Helse, velferd og oppvekst

Helse, Velferd og Oppvekst er kjerneområder for Nords sentrale profesjonsutdanninger. Begrepet utgjør en mental og fysisk ramme for individuell og kollektiv utvikling i et livsløpsperspektiv, og inngår som den helhetlige, sammenhengende nordiske velferdsmodellen. Gjennom studier og forskning bidrar Nord til å sikre gode levekår og livskvalitet på alle livsområder, inkludert helse og oppvekst.

Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, spesielt knyttet til utdanning og videreutdanning av lærere, sykepleiere og sosialarbeidere, gjør at profilområdet Helse, velferd og oppvekst er sentralt. Integrert med de andre profilområdene bidrar dette til å utvikle kunnskap og attraktive samfunn. Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner. Kandidater utdannet ved universitetet vil, i tillegg til nasjonale krav, ha grunnleggende kunnskap om hvordan blå og grønn vekst og innovasjon og entreprenørskap påvirker utviklingen i samfunns- og næringsliv.

​Denne forskningen skal fremme god helse, innovasjon og tjenesteutvikling, i nært samarbeid med tjenesteutøvere og tjenestemottakere. Brukernes rettigheter, lokale forhold og bruken av moderne digitale løsninger og velferdsteknologi er en naturlig del av dette.

Mål

Helse, Velferd og oppvekst er grunnlaget for å skape livskvalitet - på et kollektivt nivå gjennom folkehelse og på individnivå gjennom livsmestring. Forenklet er det tre fundamenter for god livskvalitet; Act – keep active, Belong – connect with others og Commit – do something meaningful, som alle er viktige faktorer innen denne tematiske satsingen.

Uten Helse, Velferd og Oppvekst kollapser samfunnet; barn får ikke utdanning og innbyggere får ikke nødvendig helsehjelp, noe som igjen fører til fraflytting. Gode oppvekstsvilkår er også en investering i vår felles fremtid. Både forskningen og utdanningen ved Nord sikrer regionale behov, i tillegg til det nasjonale ansvaret for å opprettholde en sterk profesjonell kvalitet på våre profesjonsutdanninger.

Forskningsprosjekter knyttet til helse, velferd og oppvekst

 • Prosjektets mål

  Målet med dette prosjektet er å forstå hvordan skolefravær oppfattes og håndteres i norsk grunnskole.

  Prosjektleder

  Ingrid Fylling

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2021-2026

 • Prosjektets mål

  Prosjektet vil undersøke hvordan Samisk og Inuitt hjemmearbeid som hverdagspraksis er en form for kulturell motstandskraft etter effektene av assimilering, kolonisering og etterkrigstidens velferdspolitikk i de skandinaviske landene.

  Prosjektleder

  Astri Dankertsen

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2021-2025

  Les mer om prosjektet

 • Prosjektets mål

  Prosjektet studerer samskapning, som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører.

  Prosjektleder

  Asbjørn Røiseland

  Finansiering

  Norges forskningsråd

 • Prosjektets mål

  Prosjektet undersøker hvilke krav som stilles til styring av turbulens og søker å utvikle en forståelse for hvilke ulike faktorer som påvirker robusthet i styresett, offentlige institusjoner og ulike måter å samarbeide på.

  Prosjektleder

  Janne Irén Paulsen Breimo

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2021-2024

 • Prosjektets mål

  Prosjektet skal tilegne seg relevant kunnskap og utvikle målrettede tiltak for å møte noen spesielle kompetanse- og likestillingsutfordringer som universitetet i dag står overfor.

  Prosjektleder

  Gry Cathrin Brandser

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2018-2021

 • Prosjektets mål

  I prosjektet studeres nylige forsøk på å fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner.

  Prosjektleder

  Christian Lo

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2020-2023

  Les mer om prosjektet

 • Prosjektets mål

  Prosjektet skal utvikle ny kunnskap om hvordan kjønn (og alder, klasse og etnisitet) påvirker bruk og forvaltning av utmarka

  Prosjektleder

  Aase Kristine Lundberg (Nordlandsforskning)

  Finansiering

  Forskningsrådet - Miljøforsk

  Tidsperiode

  2019-2023

  Les mer om prosjektet

 • Prosjektets mål

  Prosjektet til studere innsikt i opptak og levering av ytelser og tjenester blant foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne.

  Prosjektleder

  Cecilie Høj Anvik

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2020-2023

 • Prosjektets mål

  Prosjektet har som mål å styrke Computational Thinking (CT) i skoler (klasse 2-8) ved å tilby innovative læremidler og en attraktiv spillapp som motiverer elevene til å trene.

  Prosjektleder

  Helga Dis Isfold Sigurdardottir

  Finansiering

  EU Erasmus+

  Tidsperiode

  2021-2022

 • Prosjektets mål

  Dette prosjektet undersøker hva som skjer når Sannhets- og forsoningskommisjonen flyttes inn i en skandinavisk kontekst.

  Prosjektrepresentant

  Astri Dankertsen

  Finansiering

  Danmarks Frie Forskningsfond

  Tidsperiode

  2021-2023

 • Prosjektets mål

  Prosjektet skal fremme integrering og arbeide for sosialt og etnisk mangfold.

  Prosjektleder

  Yan Zhao

  Finansiering

  Bufdir

  Tidsperiode

  2007-til dags dato

 • Prosjektets mål

  Hovedmålet til prosjektet er å identifisere sosiokulturelle og materielle faktorer som påvirker helse, sykdom og overlevelse i Finnmark.

  Prosjektrepresentant

  Trude Karine Olaug Gjernes

  Finansiering

  Regionalt forskningsfond Nordland

  Tidsperiode

  2018-2021

 • Prosjektets mål

  Prosjektet tar for seg forskning på temaene ferdighet, omsorg og velvære hos eldre mennesker i en digitalt styrt verden.

  Finansiering

  Horisont 2020

  Tidsperiode

  2019-2023

  Les mer om INNOVATEDIGNITY

 • Prosjektets mål

  Dette partnerskapet tar sikte på å adressere, fra et helhetlig og internasjonalt perspektiv, de mest presserende problemene som utdanningssektoren står overfor for å bedre forberede neste generasjon lærere. Ved å koble pedagogisk forskning, klasseromserfaring, studentmobilitet og institusjonell ledelse, vil CANOPY utvikle global kompetanse innen pedagogikk, forskning og opplæring gjennom internasjonalt samarbeid.

  Finansiering

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  Tidsperiode

  2020-2024

  Les mer om CANOPY

 • Prosjektets mål

  Gjennom prosjektet skal det utvikles og testes et praksisnært etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole i Nordland.

  Prosjektleder

  Karin Marie Antonsen (Nordlandsforskning)

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2021-2023

  Les mer om FULVIS

 • Prosjektets mål

  Prosjektet skal inspirere og utvikle kompetanse til eksisterende og etablere nye læringsnettverk, med det overordnede målet å utvikle en ressursplattform for kultur- og kreativitetssektorens (CCS) tilretteleggere som vil gi dem verktøy for en fortsatt kreativ utvikling av de kulturelle og kreative sektorene. 

  Prosjektleder

  European Training Center Copenhagen (DK)

  Finansiering

  Erasmus+

  Tidsperiode

  2021

 • Prosjektets mål

  Prosjektet utvikler et nytt kurs for interkulturell kompetanse for å forberede lærerutdanningsstudenter bedre på deres moderne norske arbeidsplass - et flerspråklig klasserom med en satid mer mangfoldig evelpopulasjon.

  Prosjektleder

  Natallia Bahdanovich Hanssen

  Finansiering

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  Tidsperiode

  2022-2024

  Les mer om VOICES

 • Prosjektets mål

  Prosjektet jobber for å sørge for at Norge er i fronten av utviklingen av innovativ IT-utdanning.

  Prosjektleder

  Robin Isfold Munkvold

  Finansiering

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

  Tidsperiode

  2017-2021

Utdanning

Universitetet har en unik ph.d.-utdanning i profesjonsvitenskap. Gjennom sin forskning skal universitet videreutvikle profesjonsutdanningene for å sikre kvalitativt gode helse-, velferds-, og oppveksttjenester basert på regionalt, nasjonalt og internasjonalt datamateriale.