Blå og grønn vekst

Sjø– og kystlinjen er drivere i de store økonomiene i verden, og også i norsk økonomi. Det er ingen tvil om at Norges rikdom er knyttet til vann og hav. På grunn av sin geografiske plassering mot verden har havner og kystsamfunn tradisjonelt vært sentra for nye ideer og innovasjon.

Nord skal være en drivkraft for det grønne skiftet gjennom forskning og utdanning innenfor blå og grønne fagfelt. Det grønne skiftet krever mer kunnskap og nye metoder for forvaltning, kultivering og høsting av naturressurser. Nord er lokalisert i en region med rikt naturgrunnlag, betydelige primærnæringer og fremtidsrettet industri. Nord skal prioritere utvikling av ny grunnleggende kunnskap om natur, bioteknologi, verdiskaping og sirkulære økonomiske system.

Nord universitet er blant de ledende innen forskning og utdanning knyttet til naturressurser. Disse ressursene bidrar til bærekraftig utvikling av det grønne skiftet og en sterk sirkulær økonomi. Kultivering og høsting av bioressurser fra havet har sterkt økende oppmerksomhet. 

Regionen har spesielt store muligheter for en videre utvikling av akvakultur og annen industriell virksomhet, næringer som også danner grunnlag for en sterk offentlig sektor. Havets ressursgrunnlag, kombinert med universitets lokalisering, åpner for internasjonalt samarbeid, både innen forskning og utdanning. 

En målbevisst innsamling og utnyttelse av data fra regionens feltlaboratorium styrker dette konkurransefortrinnet. Kompetansen som bygges ved Nord universitet skal også komme til nytte i andre deler av verden. 

Veksten innenfor blå og grønn sektor baseres på relevante forskningsresultater støttet av kompetanse i innovasjon og entreprenørskap, og bidrar til en økning i velferd og gode oppvekstforhold, som er et grunnlag for god helse.​​

Mål

Forskning og utdanning innen Blå og Grønn vekst fører til økt matproduksjon og matsikkerhet. Nords nedslagsfelt dekker 40% av Norges kystlinje og spiller en viktig rolle innen marin matproduksjon. I tillegg er effektene av klimaendringene sterkere i Nordområdene enn i resten av verden, og gjør dermed Nords geografiske lokalisering spesielt viktig. For å nå nasjonale og internasjonale mål er forskning innen Blå og Grønn vekst avgjørende både i forhold til økt grad av matressurser, samt for å begrense menneskelig avtrykk på klima og miljø. Nord har et viktig samfunnsansvar gjennom å bidra til kunnskap om bærekraftig utvikling i møte med det grønne skiftet.

Forskningsprosjekter knyttet til blå og grønn vekst

 • Prosjektets mål

  Kartlegge optimale soner for marine verneområder (MPA) i Europeiske hav.

  Prosjektleder

  Mark John Costello

  Finansiering

  Horizon Europe

  Tidsperiode

  Januar 2023 - April 2026

  Les mer om MPA Europe

 • Prosjektets mål

  Undersøke rollen epigenetikk har på villfanget fisk som skal tilpasse seg en oppdrettssituasjon.

  Prosjektleder

  Jorge Manuel de Oliveira Fernandes

  Finansiering

  European Research Council

  Tidsperiode

  2016-2020

  Les mer om EPIFISH

 • Prosjektets mål

  ARCTAQUA har som hovedmål å promotere utviklingen av bærekraftig oppdrett i den Arktiske regionen.

  Prosjektleder

  Ørjan Hagen

  Finansiering

  Kolarctic CBC, EU, Russland, Norge, Sverige og Finland

  Les mer om ARCTAQUA

 • Prosjektets mål

  Utvikling av raske, presise og kostnadsbesparende metoder for bestemmelse av artssammensetningen i marine bunndyrsamfunn

  Prosjektleder

  Truls Borg Moum

  Finansiering

  Interreg North Sea Region

  Les mer om GEANS

 • Prosjektets mål

  Prosjektet omfatter ensilering av butare med forskjellige metoder og foring av drøvtyggere.

  Prosjektleder

  Margarita Novoa-Garrido

  Finansiering

  Regionale forskningsfond Nord-Norge

  Tidsperiode

  2019-2022

 • Prosjektets mål

  Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp fra fjøs ved å omdanne metan til karbondioksid gjennom katalytisk forbrenning av metan produsert av storfe.

  Prosjektleder

  Geir Næss

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2019-2022

 • Prosjektets mål

  Målet med prosjektet er å utvikle bioteknologi som signifikant forbedrer metoder for stamfiskforvaltning og forsterke den reproduktive seleksjonen av utvalgte arter.

  Prosjektleder

  Jorge Galindo-Villegas

  Finansiering

  Horisont 2020 og Norges Forskningsråd

  Tidsperiode

  2020-2023

  Les mer om BestBrood

 • Prosjektets mål

  Studere holdninger til og håndtering av mineralavfall som ressurs.

  Prosjektleder

  Annelin Seppola

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2020-2024

Utdanning

Studieprogrammene på fakultet for biovitenskap og akvakultur er i høy grad relatert til satsingsområdet blå og grønn vekst.