et barn som leker og ler
Kortere studier

Barnehagelærerrollen og profesjonsutøvelse i barnehagen

Bodø

Bli en bedre barnehagelærer! Dette studiet fokuserer på kritisk analyse av egen rolle, teori, skjønn og diskusjoner om barn og barndom. Du vil styrke din rolle som barnehagelærer og utvikle deg videre. 

 

Om studiet

Ønsker du å utvikle deg i rollen som barnehagelærer og styrke din profesjonsutøvelse i barnehagen? Emnet vil gi studentene avanserte ferdigheter i å kritisk analysere egen profesjonsrolle og barnehagens innhold. Profesjonsteori, bruk av profesjonelt skjønn og globale, nasjonale og lokale diskurser om barn, barndom og barnehage er sentrale tema i emnet.

Hva kan du jobbe som?

Studiet passer for deg som vil øke kunnskap om profesjonsutøvelse. Studiet vil styrke deg for andre stillinger knyttet til utvikling og ledelse i frivillig sektor, offentlig og private organisasjoner, eller andre virksomheter.

Utenlandsopphold

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte.

Videre utdanning

Studieprogrammet og emnet kan søkes innpasset i masterprogrammet ‘Profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen’ ved Nord universitet, som har oppstart høst 2023. Etter fullført master kan man ta videre studier på ph.d. nivå. Ved Nord universitet tilbys ph.d. i profesjonsvitenskap.
Lærer- eller barnehagelærerutdanning; eller annen pedagogisk utdanning som gir bachelor- kompetanse; eller som har tilsvarende eldre fag- og gradsutdanninger.

Læringsutbytte  

En student skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

  

Kunnskaper    

Ved gjennomført studium skal studenten:

  • Ha avansert kunnskap om profesjonsteoriske perspektiver på barnehagelærerrollen    
  • Kan anvende kunnskap om barnehagelærerens profesjonsetiske bevissthet og bruk av profesjonelt skjønn i pedagogisk arbeid  
  • Kan analysere problemstillinger knyttet til hvordan globale, nasjonale og lokale diskurser om barn, barndom og barnehage påvirker barnehagen som institusjon
  • Ha avansert kunnskap om barnehagen som en flerkulturell barndoms- og utdanningsarena
  • Ha inngående kunnskap om nyere forskning på relasjoner i barnehagen og barns utvikling og læring

Ferdigheter    

Ved gjennomført studium skal studenten:   

  • Kan analysere og kritisk reflektere over og begrunne utøvelse av barnehagelærerrollen i lys av teoretiske perspektiver og nyere forskning 
  • Kan analysere hvordan barnehagelærerens profesjonsidentitet legger føringer for pedagogiske praksiser i barnehagen  
  • Kan selvstendig uttrykke og drøfte hvordan barnehagefaglige diskurser er med på å forme barnehagens innhold og rammene for barns utvikling, lek og læring  
  • Kan utvikle praksiser som styrker relasjoner og fremmer barns lek, læring og utvikling  

   

Generell kompetanse  

Ved gjennomført studium skal studenten:  

Kan analysere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til barnehagelærerrollen, barnehagens innhold og barns lek, læring og danning.