Emnebeskrivelse for 2022/23
Akvatisk mikrobiologi
BIO2001
Emnebeskrivelse for 2022/23

Akvatisk mikrobiologi

BIO2001
Emnet dekker akvatiske mikrober, deres unike metaboliske funksjon, og deres rolle i storskala biogeokjemiske prosesser. Emnet beskriver aktuelle metoder for å studere akvatiske mikrober, og deres potensial i bioremediering. Studentene blir introdusert for eksisterende og framtidige perspektiver om mikrober under påvirkning av klima- og miljømessige endringer.
Emnet er primært for studenter i Bachelor i biologi, studenter på utveksling til Nord universitet innen biologi og/ eller masterstudenter innen biovitenskap. Emnet forutsetter at du har grunnleggende kunnskaper i kjemi og cellebiologi. Emnet går på campus i Bodø, med deltakelse i praktisk arbeid som en del av vurderingen.

Kunnskap

Studenten:

 • Har tilegnet seg bred kunnskap om mangfoldet av akvatiske mikrober, deres unike livshistorier og den viktige rollen de spiller i akvatiske systemer.
 • Er kjent med nyere forskning og vitenskapelige metoder, inkludert å oppdage og studere akvatiske mikrober, både i naturen og i et laboratorium.
 • Kan selvstendig oppdatere egen kunnskap innen fagfeltet.
 • Har kunnskap om akvatiske mikrobers nåværende og framtidige betydning for samfunnet.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan benytte etablert akademisk kunnskap og moderne forskning for å løse praktiske og teoretiske problemer innen akvatisk mikrobiologi og foreta velbegrunnede valg.
 • Kan evaluere egne akademisk prestasjoner, og forbedre dem med veiledning.
 • Kan finne, evaluere og integrere akademisk kunnskap om akvatisk mikrobiologi, og kommunisere kunnskapen på en forståelig måte.
 • Mestre vitenskapelig forskning og kommunisere det til medstudenter.

Generell kunnskap:

Studenten:

 • Kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjekter, alene eller i grupper, og i tråd med etiske retningslinjer og prinsipper.
 • Kan kommunisere relevant akademisk fagstoff som f.eks. teorier, problemer og løsninger, både skriftlig og muntlig.
 • Kan utveksle velbegrunnede meninger og erfaringer med andre, og dermed bidra til utviklingen av god praksis
 • Er kjent med nytenkning og innovasjonsprosesser innen akvatisk mikrobiologi.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med webkamera og headset. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.
Valgemne for Bachelor i biologi og studenter på utvekslingsopphold ved Nord universitet.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer

 • Obligatorisk deltakelse - lab, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Oppgave - gruppeoppgave lab, teller 30/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .