Emnebeskrivelse for 2022/23
Oseanografi
BI222F
Emnebeskrivelse for 2022/23

Oseanografi

BI222F
Organismer som lever i havet, er i stor grad avhengige av og må tilpasse seg fysiske prosesser i havet. Det eksisterer derimot mange kilder som beskriver ‘lettvinte sannheter’ om havet som fysisk miljø. Dette emnet tar sikte på å avsløre disse og gi studenten forståelse for de fysiske prosessene som påvirker livet i havet. Emnet gir innblikk i havbassengenes morfologi. Ferskvann og sjøvanns fysiske og kjemiske egenskaper. Grunnleggende prinsipper for forklaring av atmosfæriske forhold, klima, vinddrevne og termohaline havstrømmer, bølger og tidevann.
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet Bachelor i biologi.

Kunnskap

Når du har fullført dette emnet, skal du ha kunnskap og forståelse for:

  • havet som miljø for levende organismer
  • fysiske prosesser i havet
  • havsirkulasjon og kreftene som styrer den

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

  • definere og bruke sentrale begreper i grunnleggende fysisk oseanografi
  • anvende grunnleggende fysisk kunnskap til å forklare sentrale problemstillinger omkring sjøvann som miljø for levende organismer

Generell kompetanse

Når du har fullført dette emnet skal du kunne:

  • analysere fagstoff fra et bredt spekter av kilder innenfor dette fagfeltet
  • vise samarbeidsevne og evne til kritisk tenking i et tverrfaglig miljø
  • overføre og bruke relevante ferdigheter i en fremtidig arbeidssituasjon
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Valgemne: Bachelor i biologi
Forelesninger og seminar (52 timer fordelt på 4 timer i uken i 13 uker). Feltarbeid: 1 dag.
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, karakterregel Bokstavkarakterer
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.