Kildebruk og referanser

​Korrekt kildebruk er viktig og relevant for alle studenter. Husk at Nord universitet kontrollerer innleverte skriftlige arbeider for tekstsammenfall.

Det anbefales å bruke referansemalen APA 7th til kildehenvisninger.

  • APA 7th Eksempelguiden – Oversikt over hvordan referansene skal føres.
  • Oppdrag A: Guide til akademisk skriving. Bl.a:
    • Om å forstå oppgaveteksten
    • Bruk av kilder

I henhold til Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet​ ​gjelder følgende:

36. «Ved innlevering av skriftlige arbeider skal alle kilder oppgis både i selve teksten og i en fullstendig litteraturliste. Ved direkte avskrift, skal det markeres tydelig med innrykk og kursivskrift el. lignende, og det skal være kildehenvisning med spesifisert sidehenvisning. Avvik fra denne regel anses som plagiat og vil bli behandlet som fusk/forsøk på fusk.»

Dersom du skal vise til eget arbeid (f.eks. et tidligere innlevert arbeidskrav) i eksamensteksten, bør du i løpende tekst henvise til [(eget arbeid)]. Du viser da at du:

  • Viser at det ikke er en ny tanke/idé. (Du har funnet det i en kilde et sted).
  • Ivaretar anonymiteten (Eksamenskandidater har et anonymt kandidatnummer).
  • Er mest mulig etterrettelig.

Om samarbeid gjelder følgende:

38. «Ved hjemmeeksamen er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell hjemmeeksamen. Eksamenskandidatene må derfor være varsomme med samarbeid og diskusjon om oppgave/besvarelse som kan gi seg utslag i likhet i innhold, oppbygning, språk, tolkning og vurderinger. Besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene, og likhet kan være et uttrykk for ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk.»

Dersom eksamenen skal besvares individuelt, er samarbeid mellom eksamenskandidater ikke tillatt. At to eller flere eksamenskandidater har lik ordlyd i sine besvarelser, kan dermed være et uttrykk for en ureglementert samarbeidshandling. Slikt tekstsammenfall vil fanges opp i plagiatkontrollen.