Eiendomsmegling
Bachelor

Eiendomsmegling og markedsanalyser

Bodø

Studiet retter seg mot personer som ønsker utdanning som fører til autorisasjon som Eiendomsmegler MNEF. Studiet inneholder også generelle emner innenfor økonomi og ledelse, som gir grunnlag for videre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.


Om studiet

Er du en god selger som raskt skaper tillit hos kunder? Vil du være den som kan hjelpe med å realisere boligdrømmen? Å jobbe som eiendomsmegler er både givende og hardt arbeid. Du vil treffe alle slags type mennesker og utfordringer i dette spennende yrket!

Hva kan du jobbe som?

Det naturlige jobbvalget vil være en jobb som eiendomsmegler, men man kvalifiserer også til andre relevante oppgaver innenfor regnskap og oppgjørsarbeid i meglerforetak. Studiet kvalifiserer også for annet arbeid innenfor økonomi og administrasjon som kunderådgiver, markedskonsulent, økonomimedarbeider og andre stillinger innen prosjekt, HR, forvaltning og lignende.

Hvordan foregår undervisningen

Campusbasert undervisning langsgående i hele semesteret.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må kunne relateres til fagområdene økonomi, markedsføring, administrasjon eller organisasjonsarbeid.

Andre spesielle faglige krav: Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Har du tenkt på muligheten på å reise til utlandet i løpet av studietiden?

Det er mulig å reise på utveksling på semesteropphold i løpet av 2. studieår dersom partnerinstitusjonen tilbyr emner som tilsvarer de obligatoriske emnene på utreisesemesteret. Det er også mulighet å reise på sommerskole og ta studiepoeng i løpet av noen uker på sommeren. Bachelorgraden er i stor grad rettet mot norske forhold med en del emner knyttet til norske lover og forskrifter. Dette begrenser valgmulighetene for utveksling.

Du finner mer informasjon om utveksling her

Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/masterstudier ved HHN samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Kunnskap
Kandidaten skal

 • ha kjennskap til lover, forskrifter og beste praksis for eiendomsmeglere knyttet til kjøp og salg av eiendommer og behandling av dokumenter, regnskap, oppgjør, skatt og avgifter
 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag
 • kjenne til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder
 • ha kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse
 • ha kunnskap om bedriftsetablering, nye økonomiske trender og innovasjonssystemer

Ferdigheter
Kandidaten skal

 • kunne foreta strategiske og faglige vurderinger i rådgivnings- og markedsføringssituasjoner
 • kunne utvikle gode rutiner og interne kontrollsystemer for ulike deler av et eiendomsmegleroppdrag
 • kunne vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger
 • kunne ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål
 • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare

Generell kompetanse
Kandidaten skal

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis
 • kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser
 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kunne vurdere spenningsforhold mellom teori og praksis innenfor eiendomsmeglerfaget
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.