Strategi 2030

Nord universitet skal bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forskning, utdanning, samarbeid med samfunns- og næringsliv og som en del av et internasjonalt universitetsfellesskap. Vi skal skape ny kunnskap, utdanne mennesker som møter sin tids utfordringer og være en drivkraft for innovasjon og demokratisk utvikling.

To studenter ser på en lysende globus

​​Nord i verden -  Kunnskap for fremtiden

visjon og slagord

Nord universitets relevans

Nord universitet skal møte globale utfordringer med ny kunnskap som tar utgangspunkt i vår regions natur og samfunn. Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde.

Nord universitet skal styrke sin samfunnsvitenskapelige og næringslivsrelaterte nordområdeforskning. Nordland og Trøndelag er rike på naturressurser med et stort potensial for bærekraftig verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Nord universitet skal bidra til utvikling gjennom forskning og utdanning særlig innen biovitenskap, økonomi, samfunnsvitenskap, helsevitenskap, utdanningsvitenskap og profesjonsvitenskap.

Nord universitet er lokalisert i Sámeednam/Saepmie og har ansvar for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur. Nord skal styrke de samiske utdanningene, og øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning. 

Nord universitets verdigrunnlag

Nord universitets egenart skal kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet mellom ansatte og studenter, mellom utdanning og arbeidsliv og mellom forskning og samfunnet.

Studenter og ansatte er våre viktigste ressurser og studie- og arbeidsmiljøet på Nord skal preges av medbestemmelse og oppleves som respektfullt og inkluderende.

Nord universitet skal videreutvikles i tråd med prinsippene for akademisk frihet, likestilling og mangfold, høye etiske standarder og institusjonell autonomi, gjennom god ledelse, medarbeiderskap og sosialt ansvar på alle nivåer i organisasjonen. 

Dette oppsummeres i Nord universitets verdier: respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet.


Målene for de tematiske satsingene skal nås gjennom å styrke Nord universitets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, utdanning, samhandling og organisering:


Nord skal styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom å:

 • realisere de tematiske satsingene i internasjonalt fremragende forskningsgrupper
 • styrke de eksisterende doktorgradsprogrammene og opprette nye
 • systematisk og målrettet rekruttere og utvikle forskertalenter
 • øke deltagelsen i internasjonale forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid


Nord skal styrke utdanningene gjennom å:

 • legge til rette for at alle studenter er involvert i forskning i sin studiehverdag
 • utdanne faglig sterke, kritiske og etisk bevisste kandidater med kompetanse i kunnskapsbasert endring innen sine fagfelt
 • øke graden av fagoverskridende samarbeid som understøtter de faglige satsingene
 • skape internasjonale, kreative og inspirerende læringsmiljø som bidrar til samhandling med samfunns- og næringsliv
 • øke adgangen til høyere utdanning gjennom å utvikle fleksible og digitale læringsformer og etter- og videreutdanninger som arbeidslivet etterspør


Nord skal styrke samhandlingen med samfunns- og næringsliv gjennom å:

 • delta i åpne demokratiske kunnskaps- og innovasjonsprosesser
 • bidra med vår kunnskap i samfunnsdebatten arbeide for å øke tilliten til vitenskapelig metode og forskningsresultater
 • utvikle innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av forskningsresultater sammen med andre samfunnsaktører


Nord som organisasjon skal styrkes gjennom å:

 • sørge for bærekraftig ressursutnyttelse som skaper handlingsrom for strategisk satsing og fornyelse
 • øke internasjonaliseringen gjennom utveksling av studenter og ansatte
 • ha attraktive og levende studiesteder med internasjonalt orienterte, inkluderende og mangfoldig arbeids- og læringsmiljø
 • utvikle en digital infrastruktur som hever kvaliteten i forskning, utdanning og administrative tjenester
 • ha et godt system for kontinuerlig kvalitetsarbeid