Informasjon til utenlandske arbeidstakere ved Nord universitet

Som ny arbeidstaker i Norge må du kjenne til regelverk knyttet til trygd, pensjon og skatt.


Du skal flytte til Norge

 • Du kan oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid uten noen formell tillatelse. Du må imidlertid melde flytting til Norge dersom oppholdet er ment å vare mer enn 6 måneder. Du kan lese mer om dette hos Skatteetaten.

 • Borgere fra EU/EØS som skal arbeide i Norge i mer enn 3 måneder, skal søke elektronisk om registreringsbevis hos Utlendingsdirektoratet (UDI). Registreringsbeviset hentes ved personlig oppmøte hos politiet. Du trenger gyldig pass/godkjent ID-kort og arbeidsavtale.

  Les mer om registreringsordningen på UDIs nettsider.

 • Borgere fra land utenfor EU/EØS-området må som hovedregel ha oppholdstillatelse med rett til arbeid for å få lov til å arbeide i Norge. Tillatelsen må vanligvis være gitt før søkeren kommer til Norge.
  Unntak: dersom du allerede er i et arbeidsforhold med varighet inntil seks måneder i Norge, kan søknaden leveres elektronisk på hjemmesiden til Utlendingsdirektoratet.
  Du kan sjekke hvor du skal levere søknaden, få oversikt over dokumentasjonen du trenger, og finne kontaktinformasjon til ambassader på UDIs nettside.

  Dersom du trenger utfylt Arbeidstilbudsskjema til UDI, vennligst ta kontakt med personal@nord.no.

  Du plikter å gjøre deg kjent med regelverket for oppholdstillatelse med rett til arbeid i Norge, og hvordan du går frem for å få tillatelsen.

 • Arbeidsgiver bruker D-nummer/fødselsnummer for å hente skattekortet elektronisk hos Skatteetaten så snart det er klart. Et skattekort er gyldig ett kalenderår av gangen og må vanligvis fornyes årlig.

  Du må opplyse om forventet inntekt og antatt varighet på oppholdet i Norge på skatteskjema. Skatt trekkes på forskudd fra din lønn.
  Uten skattekort trekkes 50 % skatt. Les mer om dette hos Skatteetaten.

  Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for deg som er utenlandsk arbeidstaker i Norge.

Du blir boende i hjemlandet ditt

Informasjon for faste eller midlertidig ansatte utenlandske arbeidstakere som beholder bostedsadresse i hjemlandet.

 • Å avklare hvilket lands trygdesystem du er medlem av er avgjørende for din rett til helsetjenester, lønn under sykdom, opptjening av pensjon og lignende.

  Det stilles krav til at arbeidstaker utøver en vesentlig del av sitt arbeid i bostedslandet for at trygdemedlemskapet i hjemlandet skal opprettholdes. Dette kravet er oppfylt dersom minst 25 % av arbeidstiden knytter seg til bostedslandet. Det er arbeidstid og ikke stillingsprosent som vurderes, og det er uavhengig av om man har én eller flere arbeidsgivere.

  Du er selv ansvarlig for å avklare og dokumentere medlemskapet. Du må derfor ta kontakt med trygdemyndighetene i ditt hjemland. Du vil få et A1 skjema som dokumenterer hvilket lands trygdeordning du skal tilhøre. Se oversikt over myndigheter i EU/EØS land som utsteder A1 skjema.


  Det kan ta lang tid å få utstedt A1 skjema, så søk i god tid. Uavklart medlemskap kan både påføre deg økonomiske tap og få alvorlige følger for deg dersom det skulle oppstå sykdom eller skade under oppholdet.

  Kopi av utstedt A1 skjema sendes så snart som mulig til postmottak@nord.no.

 • Norge har trygdeavtaler med flere land. For å få bekreftet dekning i hjemlandet, må du søke myndighetene i hjemlandet om å få en bekreftelse på medlemskapet. Bekreftelse på medlemskap skal leveres til postmottak@nord.no

 • For å få tilgang til offentlige tjenester i Norge må utenlandske borgere skaffe seg et norsk identitetsnummer:

  1. D-nummer (midlertidig for maks 5 år) eller
  2. Fødselsnummer (varig)

   For å få skattekort må du møte opp personlig på et skattekontor for ID kontroll. Flytter du til Norge sammen med familien din, må alle familiemedlemmene møte opp. Du vil etter en tid få tildelt et D-nummer/fødselsnummer som umiddelbart må sendes til Nord universitet ved postmottak@nord.no.

   Skjema for søknad om skattekort og mer informasjon finner du hos Skatteetaten.

   Ved personlig oppmøte ta med deg:
  • Søknad om skattekort RF-1209
  • Gyldig pass/identitetskort
  • Arbeidsavtale med Nord universitet
  • Norsk D-nummer/fødselsnummer dersom du har dette fra før
  • Kopi av gyldig oppholdstillatelse (for personer fra land utenfor EU/EØS)
 • Som hovedregel vil alle som jobber i Norge få en skattemelding. Endelig skatt fastsettes på bakgrunn av skattemeldingen som skal leveres innen 30. april i året etter inntektsåret. Ved for lite innbetalt skatt vil dette bli krevd inn av Skatteetaten og for mye innbetalt skatt blir tilbakebetalt. Les mer om dette hos Skatteetaten.

  Som ansatt ved Nord universitet må du ha skattekort. For å få skattekort må du møte opp personlig på et skattekontor for ID kontroll. Du vil etter en tid få tildelt et D-nummer/fødselsnummer som umiddelbart sendes til Nord universitet ved postmottak@nord.no.

  Arbeidsgiver bruker D-nummer/fødselsnummer for å hente skattekortet elektronisk hos Skatteetaten. Skatt betales som forskuddstrekk av lønnen, og for at skattetrekket skal bli riktig må du på skatteskjema opplyse om forventet inntekt og antatt varighet på oppholdet i Norge. Uten skattekort vil det trekkes 50% skatt.

  Har du D-nummer må du normalt søke om nytt skattekort hvert år, men normalt møter du personlig kun første gang. Skjema for søknad om skattekort og mer informasjon finner du hos Skatteetaten.

  Utenlandske arbeidstakere kan benytte seg av en forenklet skatteordning, les mer om kildeskatt på lønn.

  Er det avtalt at deler av arbeidet skal utføres fra ditt hjemland, må du i dialog med arbeidsgiver avklare hvor mye av arbeidet som skal utføres når du fysisk tilstede i Norge, og når du fysisk er i hjemlandet (i prosent eller i dager). Denne informasjonen er nødvendig for korrekt innrapportering av din lønnsinntekt til myndighetene. Du kan også søke Skatteetaten om unntak for skatt i Norge for den delen av arbeid som er utført i hjemlandet, dersom ditt land har en skatteavtale med Norge. Ta kontakt med Skatteetaten for avklaring.

 • Du må undersøke med trygdemyndighetene i ditt bostedsland om trygdemedlemskapet skal opprettholdes.