Jente ved Soløyvannet
Kortere studier

Basiskurs i naturoppsyn

Steinkjer

Vil du jobbe med å ivareta våre nasjonale naturverdier og forebygge miljøkriminalitet?


Om studiet

Er du på jakt etter formell kompetanse for å kunne tildeles begrenset politimyndighet? Kanskje du allerede har politimyndighet, men savner naturfaglig kompetanse? Da er basiskurs i naturoppsyn studiet noe for deg!

Hva kan du jobbe som?

Bestått eksamen kvalifiserer blant annet til følgende: naturoppsyn knyttet til allmenninger og statsgrunn, miljøkontakt ved lokale lensmannskontor, naturoppsyn knyttet til foreninger, grunneierlag og organisasjoner og administrativt og organisatorisk arbeid med naturoppsyn.

Videre utdanning

Kurset er et av emnene som inngår i årsstudiet i Natur- og kulturminneoppsyn. Mange velger senere å søke opptak til dette årsstudiet.

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene, med krav om minimum 80% oppmøte.

Dato for samlinger kommer.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant erfaring:

Arbeid innen naturoppsyn, jakt- og/eller fiskeoppsyn, fjelloppsyn, miljøkriminalitet, kulturminner, skjøtsel- og tilrettelegging, naturguiding, naturveiledning, vilt- og fiskeforvaltning, rovviltforvaltning, rovviltkontakt, naturregistrering, naturforvaltning, utmarkskonsulent eller andre biologiske fagområder.

Relevant utdanning:

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel videregående eller høgskole/universitet med grønne fag, blå fag eller politifag, som naturforvaltning, utmarksforvaltning, biologi, naturfag, friluftsliv, oppdrett, fiskerifag, landbruksfag, kulturminner, grønne juridiske emner, fag fra politihøgskolen o.l.

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

  • ha kunnskap om innhold, organisering, planlegging og gjennomføring av natur- og kulturminneoppsyn i Norge
  • ha god kunnskap om relevante lover og forskrifter

Ferdigheter:

  • kunne planlegge og gjennomføre oppsynsvirksomhet med begrenset politimyndighet
  • kunne anvende lovbestemmelser som regulerer oppsynsvirksomhet
  • vise god innsikt i fagets yrkesetikk og evne til å reflektere over utøvelsen av arbeidsoppgaver knyttet til oppsynsarbeidet

Generell kompetanse:

  • ha kunnskap om ulike naturoppsynstjenester, herunder myndighet, rapportering og yrkesetikk
  • forstå og kunne anvende relevante lovbestemmelser som gjør det mulig å gjennomføre kontrollfunksjoner i oppsynsarbeidet
  • forstå fagets etiske utfordringer