European University of the Seas (SEA-EU)

SEA-EU er en europeisk universitetsallianse for samarbeid innenfor utdanning og forskning over landegrensene i Europa. Motto for alliansen er: «Living sustainably, by, from and with the sea».

SEA-EU startet sitt samarbeid i 2019 med seks europeiske universiteter. I en ny søknadsrunde til EU i 2022 ble alliansen utvidet med tre nye universiteter, hvor Nord universitet var en av disse. 

Målsettinger:

Universitetene i alliansen skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og fremme sentrale samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati.

Fellesnevneren for alle universitetene i alliansen er at de er kystnære og har høy kompetanse innen det marine og maritime feltet. Nord universitets tilknytning til nordområdene er viktig for universitetets plass i alliansen.

Alliansen SEA-EU skal bidra til å styrke universitets- og høgskolesektoren, samarbeid og kulturbygging i Europa. For Nord universitet betyr dette også en unik mulighet til å videreutvikle universitetet, og gjøre Nord til et mer synlig og anerkjent internasjonalt universitet.​

Til sammen har alliansen mer enn 150.000 studenter og 18.000 ansatte.

For Nord universitet er SEA-EU-alliansen en unik mulighet til å videreutvikle universitetet, og gjøre Nord universitet mer synlig og få internasjonal anerkjennelse.

Nyhetsbrev

Medlemmer i alliansen

Alliansen SEA-EU består per april 2023 av ni universiteter:

 • Som student ved Nord universitet er du en del av SEA-EU, og kan dra fordeler av aktiviteter, finansieringsmuligheter, ulike ressurser og kurs som tilbys gjennom alliansen.

  Universitetene i SEA-EU samarbeider om å fremme inkluderende, digitale og grønne, tverrfaglige og innovative måter å lære på.

  Dersom du skal dra på utveksling til universitetene i alliansen, kan du søke om stipend fra Erasmus+.

  Flere av de tilgjengelige mulighetene finner du også på nettsiden til SEA-EU (sea-eu.org).

 • Ansatte, fagmiljøer og fakulteter oppfordres til å opprette kontakt med aktuelle miljøer hos partnere for å utvikle samarbeid innen forskning, innovasjon, utdanning og andre områder som kan gi utvikling for universitetet og fagområdene i allianse-samarbeidet.

  SEA-EU skal styrke kunnskapsoverføring og fremme sosialt og miljømessig ansvar.

  Som Nord-ansatt oppfordres du til å etablere samarbeid med relevante partnere innen utdanning, forskning, innovasjon og andre områder som bidrar til å utvikle universitetet og de ulike arbeidspakkene i alliansen.

  Ansatte kan søke om finansiering gjennom ordninger i SEA-EU og om stipend til utveksling fra Erasmus+:

  Forskningsmidler - Seed funds (intranett)

  Erasmus+ for SEA-EU mobilitet (intranett)

 • Nord universitet har, i likhet med de andre universitetspartnerne, knyttet til seg sentrale interessenter som også vil nyte godt av universitetsalliansen SEA-EU. Dette er en del av arbeidet med å forankre universitetet bedre i lokalt samfunns- og næringsliv. 

  Interessentene kan være med på aktiviteter innen SEA-EU-alliansen, og kan også være med på å søke økonomiske midler sammen med universitetspartnerne i alliansen. Interessentene kan også selv ta imot studenter og være forskningspartnere.​

  Assosierte partnere for Nord universitet er:

  Bodø kommune

  Levanger kommune

  ACT Cluster 

  NCE Aquaculture

  SALT

  InnovArena

  Nordlandsforskning 

  Bodø havn

  Trondheim havn

 • Alliansen skal arbeide i seks arbeidspakker, med tilhørende oppgaver/mål i hver arbeidspakke. Alle universitetene har ansvar eller medansvar for minst én arbeidspakke. Dette innebærer at man som ansvarlig må ha et særlig fokus på aktuell oppgave, men likevel skal alle universitetene bidra til alle arbeidspakkene slik at alliansen i fellesskap når sine mål.  

  Nord universitet har et spesielt medansvar for å drive aktiviteter innen utdanning og opplæring samt forskning og innovasjon (arbeidspakke 2 og 3). I tillegg nyter Nord godt av aktivitetene som drives av de andre partnerne i SEA-EU.

  Arbeid med å utarbeide felles studieprogram på bachelor- og masternivå er allerede i gang. Deling av infrastruktur og økt tilgang til aktuelle praksisfelt for forskning er også en del av dette arbeidet.

  De seks arbeidspakkene med tilhørende hovedaktiviteter er:

  1. Ledelse og styring
   • Opprette en selvstendig juridisk status for alliansen
   • Opprette styringsstrukturer i alliansen
   • Rapportering (internt og eksternt)
   • Kvalitetssikring, etikk, personvern 
   • Pathway of harmonisation – verktøy for å fremme samarbeid

  2. Utdanning og kompetanseheving
   • ​Mobilitet 
   • Digitale, inkluderende, tverrfaglige og innovative læringsveier
    - Grønn og digital pedagogikk 
   • ​Fleksible læreplaner og «microcredentials»
    - Tilrettelegge for internasjonalt studentsamarbeid og felles læringsaktiviteter
   • Felles studieprogram (BA, MA og PhD)
   • Livslang læring
   • Juridiske rammer for alle aktiviteter

  3. Forskning og innovasjon
   • Mobilitetsprogram for masterstudenter
   • Mobilitetsprogram for PhD/Postdoc + samarbeid om ulike virkemidler i EU / MSCA om doktorgradsutdanning o.l. 
   • Kartlegging og deling av forskningsinfrastruktur 
   • Benchmarking 

  4. Europeisk studentliv
   • ​Øke studentens bevissthet rundt kjønn, mangfold og likebehandling
   • Studentdeltakelse i alliansen – bl.a. eget studentstyre
   • ​Digitalisering av SEA-EU
   • Bærekraftsperspektiv
    - Grønn forskning, grønn utdanning, grønn administrasjon osv. 
   • ​Oppnå sertifisering på «Healthy campus» 
    - En europeisk standard – fysisk aktivitet, ernæring, mental helse m.m.
   • ​Øke språkkompetansen hos ansatte 

  5. Styrke koblingen til samfunnet
   • Aktiviteter som knytter SEA-EU ut over Europa og møter globale utfordringer
   • ​​Forsterke og øke den regionale koblingen mellom SEA-EU/universitetene og assosierte/regionale partnere
   • Observatory for Sustainable Blue Economy
   • Observatory for Migration and Human Rights
   • Transdisiplinære og problembaserte utdanninger - Entreprenøriell/grundertilnærming

  6. Formidling og innvirkning
   • Opprettelse av kommunikasjonskontor 
   • Utvikle strategier for formidling 
   • Egne aktiviteter for forskningsformidling