Bil av manet fra Mørkvedbukta
Bachelor

Biologi

Bodø

Lær om livets fundament i vakre nordnorske omgivelser, oppdag næringskjeden på havets bunn og forstå hvordan klimaendringer påvirker dyr og planter.


Om studiet

Hvordan oppsto det liv på jorda? Hvordan virker DNA-kodene for ulike biologiske funksjoner? Hvilke mekanismer gjør at levende organismer kan motstå bakterier, virus og parasitter? Dette er noen av spørsmålene biologene søker å finne svar på.

Som student på bachelorprogrammet i biologi lærer du om grunnlaget for liv, i vakre nordnorske omgivelser. Utdanningen gir deg en bred naturvitenskapelig bakgrunn som omfatter kunnskap om fysiologi, arvestoff, artsmangfoldet i naturen, kjemiske sammenhenger, samt økologiske og evolusjonære prosesser. Kunnskap om biologiske prosesser og økt forståelse for samspillet i naturen er avgjørende for å løse utfordringene verden står overfor, enten det er klimaendringer, plastforurensning, matproduksjon eller sykdomsbekjempelse.

Hva kan du jobbe som?

Verdens oppmerksomhet rundt miljø, økologi og bærekraftig utvikling har økt, og en utdanning innenfor biologi åpner for en rekke karrieremuligheter i både privat og offentlig sektor. Du kan bli ansatt i organisasjoner innen miljøvern, i laboratorier, bedrifter og direktorater. Ved å kombinere studiet med pedagogikk, kan du jobbe som lærer i ungdomsskolen og videregående skole. Bygger du på med en mastergrad, åpner det seg mer spesialiserte jobbmuligheter innen forskning og konsulentvirksomhet.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav:

Spesielle opptakskrav:

Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

  • Matematikk R2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Biologi 1 og 2
  • Informasjonsteknologi 1 og 2
  • Geofag 1 og 2
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant arbeidserfaring i tilknytning til det biologiske fagfeltet.

Videre gjelder følgende faglige krav:

· Norsk Vg2

· Engelsk Vg1

· Matematikk R1 (eller S1 og S2)

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

· Biologi fra Vg 2-3

· Kjemi fra vg Vg 2-3

· Matematikk Vg 2-3

Realfagskravet kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Har du tenkt på å reise til utlandet i løpet av studietida? Vi anbefaler våre studenter å dra på utveksling til et av våre partneruniversiteter. Et utenlandsopphold vil gi deg verdifull internasjonal erfaring, samtidig som det åpner for et bredere utvalg av emner og kurs. Du kan også søke om 15 ukers praksisopphold i en utenlandsk bedrift. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk.

Frist for å søke utveksling er 1. september for vårsemesteret og 20. januar for høstsemesteret.Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Studiet kvalifiserer for Master i biovitenskap, eller for masterstudier ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Master i biovitenskap har følgende spesialiseringsmuligheter:

 • akvakultur
 • genomikk
 • husdyrvitenskap
 • marin økologi
 • terrestrisk økologi og naturforvaltning

Kunnskap

Studenten

 • Kan greie ut om sentrale teorier, metoder og forskingsområder i biologi, og spesielt innen fagområder som cellebiologi, genetikk, evolusjon, artskunnskap, økologi, og fysiologi.
 • Kan demonstrere en forståelse for prinsippene for evolusjon og genetikk, fra mendelsk genetikk til moderne genomikkteknikker.
 • Har innsikt i de molekylære og cellulære prosessene som ligger til grunn for livet, inkludert DNA-replikasjon, genuttrykk og celledeling.
 • Har kunnskap om mangfoldet av livsformer fra encellede til vertebrater, og deres økologiske tilpasninger.

Ferdigheter

Studenten

 • Kan bruke fagets metoder og verktøy til å undersøke fenomener og løse praktiske og teoretiske problemstillinger både på laboratorium og i felt, og kunne skrive enkle rapporter fra disse.
 • Kan innhente og vurdere informasjon og kritisk vurdere primære og sekundære informasjonskilder.
 • Kan bruke R som statistisk verktøy for enkel dataanalyse.

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan tilegne seg og ta i bruk ny kunnskap innenfor biologi.
 • Kan analysere faglige problemstillinger og data, og bruke faglige begrep og modeller.
 • Kan arbeide selvstendig og i grupper.
 • Kan formidle biologisk kunnskap til ulike målgrupper, både muntlig og skriftlig.
 • Kan utøve faglig arbeid i samsvar med god HMS-praksis.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studentene disponerer en bærbar datamaskin.

Det må påregnes kostnader på inntil NOK 4 000 i forbindelse med feltarbeid.