Øvelse Nord
Master (1-2 år)

Beredskap og kriseledelse

Bodø

Master i beredskap og kriseledelse gir deg teoretisk kunnskap i beredskap og kriseledelse, både på taktisk, operativt og strategisk nivå. Det legges vekt på trening og øvelser i form av tabletop-øvelser, simulatorstyrte øvelser og deltakelse i fullskalaøvelsen Øvelse Nord sammen med nødetatene, Forsvaret og andre beredskapsaktører.


Om studiet

Masterprogrammet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet.

Hva kan du jobbe som?

Masterprogrammet gir kunnskaper og ferdigheter i beredskaps- og kriseledelse for arbeid med sikkerhets- og beredskapsansvar i både private og offentlige virksomheter, og i det offentlige beredskapsapparatet. Studiet har et ledelsesperspektiv og er relevant for søkere med ledererfaring eller annen relevant yrkeserfaring innen fagområdet, og som ønsker å styrke sin akademiske kompetanse.

Hvordan foregår undervisningen

Undervisningen består av en kombinasjon av samlinger på studiestedet (Bodø) og rene digitale samlinger. Normalt er det tre til fire samlinger per semester, hver av en varighet på omtrent tre dager.

Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Den studentaktive undervisningen baserer seg i stor grad på refleksjon over egen praksis, table-top og diskusjonsøvelser, gruppearbeid, fullskala øvelser og bruk av beredskapsledelse lab NORDLAB. Siden studenters erfaringsutveksling benyttes på denne måten, er det ikke lagt opp til streaming eller opptak av forelesninger.

Noe av undervisningsopplegget krever at dersom man ikke kan delta, må man kompensere for det med et skriftlig arbeid. Det er ikke obligatorisk deltagelse på samlingene, men vi anbefaler sterkt deltakelse på så mange samlingsdager som mulig. Ved fravær er studenten selv ansvarlig for å ta kontakt med emneansvarlig, lese seg opp og delta i eventuelle obligatoriske arbeidsaktiviteter, samt kompensere med mulige ekstra innleveringer.

Normalt er det tre-fire samlinger per semester, hver av en varighet på tre til fire dager, totalt omtrent ti dager undervisning per semester. Noen av samlingene foregår i Bodø og noen gjennomføres digitalt.

Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Den studentaktive undervisningen baserer seg i stor grad på refleksjon over egen praksis, table-top og diskusjonsøvelser, gruppearbeid, fullskala øvelser og bruk av beredskapsledelse lab NORDLAB. Siden studenters erfaringsutveksling benyttes på denne måten, er det ikke lagt opp til streaming av forelesninger.

Noe av undervisningsopplegget krever at dersom man ikke kan delta, må man kompensere for det med et skriftlig arbeid. Det er ikke obligatorisk deltagelse på samlingene, men vi anbefaler sterkt deltakelse på så mange samlingsdager som mulig. Ved fravær er studenten selv ansvarlig for å ta kontakt med emneansvarlig, lese seg opp og delta i eventuelle obligatoriske arbeidsaktiviteter, samt kompensere med mulige ekstra innleveringer.

Datoer for samlinger høsten 2024

Samling 1: 29-30 august (digital)

Samling 2: 12-13 september (digital)

Samling 3: 15-18 oktober (fysisk i Bodø)

Samling 4: 29. oktober (digital)

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang).

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring fra lønnet arbeid etter fullført grunnutdanning (bachelor). Yrkeserfaringen må kunne relateres til fagområdene beredskap eller kriseledelse. Eksempel er relevante stillinger innen Forsvaret, nødetater (politi-, brann- og helseetatene), adferdsrettet trafikksikkerhetsarbeid, beredskapsorganisasjoner, eller som beredskapsledere i industri eller offentlige organisasjoner som har vesentlige beredskapsoppgaver. For at praksis skal vurderes som relevant, må beredskap- og kriseledelse utgjøre hovedomfanget av stillingen.

Førstegangstjeneste og praksis som inngår i utdanningen teller ikke som en del av kravet til 2 års arbeidserfaring.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

Vitnemål og karakterutskrift

Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad av minst 180 studiepoeng.

Arbeidsattest

For å dokumentere arbeidspraksis må du laste opp arbeidsattest​(er) i JPG/PDF-format i din søknad. En godkjent arbeidsattest skal inneholde følgende:

 • Start- og sluttdato for arbeidsforholdet
 • Antall timer jobbet/stillingsprosent
 • En beskrivelse av stillingen og dens arbeidsoppgaver
 • Signatur fra arbeidsgiver (elektronisk signatur godkjennes)
 • Dato for utstedelse

​CV, lønnsslipper, arbeidskontrakter o.l godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon på arbeidspraksis og vil derfor ikke bli vurdert.

Tjenesteuttalelser og annen dokumentasjon fra Forsvaret må tilfredss​tille de samme kravene som en arbeidsattest.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende, laster du opp utskrift fra Brønnøysundregistrene og dokumentasjon som viser at det er aktivitet i foretaket. Du kan dokumentere aktiviteten i foretaket ditt med utskrift av skatteoppgjør. Hvis skatteoppgjøret ikke er klart, kan du laste opp bekreftelse fra regnskapsfører.

Rangering av søkere

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres kvalifiserte søkere på bakgrunn av karakterpoeng + tilleggspoeng.

Karakterpoengene dine er vektet karaktersnitt x 10. Emner med bestått eller godkjent inkluderes ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

Tilleggsutdanning gis utover opptaksgrunnlaget; det gis 1 poeng per 30 studiepoeng, maksimalt 2 poeng.

Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget; det gis 1 poeng pr. år i inntil 10 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Internasjonale søkere
Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.
Se våre nettsider for utfyllende info om opptak.

Det er mulighet for utveksling i programmet. Tredje semester, som består av to valgemner, er spesielt godt egnet for dette. Master i beredskap og kriseledelse er en del av nettverket CONRIS – Cooperation Network for Risk & Security Studies. Nettverket gjennomfører årlig et sommerkurs der det er satt av noen plasser til studenter på Master i beredskap og kriseledelse. Det veksler mellom medlemsinstitusjonene hvem som arrangerer sommerkurset. Det er også flere utvekslingsmuligheter, med noe variasjon fra år til år. Nord universitet har avtale med Laurea University of Applied Science i Finland der studenter på Master i beredskap kan avlegge emner som godkjennes som valgemner til programmet. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig for studenter som er tatt opp på studieprogrammet.
Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen det fagfelt en ønsker å ta doktorgrad i, for å kunne bli vurdert for opptak.

Kunnskap

 • Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan offentlig og privat beredskap er organisert, og spesialisert innsikt i kritiske faktorer som påvirker beredskap og kriseledelse i organisasjoner.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om og kan anvende teorier innen beredskap og kriseledelse.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om organisatorisk læring og strategisk kompetanseutvikling, og hvordan beredskapsøving kan fremme organisasjonens kompetanse i krisehåndtering.
 • Kandidaten har kunnskap i strategisk kommunikasjon og mediehåndtering.
 • Kandidaten har kunnskap om digitale trusler og forebygging.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og prinsipper i beredskap og kriseledelse og omsette kunnskapen til praktisk beredskapsarbeid og utvikling i egne organisasjoner.
 • Kandidaten kan kritisk reflektere over organisasjoners beredskapsstrategier.
 • Kandidaten kan jobbe med strategisk kompetanseutviklingsarbeid.
 • Kandidaten kan analysere forskningsproblemer innen beredskap og kriseledelse og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kandidaten har forståelse for hvordan IT-basert ledelsesstøtteverktøy kan brukes i beredskapsorganisasjoner.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan analysere relevant forskningsbasert kunnskap om ledelse på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå i beredskapsorganisasjoner.
 • Kandidaten kan diskutere faglige emner basert på erfaring fra egen praksis.
 • Kandidaten kan tilegne seg kunnskap knyttet til kompetanseutvikling innen beredskap og kriseledelse og formidle dette innen egne organisasjoner.
 • Kandidaten kan bidra med nyskaping og til et mer innovativt krise- og beredskapssystem.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.