Øvelse Nord
Master (1-2 år)

Beredskap og kriseledelse

Bodø

Om studiet

Masterprogrammet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet.

Hva kan du jobbe som?

Masterprogrammet gir kunnskaper og ferdigheter i beredskaps- og kriseledelse for arbeid med sikkerhets- og beredskapsansvar i både private og offentlige virksomheter, og i det offentlige beredskapsapparatet. Studiet har et ledelsesperspektiv og er relevant for søkere med ledererfaring eller annen relevant yrkeserfaring innen fagområdet, og som ønsker å styrke sin akademiske kompetanse.

Utenlandsopphold

Det er mulighet for utveksling i programmet. Tredje semester, som består av to valgemner, er spesielt godt egnet for dette. Master i beredskap og kriseledelse er en del av nettverket CONRIS – Cooperation Network for Risk & Security Studies. Nettverket gjennomfører årlig et sommerkurs der det er satt av noen plasser til studenter på Master i beredskap og kriseledelse. Det veksler mellom medlemsinstitusjonene hvem som arrangerer sommerkurset. Det er også flere utvekslingsmuligheter, med noe variasjon fra år til år. Nord universitet har avtale med Laurea University of Applied Science i Finland der studenter på Master i beredskap kan avlegge emner som godkjennes som valgemner til programmet. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig for studenter som er tatt opp på studieprogrammet.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen det fagfelt en ønsker å ta doktorgrad i, for å kunne bli vurdert for opptak.

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang). 

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring fra lønnet arbeid etter fullført grunnutdanning (bachelor). Yrkeserfaringen må kunne relateres til fagområdene beredskap eller kriseledelse. Eksempel er relevante stillinger innen Forsvaret, nødetater (politi-, brann- og helseetatene), adferdsrettet trafikksikkerhetsarbeid, beredskapsorganisasjoner, eller som beredskapsledere i industri eller offentlige organisasjoner som har vesentlige beredskapsoppgaver. For at praksis skal vurderes som relevant, må beredskap- og kriseledelse utgjøre hovedomfanget av stillingen.

Rangering av søkere

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng. 

Karakterpoeng beregnes som et veid gjennomsnitt av karakterene fra vitnemålet og multipliseres med 10. Dette danner grunnlaget for opptaket. Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet. Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

Tilleggsutdanning gis utover opptaksgrunnlaget; det gis 1 poeng per 30 studiepoeng, maksimalt 2 poeng.

Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget; det gis 1 poeng pr. år i inntil 10 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Dokumentasjon:

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer fullfør bachelorgrad eller annen gradsutdanning av minimum 180 sp.

En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver, og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring. Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent og/eller antall timer. Attesten må ha tiltredelsesdato og eventuell sluttdato. Attesten skal inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgaver i stillingen.

Annen dokumentasjon, som arbeidskontrakt, CV, lønnslipp o.l. regnes ikke som gyldig dokumentasjon og vil ikke bli vurdert.Tjenesteuttalelser fra Forsvaret må tilfredsstile de samme kravene som til arbeidsattest. Førstegangstjeneste og praksis som inngår i utdanningen teller ikke som yrkeserfaring.

Internasjonale søkere 

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Mer informasjon om dokumentasjonskrav til språkkunnskaper finnes på nettsidene til Nord universitet.

Kunnskap

 • Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan offentlig og privat beredskap er organisert, og spesialisert innsikt i kritiske faktorer som påvirker beredskap og kriseledelse i organisasjoner.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om og kan anvende teorier innen beredskap og kriseledelse.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om organisatorisk læring og strategisk kompetanseutvikling, og hvordan beredskapsøving kan fremme organisasjonens kompetanse i krisehåndtering. 
 • Kandidaten har kunnskap i strategisk kommunikasjon og mediehåndtering.
 • Kandidaten har kunnskap om digitale trusler og forebygging.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og prinsipper i beredskap og kriseledelse og omsette kunnskapen til praktisk beredskapsarbeid og utvikling i egne organisasjoner.
 • Kandidaten kan kritisk reflektere over organisasjoners beredskapsstrategier.
 • Kandidaten kan jobbe med strategisk kompetanseutviklingsarbeid.
 • Kandidaten kan analysere forskningsproblemer innen beredskap og kriseledelse og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kandidaten har forståelse for hvordan IT-basert ledelsesstøtteverktøy kan brukes i beredskapsorganisasjoner.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan analysere relevant forskningsbasert kunnskap om ledelse på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå i beredskapsorganisasjoner.
 • Kandidaten kan diskutere faglige emner basert på erfaring fra egen praksis.
 • Kandidaten kan tilegne seg kunnskap knyttet til kompetanseutvikling innen beredskap og kriseledelse og formidle dette innen egne organisasjoner.
 • Kandidaten kan bidra med nyskaping og til et mer innovativt krise- og beredskapssystem.