Begrunnelse og klage på eksamen

Som student har du rett til å be om begrunnelse og klage.
 • Du kan be om begrunnelse på både karakterfastsetting og klagesensur.

  Frist:

  • Du må be om begrunnelse for skriftlige eksamener senest en uke etter at sensur er kunngjort i Studentweb.
  • Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må du be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. 

  Hvordan be om begrunnelse 
  Du kan be om begrunnelser på karakterfastsetting i Studentweb. Ved gruppeeksamen må studenten be om begrunnelse individuelt i Studentweb. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må du ta direkte kontakt med sensor for å be om begrunnelse. ​​​Dersom du ønsker begrunnelse på karakter etter klagebehandling, må du sende en forespørsel innen 7 dager fra du fikk ny sensur til eksamen@nord.no.

  Svar på begrunnelse 
  Begrunnelsen skal gis skriftlig og normalt innen to uker. Ved muntlige eksamener eller vurdering av praktiske ferdigheter kan begrunnelse gis muntlig.

 • Du kan klage på karakterfastsetting ved skriftlige eksamener (innbefattet skoleeksamener, hjemmeeksamener, mapper og ulike oppgaver). For eksamen hvor den endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve kan klage fremsettes først når den endelige karakteren er kunngjort. Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

  Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Du kan ikke sende inn klage på vegne av flere gruppemedlemmer. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (4).

  Frist
  Fristen for å klage på karakterfastsettingen er tre uker etter at karakteren er kunngjort i Studentweb. Dersom du søkte om begrunnelse for karakterfastsetting eller leverte klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen, løper klagefristen fra tidspunktet begrunnelsen er gitt eller klagen over formelle feil avgjort, jamfør lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (4).

  Hvordan klage på karakter
  Du sender inn din klage på karakterfastsetting i Studentweb, fra menypunktet Begrunnelser og klager.

  Finner du ikke knapp for å sende inn klage i Studentweb kan du bruke dette nettskjemaet (forutsatt at klagefristen ikke har gått ut). 

  Hvordan behandles klage på karakter
  Svar på klage på karakter behandles normalt innen åtte uker.

  Eksamensbesvarelse oversendes til klagekommisjon som består av to nye sensorer, hvorav minst én av sensorene er ekstern.

  En klage har tre mulige utfall: Samme karakter, dårligere karakter eller bedre karakter.

  Hvis karakter ved ny sensur avviker med to eller flere karakternivå fra opprinnelig sensur, skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes. Den nye sensuren er endelig og kan ikke påklages, jamfør lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (7). 

  Overskridelse av straffeloven
  Den opprinnelige karakteren blir satt som ugyldig på Studentweb og Vitnemålsportalen ved klagebehandling. Bruk av dokumentasjon hvor denne karakteren inngår, kan medføre en overskridelse av straffelovens kapittel 29 om Dokumentfalsk (§ 361). ​

  For mer informasjon se også Lover, forskrifter og retningslinjer ved Nord universitet.

 • Klage over formelle feil på eksamen reguleres av universitet og høgskolelovens § 5-2 som stadfester at «den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen». 

  Formelle feil kan være forhold som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller bedømmelse av denne. Eksempel på dette kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller forhold rundt gjennomføring av sensur. 

  Hvis det har skjedd en formell feil, vil sensuren på eksamen det gjelder, oppheves. Om mulig skal ny sensur gjennomføres, men i mange tilfeller vil det bli arrangert ny eksamen med nye sensorer. En klage på formelle feil skal være skriftlig og begrunnet. Klage på formelle feil skal sendes via eDialog

  For mer informasjon se også Lover, forskrifter og retningslinjer ved Nord universitet, eller ta direkte kontakt med servicetorget på ditt studiested.