sykepleier holder blodsukkerapparat

Videreutdanning i diabetessykepleie

Videreutdanning i Bodø

Diabetes er en utbredt sykdom og sykepleiere møter personer med diabetes i alle deler av helsetjenestene. Kvalitativt god behandling og oppfølging av personer som lever med diabetes krever at sykepleiere har høy kompetanse innen medisinske, så vel som psykologiske og pedagogiske emner. Gjennom dette studiet oppnår sykepleiere spesialkompetanse til å arbeide til det beste for personer med diabetes i og utenfor institusjon, og i ulike livsfaser.

 

Beskrivelse av studiet

Diabetes er en utbredt sykdom og sykepleiere møter personer med diabetes i alle deler av helsetjenestene. Kvalitativt god behandling og oppfølging av personer som lever med diabetes krever at sykepleiere har høy kompetanse innen medisinske, så vel som psykologiske og pedagogiske emner. Gjennom dette studiet oppnår sykepleiere spesialkompetanse til å arbeide til det beste for personer med diabetes i og utenfor institusjon, og i ulike livsfaser.

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever bachelor i sykepleie og ett års relevant fulltids yrkespraksis

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har avansert kunnskap om diabetes og diabetesrelaterte komplikasjoner
 • har avansert kunnskap om forebygging, behandling og oppfølging av personer som lever med diabetes
 • kan anvende sine kunnskaper på helhetlige og innovative måter, for å utrede livssituasjonen for personer med diabetes

 

Ferdigheter:

 • kan kritisk anvende ulike informasjonskilder til å løse kliniske problemstillinger og formulere faglige resonnementer 
 • kan analysere eksisterende teorier, gjeldende praksis, egen praksisutøvelse og tverrfaglig samarbeid innen fagområdet diabetes
 • kan på en selvstendig måte gjennomføre undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak, i en tverrfaglig sammenheng. 

 

Generell kompetanse:

 • kan analysere og reflektere over etiske og faglige problemstillinger innen fagområdet diabetes
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å kvalitetssikre tjenestetilbudet, forbedre prosedyrer og kritisk vurdere om helsetjenestene tilbys i tråd med gjeldende retningslinjer
 • behersker fagområdets uttrykksformer, og kan formidle og begrunne egne faglige synspunkter i helsetjenesten og samfunnet
 • kan kommunisere og samhandle tverrfaglig med relevante yrkesgrupper og etater, for å sikre sammenheng og kvalitet på tvers av tjenestesteder og -nivå.
 • kan bidra til nytenking innen fagområdet diabetes, og til å utvikle kunnskapsbasert praksis

Jobbmuligheter

Personer som lever med diabetes utgjør store samfunnsgrupper og krever ofte oppfølging fra ulike faggrupper over lang tid. Studiet i Diabetessykepleie kvalifiserer sykepleiere for fagutvikling og klinisk arbeid med mennesker som lever med diabetes, eksempelvis i den private og offentlige helse- og velferdstjenesten på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten. 

 

Et studietilbud innen diabetessykepleie er etterspurt i praksisfeltet og av Helse Nord. I en landsdel med store avstander og en yrkesgruppe som ofte kombinerer studier med fulltidsjobb, er det i tillegg ønskelig med et studietilbud som tilrettelegger for primært digital deltakelse. Studiet vil således bidra til å dekke et kompetansebehov og heve kvalitet i helsetjenestetilbudet både i spesialist-, og kommunehelsetjenesten, og samhandlingen innad og mellom tjenestenivå.

 

Videre utdanning

Studieprogrammet er lagt på mastergradsnivå, og kan innpasses som del av mastergrad innen klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med både fysisk og nettbasert undervisning. To samlinger er fysisk, og fire samlinger gjennomføres nettbasert. Totalt er det 18 dager samling hvor det benyttes forelesninger, caser, gruppearbeid, ferdighetstrening,  praktisk og klinisk undervisning.

Samlinger høsten 2023 - med forbehold om endringer:

Uke 36: mandag til og med onsdag ( 4.-6. sepember)

Uke 41: mandag til og med onsdag (9.-11. oktober)

Uke 47: mandag til og med onsdag (20.-22. november)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon