansebehov. Tiltakene må være planlagt og gjennomført i samarbeid mellom fylkeskommunen, arbeidslivet og andre tilbydere av kompetanseutvikling. Som en sentral tilbyder av kompetanseutvikling, kan UH bidra som utviklingspartner innenfor ordningen. Ta kontakt med koordinator for DeKom-VGS for å drøfte muligheter for samarbeid.​​

Vurdering av behov og planlegging av tiltak 

DeKom, DeKom-VGS, ReKom og KomSIP

Det er etablert flere partnerskap mellom barnehage- og skoleeiere og Nord universitet. Partnerskapene skal vurdere hvordan lokale behov for kompetanseutvikling kan møtes; planlegge tiltak som skal gjennomføres i barnehager og skoler; utarbeide et beslutningsgrunnlag til samarbeidsforum i form av behov, prioriteringer og planer. 

Samarbeidsforumet skal levere en felles innstilling til Statsforvalteren (for mer informasjon om Samarbeidsforum, se Statsforvalterens nettsider eller retningslinjene for tilskuddsordningene). Innstillingen skal gi en oversikt over hvordan aktørene i samarbeidsforum ønsker at midlene skal fordeles mellom de aktuelle tilskuddsmottakerne, hvilke tiltak som skal prioriteres, hvem som skal delta og tiltakenes varighet. Prioriteringen av tiltak skal være forankret i en langsiktig felles plan i samarbeidsforumet for bruk av midlene i tilskuddsordningen. 

DeKom fag- og yrkesopplæring

Samarbeidsforumet skal bli enig om en langsiktig plan for prioriterte kompetanseutviklingstiltak, jf. retningslinjenes del II. Samarbeidsforumets kompetanseutviklingsplan skal beskrive:

  • ​Hvilke tiltak som skal prioriteres, hvilke målgrupper som skal delta i tiltakene og tiltakenes varighet.
  • Den andelsmessige disponeringen av midlene mellom fylkeskommunen og de øvrige aktørene, som legges til grunn i videre anskaffelser.
  • Fylkeskommunenes egenfinansiering (eksempelvis i form av egne midler og/eller en ressursstilling).
Fylkeskommuner skal motta tilskudd gjennom denne tilskuddsordningen. Den årlige rammen for tilskuddsordningen er basert på en fordelingsnøkkel.

Det er opp til fylkeskommunene å velge hvem de nærmere ønsker å samarbeide med om kompetanseutvikling. I den grad fylkeskommuner har behov for kjøp av kompetansetjenester, skal regelverket for offentlige anskaffelser følges.

Mål og retningslinjer for ordningene

Mål og retningslinjer

Målet med ordningene er styrket kollektiv kompetanse i barnehager og skoler ut fra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høyskole.

Partnerskap mellom universiteter eller høyskoler og praksisfeltet skal også bidra til å styrke lærerutdanningene (dobbelt formål).

For mer informasjon: 


Administrativ kontaktinformasjon: FLUEVU@nord.no​​​
Koordinatorer:

 DeKom, Trøndelag

 DeKom, Nordland

 DeKom vgs.

 ReKom, Trøndelag

 ReKom, Nordland

 Kompetanseløftet, Trøndelag

 Kompetanseløftet, Nordland