Tilrettelegging ved eksamen

Ved helseproblemer eller nedsatt funksjonsevne kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Dette skal gjøre det lettere for deg å gjennomføre eksamen på en vanlig måte.

 • Du kan søke om tilrettelegging ved skoleeksamen dersom du har

  • funksjonsnedsettelse
  • sykdom
  • andre spesielle behov som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre
  • fått en akutt skade eller sykdom 
 • Tilrettelegging av eksamen har som formål å oppveie funksjonsnedsettelsen i størst mulig grad, uten at den gir urimelig fordel. Tilrettelegging som vil kunne redusere de faglige krav i det enkelte emne eller studium, innvilges ikke.

  Eksempler på tilrettelegging du kan søke om finner du under Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen. 

  Studenter med varig behov for tilrettelegging kan innvilges tilrettelegging for normert tid for det enkelte studieprogram. Er du forsinket i dine studier utover normert tid, må du søke på nytt.

 • Søknad om tilrettelegging ved eksamen sendes med eDialog. 

  Med eDialog kan man trygt og enkelt sende digitale brev som er unntatt offentligheten, siden alle henvendelsene går gjennom en sikker og kryptert kanal.
  1. Fyll ut søknadsskjema om individuell tilrettelegging:
  soknad-om-individuell-tilrettelegging-pa-eksamen.docx

  2. ​Logg inn i eDialog​ hjelp av ID-porten (BankId, MinId, med mer).​

  3. ​​Fyll ut feltene i eDialog, og last deretter opp​ søknadsskjema om tilrettelegging samt vedlegg​​

  ​​​NB: Husk å merke om henvendelsen inneholder sensi​tive opplysninger.​

 • Når du søker om tilrettelegging ved eksamen, må du legge ved dokumentasjon fra lege, psykolog eller annen sakkyndig. Det skal gå fram av dokumentasjonen hvilke behov og tilrettelegginger som anbefales eller som anses som nødvendige. 

  Tiltakene som innvilges skal være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være i tråd med din egen eller legens vurdering. 

 • Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen : 

  • Høstsemester: 1. september
  • Vårsemester: 1. februar

  I tilfeller hvor behovet for tilrettelegging ved eksamen har oppstått etter søknadsfristen, eller det foreligger andre særlige grunner, kan likevel søknaden tas til behandling. I slike tilfeller må søknad fremsettes uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn én uke før eksamen.

  Studenter med varige behov for tilrettelegging kan søke for den tiden studieprogrammet er normert til. Øvrige studenter søker ved hvert semester. 

 • Når søknadsfristen har gått ut, blir søknadene behandlet fortløpende.​​

 • Retningslinjene er utfyllende bestemmelser til "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" vedtatt av styret for Nord universitet
  01.01.2021.

  Retningslinjene trer i kraft fra 01.08.2021 for alle studenter. Retningslinjene er revidert 30.06.2021.


  I Forskrift om eksamen ved Nord universitet § 8-4 beskrives de formelle rammene for studentens
  rettigheter når det gjelder tilrettelegging ved eksamen i forhold til studentens spesielle behov.


  Studenten med varige behov for tilrettelegging kan søke for den tiden studieprogrammet er normert
  til. Øvrige studenter søker ved hvert semester. Ordinær frist er 1. september for eksamen i
  høstsemestret og 1. februar for eksamen i vårsemestret.


  Søknad om tilrettelegging skal inneholde oppdatert og egnet dokumentasjon fra lege/sakkyndig
  instans som spesifiserer behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen. Tilrettelegging som etter
  en konkret vurdering innebærer en reduksjon av de faglige kravene kan ikke innvilges.


  Tilretteleggingstiltak det kan søkes om:

  Utvidet tid

  • Bruk av stasjonær pc med Lingdys
  • Endret vurderingsform
  • Bruk av egnet stol, heve-/senkebord
  • Bruk av egnet rom/mindre rom
  • Ammetid/hvilekrok

  Også andre tiltak kan innvilges når særlige tungtveiende grunner gjør det nødvendig. Det gjøres en
  vurdering av hvilke tilretteleggingstiltak som kan innvilges, ut fra faglige krav på hvert enkelt
  studieprogram.


  Nord universitet gjør oppmerksom på at om man får tilretteleggingstiltak i form av muntlig
  eksamen/deler av skriftlig eksamen som muntlig, kan ikke karakteren påklages i henhold til Forskrift
  om eksamen ved Nord universitet § 11-2 (3).

  Utvidet tid på skriftlig skoleeksamen vil normalt være:

  12,5% av ordinær eksamenstid for eksamen under 2 timer

  • 15 minutter for eksamen 2 timers varighet
  • 30 minutter for eksamen som varer til og med 4 timer
  • 45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
  • 60 minutter for eksamen for varer mer enn 6 timer

  Utvidet tid på hjemmeeksamen vil normalt være:

  60 minutter for hjemmeeksamen 1 dag (inntil 8 timer)

  • 2 timer for hjemmeeksamen 1 dag (8-24 timer)
  • 4 timer for hjemmeeksamen 2 dager (inntil 48 timer)
  • 6 timer for hjemmeeksamen 3-5 dager (inntil 120 timer)
  • 24 timer for hjemmeeksamen 6 dager eller mer

  Bestemmelsene om utvidet tid gjelder kun ved individuell eksamen.
  Forlenget tid gjelder normalt ikke for denne typen av eksamen: Oppgave (OP), Mappe (MP), Muntlig
  (MU), Praktisk (PR) og Gruppe (GR).

Kontakt eksamen og vitnemål:


​Tlf: 75 51 71 10
E-post: eksamen@nord.no

Forskrift

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet §8