Klima og miljø ved Nord universitet

Nord universitet skal bidra til berekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forsking, utdanning, samarbeid med samfunns- og næringsliv og som ein del av eit internasjonalt universitetsfellesskap. Me skal skapa ny kunnskap, utdanna menneske som møter sin tids utfordringar og vera ei drivkraft for innovasjon og demokratisk utvikling (Strategi 2030).

Illustrasjon av blå himmel, sol, fjell og gress.

Ved Nord universitet blir det arbeidd kontinuerleg for å redusera påverknaden til universitetet på det ytre miljøet. Universitetet ønskjer å vera ein føregangsinstitusjon og ein sterk bidragsytar for grøn og omstilling og blå vekst. Derfor er også målsetjinga at grøn omstilling og blå drivkraft skal ha ei prioritering innanfor alt universitetet gjer.

Føresetnader og rammar for miljøarbeidet

 • FNs berekraftsmål er den felles arbeidsplanen i verda for å utrydda fattigdom, nedkjempa forskjell og stoppa klimaendringane innan 2030.
  FNs berekraftsmål består av 17 mål med 169 underliggjande delmål. 
  Les om FNs berekraftsmål

 • Parisavtalen er ein internasjonal klimaavtale som skal sørgja for at landa i verda klarer å avgrensa klimaendringane. 
  Les om Parisavtalen (fn.no)​

 • Universitets- og høyskoleloven regulerer verksemda i statlege og private universitet og høgskular i Noreg. Dette er beskrive i lova under § 1- 1, bokstav d). 
  Les om Universitets- og høgskolelova

 • I tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartmentet (KD) for 2023, ligg det føre fleire føresetnader og krav universitetet er forventa å levera på innanfor miljø og klima. Spesielt relevant er punkt 4.2.6 og 4.2.7.

  4.2.6 oppfølging av FNs berekraftsmål

  «Utdanning og forsking står sentralt i utviklinga av eit meir berekraftig og kunnskapsbasert samfunn. NO skal i årsrapporten for 2023 beskriva korleis verksemda bidreg til å nå berekraftsmåla innan 2030 og gi ei vurdering av eventuelle utfordringar og forslag til tiltak innan ansvarsområdet sitt».

  4.2.7 klima og miljø 

  «Noreg skal kutta 55 prosent av klimagassutsleppa sine innan 2030. Verksemdene underlagt KD skal gjera sin del og vera leiande så langt det lèt seg gjera i dette arbeidet».

  Tildelingsbrev 2023 til Nord universitet (PDF)

 • Klimakrisa er eit faktum. Som utdanningsinstitusjon vil Nord universitet sitt største bidrag i klimakampen vera å skapa ny kunnskap, utdanna menneske som møter sin tids utfordringar og å vera ei drivkraft for innovasjon og demografisk utvikling. Dette blir gjort gjennom eit fokus på 4 tematiske satsingar. Desse er; 

  • Blå og grøn vekst
  • Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap
  • Helse, velferd og oppvekst
  • Samfunnssikkerhet 

  Les om Strategi 2030

  I tillegg til å skapa ny kunnskap og utdanna menneske, er det også viktig at universitetet strevar mot å vera ein føregangsinstitusjon også internt i eiga drift. Miljøvennleg drift av universitetet har hatt eit auka fokus dei siste åra, og hausten 2021 tilsette Nord universitet den første miljørådgivaren sin.

Slik jobbar universitetet mot ei meir miljøvennleg drift

 • Nord universitet sitt campus i Bodø har vore eit Miljøfyrtårn sidan 2008. Nord universitet målsetjinga si for dei følgjande åra, er at sertifiseringa skal førast vidare til universitetet sine andre studiestader.

  Kva er Miljøfyrtårn? 

  Miljøfyrtårn er eit sertifiseringsverktøy og eit miljøleiingssystem. Formålet er å hjelpa verksemder med å redusera miljøbelastninga si, og dessutan å stimulera til grøn omstilling.

  Dette tilbyr Miljøfyrtårn:

  Ei oppskrift på kva verksemda må gjera (sertifiseringskriterium)Reiskapar for korleis ho kan gjera det (digitale verktøy og rettleiingar)Hjelp til kontinuerleg og målretta arbeid med høgare miljøprestasjonar og lågare klimaavtrykk (styringsverktøy).

  Les meir om Miljøfyrtårn

 • Klimapartnarar er eit fylkeskommunalt partnarskap som arbeider for grøn næringsutvikling og omstilling for alle sektorar og samfunnsområde. Nasjonalt har partnarskapet over 300 partnarverksemder. Formålet med partnarskapet er å skapa regionale og effektive møteplassar for å læra, heva kunnskap og dela erfaringar.

  Nord universitet er Klimapartnere både i Nordland og Trøndelag fylkeskommune.

  Les meir om Klimapartnere

 • Gjennom partnarskapet sitt med Klimapartnere har Nord universitet forplikta seg til å levera ein årleg klimarekneskap for heile Nord universitet.

  Ein klimarekneskap gir informasjon om det totale klimafotavtrykket til universitetet, og dessutan gir ei oversikt over kvar dei store utsleppspostane ligg føre.

  Klimarekneskap for Nord universitet​

Slik kan du bidra

 1. ​Bruk dei oppsette miljøstasjonane våre og sorteringsrettleiar for god kjeldesortering.
 2. Skru av lys og lukk dører og vindauge etter deg der du har moglegheit.
 3. Gå, sykle eller nytt deg av kollektiv transport til og frå universitetet. Me jobbar aktivt med å fasilitera for betre sykkelparkering og garderobe- og dusjmoglegheiter på alle studiestader.
 4. Ikkje la vasskraner stå å renna lenger enn nødvendig.
 5. Slå av alt elektronisk utstyr før du forlèt kontoret for dagen.

Avfallstall

Total kg avfall

2020: 218 596 kg
2021: 207 542 kg

Sorteringsgrad

2020: 58%
2021: 61%

*Avfallstall gjeld for studiestadene Bodø, Nesna, Levanger, Steinkjer og Namsos​

Miljørådgiver