Strategi 2030

Nord universitet skal bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forskning, utdanning, samarbeid med samfunns- og næringsliv og som en del av et internasjonalt universitetsfellesskap. Vi skal skape ny kunnskap, utdanne mennesker som møter sin tids utfordringer og være en drivkraft for innovasjon og demokratisk utvikling.

​​Nord i verden -  Kunnskap for fremtiden

visjon og slagord

Nord universitets relevans

Nord skal møte globale utfordringer med ny kunnskap som tar utgangspunkt i vår regions natur og samfunn. Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nord skal styrke sin samfunnsvitenskapelige og næringslivsrelaterte nordområdeforskning. Nordland og Trøndelag er rike på naturressurser med et stort potensial for bærekraftig verdiskaping og nye arbeidsplasser. Nord skal bidra til utvikling gjennom forskning og utdanning særlig innen biovitenskap, økonomi, samfunnsvitenskap, helsevitenskap, utdanningsvitenskap og profesjonsvitenskap. Nord er lokalisert i Sámeednam/Saepmie og har ansvar for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur. Nord skal styrke de samiske utdanningene, og øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning. 

Nord universitets verdigrunnlag

Nords egenart skal kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet mellom ansatte og studenter, mellom utdanning og arbeidsliv og mellom forskning og samfunnet. Studenter og ansatte er våre viktigste ressurser og studie- og arbeidsmiljøet på Nord skal preges av medbestemmelse og oppleves som respektfullt og inkluderende. Nord skal videreutvikles i tråd med prinsippene for akademisk frihet, likestilling og mangfold, høye etiske standarder og institusjonell autonomi, gjennom god ledelse, medarbeiderskap og sosialt ansvar på alle nivåer i organisasjonen. 

Dette oppsummeres i Nords verdier, som er:

 • Respekt
 • Åpenhet
 • Nærhet
 • Kreativitet

Tematiske satsninger

Nords faglige profil skal videreutvikles gjennom prioriterte tematiske satsinger som reflekterer våre regionale fortrinn og behov, nasjonale strategier og som støtter universitets doktorgradsprogram. 

 • Nord skal være en drivkraft for det grønne skiftet gjennom forskning og utdanning innenfor blå og grønne fagfelt. Det grønne skiftet krever mer kunnskap og nye metoder for forvaltning, kultivering og høsting av naturressurser. Nord er lokalisert i en region med rikt naturgrunnlag, betydelige primærnæringer og fremtidsrettet industri. Nord skal prioritere utvikling av ny grunnleggende kunnskap om natur, bioteknologi, verdiskaping og sirkulære økonomiske system.

 • Nord skal bli en tydeligere drivkraft for innovasjons- og entreprenørskap ved å styrke FoU-samarbeidet med samfunnslivet og bedriftene i regionen Nords studenter skal få kompetanse til å utvikle og iverksette fremtidsrettede løsninger i arbeidslivet gjennom nye og digitale læringsformer og ved å legge bedre til rette for innovasjonskompetanse.​

 • Nord skal videreutvikle profesjonsstudiene og arbeidslivet gjennom forskning og utdanning. Velferdsstaten må ha tilgang på kompetente kandidater til helse-, velferds- og oppvekstsektorene. Nord skal særlig styrke sin forskning innenfor helsevitenskap, helse- sosial- og velferdstjenester og skole- og utdanningssystem. Nord skal samarbeide tett med sektorene for å sikre høy relevans i vår forskning og utdanning og for å øke kvaliteten og kapasiteten i praksisdelen av studiene.

 • Nord skal bidra til å skape trygge og demokratiske samfunn som fremmer robust samfunns- og næringsutvikling gjennom å videreutvikle kunnskap om risiko og sårbarhet. Større aktivitet og verdiskaping i vår region øker behovet for kunnskap om bærekraftig utvikling og samhandling med våre naboland. Nord skal styrke forskning og utdanning innenfor risikoforståelse, beredskap og internasjonal utvikling. Med utgangspunkt i vår lokalisering skal vi videreutvikle kunnskapssamarbeid som styrker beredskapen.​​

Målene for de tematiske satsingene skal nås gjennom å styrke Nord universitets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, utdanning, samhandling og organisering:

Nord skal styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom å: 

 • realisere de tematiske satsingene i internasjonalt fremragende forskningsgrupper
 • styrke de eksisterende doktorgradsprogrammene og opprette nye
 • systematisk og målrettet rekruttere og utvikle forskertalenter
 • øke deltagelsen i internasjonale forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid 

Nord skal styrke utdanningene gjennom å: 

 • legge til rette for at alle studenter er involvert i forskning i sin studiehverdag 
 • utdanne faglig sterke, kritiske og etisk bevisste kandidater med kompetanse i kunnskapsbasert endring innen sine fagfelt
 • øke graden av fagoverskridende samarbeid som understøtter de faglige satsingene 
 • skape internasjonale, kreative og inspirerende læringsmiljø som bidrar til samhandling med samfunns- og næringsliv
 • øke adgangen til høyere utdanning gjennom å utvikle fl​eksible og digitale læringsformer og etter- og videreutdanninger som arbeidslivet etterspør 

Nord skal styrke samhandlingen med samfunns- og næringsliv gjennom å:

 • delta i åpne demokratiske kunnskaps- og innovasjonsprosesser
 • bidra med vår kunnskap i samfunnsdebatten arbeide for å øke tilliten til vitenskapelig metode og forskningsresultater 
 • utvikle innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av forskningsresultater, sammen med andre samfunnsaktører 

Nord som organisasjon skal styrkes gjennom å:

 • sørge for bærekraftig ressursutnyttelse som skaper handlingsrom for strategisk satsing og fornyelse 
 • øke internasjonaliseringen gjennom utveksling av studenter og ansatte
 • ha attraktive og levende studiesteder med internasjonalt orienterte, inkluderende og mangfoldig arbeids- og læringsmiljø
 • utvikle en digital infrastruktur som hever kvaliteten i forskning, utdanning og administrative tjenester
 • ha et godt system for kontinuerlig kvalitetsarbeid