e-helse
Kortere studier

E-helse - digital samhandling og velferdsteknologi

Nettstudier

Studie for deg som ønsker avansert kunnskap om e-helse for å bidra til digital innovasjon og fagutvikling i offentlig eller privat helse- og omsorgstjeneste.


Om studiet

Dette studiet er for deg som ønsker avansert kunnskap om e-helse for å bidra til digital innovasjon og fagutvikling i offentlig eller privat helse- og omsorgstjeneste. Studiet har en praksisnær tilnærming. 

Hva kan du jobbe som?

Studiet er tverrfaglig, og gir kompetanse for arbeid med e-helse både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt hos private helse- og omsorgstjenester.

Utenlandsopphold

Ingen avtalte

Videre utdanning

Studiet er godkjent med 30 studiepoeng og kan inngå som en del av en universitets- eller høgskolegrad.

Studiet kan inngå med 30 studiepoeng i Master i klinisk sykepleie og i Master i Helsevitenskap ved Nord universitet.

Undervisningen gis helt og holdent nettbasert via studentportalen: både med felles samlinger på en nettbasert læringsplattform, og egenstudier med utgangspunkt i forelesninger i opptak som legges ut gjennom semesteret. Det gis åpning for en fysisk samling på 1-3 dager pr semester etter avtale.

Det legges opp til individuelle innleveringer og gruppearbeid med både hverandrevurderinger og tilbakemeldinger fra lærer. Gruppearbeid og vurderingssamlinger er obligatoriske med minimum 80 % deltakelse.

Emnene vil ha selvstendige eksamener.

Høst 2023

HEL7000 Digital dokumentasjon og -samhandling. Digitale samlinger

Digitale samlinger:

Tirsdag 5. september med studiedag 7 september

Tirsdag 10. oktober med studiedag 12. oktober

Tirsdag 31. oktober med studiedag 2. november

Tirsdag 31. november med studiedag 23. november

Eksamensoppgave i gruppe med 2-3 studenter leveres 8. desember

Vår 2024

HEL7001 Velferds- og behandlingsteknologi.
Digitale samlinger;
Oppgave innleveres uke

Høst 2024

HEL7002 Systemimplementering og tjenesteinnovasjon.
Digitale samlinger:
Oppgave innleveres:

Fullført og bestått 3- årig helsefaglig høyskole eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om digitale samhandlingsløsninger og avansert kunnskap om bruk av velferds- og behandlingsteknologi
 • har inngående kunnskap om organisatoriske faktorer for implementering, målrettet planarbeid og systematisk kontinuerlig kvalitetsforbedring av e-helseløsninger
 • kan analysere behovet for involvering av brukere for utvikling av e-helseløsninger
 • har spesialisert kunnskap om prosjektledelse

 Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til digitale samhandlings- og dokumentasjonsløsninger
 • kan kartlegge og utrede sentrale problemstillinger vedrørende bruk av e-helseløsninger på individ- og organisasjonsnivå, og gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt
 • kan stimulere til tverrfaglig samhandling og koordinere bruk av velferdsteknologi til tjenestemottaker og grupper av tjenestemottakere
 • kan lede prosjekter med implementering av e-helseløsninger

Generell kompetanse

 • kan analysere samspillet mellom velferds- og behandlingsteknologi, mennesket og organisasjon
 • kan arbeide selvstendighet og systematisk på en vitenskapelig måte
 • kan kritisk reflektere over etiske og faglige problemstillinger ved implementering av e-helseløsninger
 • kan bidra til digital innovasjon og fagutvikling i helsetjenesten