Kortere studier

Akvafleks

Vesterålen

Om studiet

Jobber du i havbruksnæringen eller ønsker å bygge kompetanse for fremtidige jobbmuligheter? Da er dette studiet for deg. Frem til sommeren 2025 vil du kunne tilegne deg ny kunnskap om produksjonsbiologi, fiskehelse og vannbehandlingsteknologi.

Det første emnet som gis er produksjonsbiologi vår/høst 2023 med flg samlingstidspunkt:

 • Samling 1: 15-16. mars (Vesterålen)
 • Samling 2: 25-26. april (Digitalt)
 • Samling 3: 30-31. august (Vesterålen)

Deler av undervisningen foregår digitalt, og du vil få god innføring i digitale verktøy og hjelpemidler. I hvert emne er det tre samlinger.

Utenlandsopphold

Ingen

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til å følge de tre påfølgende enheter i Årsstudiet Havbruksdrift når de tilbys.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptak med realkompetanse: Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke på grunnlag av realkompetanse etter gjeldende regler.

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om laksens livssyklus med viktige stadier, og kan redegjøre for viktige og relevante fysiologiske prosesser.
 • har grunnleggende kunnskap om laksens behov for ulike næringsstoffer relatert til livsstadium, og kan beskrive sammenhengen mellom ernæring, fôringsregimer og kvalitet på ulike stadier.
 • har oversikt over de viktigste sykdomsproblemene i norsk fiskeoppdrettsnæring og har forståelse for hvordan sykdomsorganismer forårsaker helseproblemer på fisk.
 • har Innsikt i metoder for å forebygge helseproblemer hos fisk, og har kjennskap til fiskevelferd og dens betydning for fiskehelse.
 • har grunnleggende kunnskap om kjemiske prosesser i vann.
 • forstår fiskens miljøkrav relatert til livsstadium, samt kan beskrive sammenhengen mellom vannkjemi, fysiologi og biologisk resultat.
 • kjenner til de vanligste vannbehandlingsteknologier og kan gjennomføre beregninger basert på underliggende kjemiske lover og formelverk.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forklare hvordan laks er tilpasset til å fungere optimalt i sitt miljø på de ulike livsstadiene.
 • kan gjennomføre en enkel obduksjon av laks, og gjenkjenne de ulike indre organer og deres normaltilstand.
 • kan bidra i vurdering av fôrkvalitet og fôrsammensetning.
 • kan identifisere helseproblemer på oppdrettsfisk og iverksette praktiske tiltak på anleggsnivå for å redusere risiko for sykdomsutbrudd.
 • kan planlegge og redegjøre for aktuelle hygiene- og sykdomsforebyggende tiltak i oppdrettsanlegg.
 • kan bidra til god fiskevelferd og begrense dødelighet i oppdrett av laksefisk.
 • kan bestemme hvorvidt en kjemisk reaksjon er en syre-base, red-oks eller fellingsreaksjon, og avgjøre hvorvidt en kjemisk reaksjon vil skje spontant under gitte miljøbetingelser.
 • kan beregne kjemikaliebehov av vanlig brukte kjemikalier samt luftekapasitet/tid og løselighet av gasser under gitte miljøbetingelser.
 • kan vurdere og beregne hvorvidt spesielle produksjonsforhold kan gi kroniske eller akutte vannkjemiske problemer.
 • kan presentere norsk havbruksnæring på en reflektert og nyansert måte.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har en velutviklet digital dannelse og ferdigheter, og behersker innovative samarbeidsformer.
 • har innsikt i produksjonsbiologi, fiskehelse, fiskevelferd, og vannkjemi, - og yrkesetiske problemstillinger innenfor disse fagfeltene.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan bruke Excel til enkle relevante beregninger.
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom muntlig framlegging.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor produksjon av laks.
 • behersker muntlig og skriftlig formidling både digitalt og analogt.